หัวข้อข่าวล่าสุด
 • ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
 • ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมในรูปแบบ Paperless Meeting
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
 • อบรมความรู้ด้านการใช้ระบบออนไลน์ Online Journal system

  เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  กลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการ กองวิชาการ ได้เชิญนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้ระบบ Online Journal system (OJS) ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรของกลุ่มงานตำราฯ เข้าร่วมอบรบจำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย นายสุชญา ศิริธัญภร นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ นายสุภฐาน สุดาจันทร์ และนายอักษราวิชญ์ โฉมศรี


  เอกสารประกอบ :

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »