หัวข้อข่าวล่าสุด
 • คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 • อบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
 • ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 • ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
 • ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

   พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และพระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการการกองวิชาการ เข้าชี้แจงการเสนอจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ซึ่งเป็นการยกฐานะกลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ ขึ้นเป็นสถาบัน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร พึ่งเสร็จเวลา ๑๘.๓๐ น. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป


  เอกสารประกอบ :

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »