ประชุมกลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กองวิชาการ กลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการได้จัดประชุมกลุ่มงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี นายสุชญา ศิริธัญภร รองผู้อำนวยการเป็นประธานในที่ประชุม... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ : • ประชุมกลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 • ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ รายวิชา พระพุทธศาสนาเถรวาท
 • อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑”
 • ตรวจรับหนังสือพุทธธรรม
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
 • วารสาร มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายจัดการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวารสารวิชาการ
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นฉบับปรับปรุงในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔
 • อบรมความรู้ด้านการใช้ระบบออนไลน์ Online Journal system
 • การปรับปรุงวิชาพระสุตตันตปิฏก
 • รายการดาวน์โหลด