ขั้นตอนการดำเนินงาน

คู่มือจัดทำวารสารทาววิชาการให้เข้าสู่ฐานTCIกลุ่ม๑ โดย นายสุชญา ศิริธัญภร

การจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ โดย นายสุชญา ศิริธัญภร

การจัดทำหนังสือสารนิพนธ์ โดย นายสุชญา ศิริธัญภร

การจ่ายพาหนะกรรมการสภาวิชาการ โดย นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง

การขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย โดย นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง

การขออนุมัติโครงการ โดย นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง

เรื่อง การขออนุมัติคืนเงินยืมทดรองจ่าย โดย นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง

การเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ โดย พระมหาธิติ อนุภทฺโท

งานสารบรรณ(รับหนังสือเสนอผู้บริหาร) โดย นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์

งานสารบรรณ (การร่างหนังสือเสนอผู้บริหาร) โดย นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์

การประชุมผู้บริหารวิชาการ โดย นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี

การประชุมสภาวิชาการ โดย พระมหาธิติ อนุภทฺโท

Total: 12 subjects, Page: 1/1, go to page : « | 1| »