หัวข้อข่าวล่าสุด
 • มจร แต่งตั้ง'รองผอ.กองวิขาการ'
 • คณะกรรมการโครงการจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถระ”
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
 • ผู้บริหาร บุคลากร กองวิชาการ น้อมเกล้าถวายพวงมาลา"พระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่​หัว" รัชกาล​ที่ ๕
 • ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีพระราชปริ
 • ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
 • ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด
 • ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
 • กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 • กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 • คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • ผังมโนทัศน์ เรื่อง เทคนิคและวิธีการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ

            กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น ตามแผนการจัดการความรู้กองวิชาการ ปี ๒๕๕๖  ซึ่งกำหนดให้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยเรียนรู้ขึ้น ๓ ครั้ง  
            ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  โดย พระมหาสุทัศน์  ติสฺสรวาที ผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นประธาน  มีคณะทำงาน การจัดการความรู้กองวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง ๔ ฝ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แผนการจัดการความรู้ กองวิชาการ ในการนี้ได้ระดมสมองทบทวนความรู้ที่จำเป็นของส่วนงานกองวิชาการ มีมติให้มีการจัดการความรู้กองวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการการจัดการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ” ซึ่งแต่ละฝ่ายได้กำหนดรายการการจัดทำฐานข้อมูล

        

  ที่

  รายการฐานข้อมูล

  ผู้รับผิดชอบ

  การประเมินคุณภาพการศึกษา โดย สกอ.และสมศ.

  ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

  ตำราทางวิชาการ

  ฝ่ายตำราและเอกสารทางวิชาการ

  คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา

  ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์

   


            ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗  มีคณะทำงาน การจัดการความรู้กองวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง ๔ ฝ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการการจัดการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ” ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคและวิธีการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ พบว่า การจัดทำฐานข้อมูลมีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ได้แก่

  1.  การกำหนดเรื่องร่วมกัน
  2. การกำหนดโครงสร้างเนื้อหา
  3. การออกแบบคอลัมน์
  4. การรวบรวมข้อมูล
  5. การประสานงานโปรแกรมเมอร์


   ครั้งที่  ๓ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมระดมสมองครั้งที่ ๓ มี ๓ ประเด็น  
  หลักได้แก่ ๑.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบแนวทาง ๒. วิธีการในการแก้ปัญหาและอุปสรรค  ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา โดยแต่ละฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละประเด็นและได้ข้อสรุปดัง ผังมโนทัศน์

   


  เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมคกก km กองวิชาการ 1-2557,รายงานการประชุมคกก km กองวิชาการ 2-2557,แผนการจัดการความรู้กองวิชาการ2556,ผังมโนทัศน์และภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย,แบบ KM 6 แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกองวิชาการ,แบบฟอร์ม KM 7 รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้กองวิชาการ,

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »