หัวข้อข่าวล่าสุด
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
 • ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมในรูปแบบ Paperless Meeting
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
 • ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกอ.
 • โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ
 • การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองวิชาการ มจร.
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

   วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 305 พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผอ.กองวิชาการ เป็นประธานประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ตลอดทั้งปรึกษาหารือ หาแนวทางปรับปรุงงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้พูดเปิดใจกัน ในแต่ละเรื่องเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริหารองค์กร คือหมั่นประชุมเนืองนิตย์ เลิกประชุม 16:55 น.


  เอกสารประกอบ :

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »