หัวข้อข่าวล่าสุด
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
 • ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมในรูปแบบ Paperless Meeting
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
 • ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกอ.
 • โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ
 • การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองวิชาการ มจร.
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • ประชุม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
 • ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓๑ พ.ค. (๖๐)
 • ผังมโนทัศน์ เรื่อง เทคนิคและวิธีการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ

            กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น ตามแผนการจัดการความรู้กองวิชาการ ปี ๒๕๕๖  ซึ่งกำหนดให้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยเรียนรู้ขึ้น ๓ ครั้ง  
            ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  โดย พระมหาสุทัศน์  ติสฺสรวาที ผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นประธาน  มีคณะทำงาน การจัดการความรู้กองวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง ๔ ฝ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แผนการจัดการความรู้ กองวิชาการ ในการนี้ได้ระดมสมองทบทวนความรู้ที่จำเป็นของส่วนงานกองวิชาการ มีมติให้มีการจัดการความรู้กองวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการการจัดการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ” ซึ่งแต่ละฝ่ายได้กำหนดรายการการจัดทำฐานข้อมูล

        

  ที่

  รายการฐานข้อมูล

  ผู้รับผิดชอบ

  การประเมินคุณภาพการศึกษา โดย สกอ.และสมศ.

  ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

  ตำราทางวิชาการ

  ฝ่ายตำราและเอกสารทางวิชาการ

  คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา

  ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์

   


            ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗  มีคณะทำงาน การจัดการความรู้กองวิชาการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง ๔ ฝ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคและวิธีการการจัดการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ” ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคและวิธีการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการ พบว่า การจัดทำฐานข้อมูลมีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ได้แก่

  1.  การกำหนดเรื่องร่วมกัน
  2. การกำหนดโครงสร้างเนื้อหา
  3. การออกแบบคอลัมน์
  4. การรวบรวมข้อมูล
  5. การประสานงานโปรแกรมเมอร์


   ครั้งที่  ๓ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมระดมสมองครั้งที่ ๓ มี ๓ ประเด็น  
  หลักได้แก่ ๑.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบแนวทาง ๒. วิธีการในการแก้ปัญหาและอุปสรรค  ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา โดยแต่ละฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละประเด็นและได้ข้อสรุปดัง ผังมโนทัศน์

   


  เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมคกก km กองวิชาการ 1-2557,รายงานการประชุมคกก km กองวิชาการ 2-2557,แผนการจัดการความรู้กองวิชาการ2556,ผังมโนทัศน์และภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย,แบบ KM 6 แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกองวิชาการ,แบบฟอร์ม KM 7 รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้กองวิชาการ,

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »