หัวข้อข่าวล่าสุด
 • ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
 • ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมในรูปแบบ Paperless Meeting
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
 • มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

  เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา"  ทั้งนี้ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘"  ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

  สำหรับท่านที่สนใจดูวีดีโองานสัมมน สามารถเข้าชมได้ตามลิงก์ได้เลย

  วีดิโอที่ ๑ พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานและให้โอวาท 

  วีดีโอที่ ๒ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาบรรยาย

  วีดีโอที่ ๓ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาบรรยาย

  วีดีโอที่ ๔ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาบรรยาย

  วีดีโอที่ ๕ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาบรรยาย

  วิดีโอที่ ๖ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาบรรยาย


  เอกสารประกอบ :

  Total: subjects, Page: 1/, go to page : « | | »