หัวข้อข่าวล่าสุด
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
 • กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 • กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 • คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 • อบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
 • ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 • ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

   

  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับคำแนะนำ ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลงานทางวิชาการ ในงานนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การบรรยายเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนผลงานทางวิชาการพร้อมนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ พระราชปริยัติกวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดงานและมอบวุฒิบัตร มีคณาจารย์จากคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วม ๑๑๕ รูป/คน

   


  เอกสารประกอบ :

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »