หัวข้อข่าวล่าสุด
 • อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑”
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 • ประชุมคณะกรรมการจัดจำหน่ายพระไตรปิฎก อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มจร แต่งตั้ง'รองผู้อำนวยการกองวิชาการ'
 • คณะสังคมร่วมกับกองวิชาการจัดสัมมนาหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปี ๒๕๕๘
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
 • ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
 • ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบมหาปัญญาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 • บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ
 • กองวิชาการตรวจ QC พระไตรปิฎกเล่ม ๓๖-๓๙ จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม
 • ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (มคอ.๑)
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 • มจร แต่งตั้ง'รองผู้อำนวยการกองวิชาการ'

   พระมหาสมเดช ตปสีโล อายุ ๔๕ พรรษา ๒๓ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการกองวิชาการ" โดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ลงนาม ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙


  เอกสารประกอบ :

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »