หัวข้อข่าวล่าสุด
 • สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
 • ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมในรูปแบบ Paperless Meeting
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
 • ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกอ.
 • โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ
 • รหัสหลักสูตร 14 ตัวที่ผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)

  รหัสหลักสูตร 14 ตัวที่ผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)


   

  สามารถเข้าดูรหัสหลักสูตร 14 ตัวที่ผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ที่เว็บไซต์คลังข้อมูลอุดมศึกษา http://www.data3.mua.go.th/dataS/  โดยคลิกที่เมนู "ตารางอ้างอิง" ทางซ้ายมือ และเลือกตารางที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล เลือกคำว่า "หลักสูตร"


  เอกสารประกอบ :

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »