กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์

 

พระมหาสมเดช ตปสีโล
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
Ph.D.(Buddhist Studies)
รองผู้อำนวยการกองวิชาการ
somdeth.tap@mcu.ac.th

 


พระราชวิสุทธิโมลี
(มนู สุมโน)

ป.ธ.๙, พ.ม.
B.A.(English), M.A.(Pali)
นักวิชาการศึกษา 
manoo.tho@mcu.ac.th

พระศรีธีรพงศ์
(อุดม สารเมธี)

ป.ธ.๙, ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักวิชาการศึกษา
udom.sar@mcu.ac.th 


พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ
ป.ธ.๗, พธ.บ.(ศาสนา)  
พธ.ม.(ธรรมนิเทศ)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสน์
burana.po@mcu.ac.th

พระมหาประสานชัย เทวงฺกโร
ป.ธ.๘, พธ.บ.(ศาสนา)
พธ.ม.(บาลี)
ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสน์ 
prasanchai.tee@mcu.ac.th

พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม 
ป.ธ.๙, ศศ.บ.(บริหารการศึกษา) 
พธ.ม.(บาลี), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสน์
jarun.bou@mcu.ac.th

พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ
ป.ธ.๙, วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักวิชาการศึกษา  
thongchai.chan@mcu.ac.th

     
พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน
ป.ธ.๙, พธ.ม.(บาลี)
นักวิชาการศึกษา
watthaporn.boon@mcu.ac.th

 
พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ
ป.ธ.๙, พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักวิชาการศึกษา

setthawut.pas@mcu.ac.th
 
 
พระมหาวินัย วชิรเมธี
ป.ธ.๙, พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา)
พธ.ม.(วิปัสสนาภาวนา)
นักวิชาการศึกษา
winai.sri@mcu.ac.th
 
 

พระมหาอภัย ฐิตวีริโย
ป.ธ.๙, พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) 
พช.ม.(การพัฒนาชุมชน)
นักวิชาการศึกษา
apai.moo@mcu.ac.th


นายจามร จันทร์คุ้ม
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖
ปวช.(ช่างยนต์)
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคัมภีร์พุทธศาสน์
jamorn.cha@mcu.ac.th

นายมนัส จอดพิมาย
ป.ธ.๙ 
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคัมภีร์พุทธศาสน์
manus.jod@mcu.ac.th


   

นายโยธิน กิติคุณ
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 
M.A.(Sociology)
นักวิชาการศึกษา
yothin.kit@mcu.ac.th

นายทศพร ศรีคำ
ป.ธ.๙
นักวิชาการศึกษา
tasaporn.sri@mcu.ac.th


นายสันทัด จันทร์ทาทอง
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ศาสนา)
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
นักวิชาการศึกษา
santhad.chan@mcu.ac.th

 

นายเกรียงไกร บัวจันอัด
ป.ธ.๗, พธ.บ.(ศาสนา), 
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
นักวิชาการศึกษา
krengkrai.bou@mcu.ac.th

 

นายสมควร ถ้วนนอก
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, 
พธ.บ.(พระอภิธรรม)
นักวิชาการศึกษา
somkuan.thu@mcu.ac.th

 

นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี
ป.ธ.๙, 
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
aksaravit.cho@mcu.ac.th

 

 

นายธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณ
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
thanasith.cha@mcu.ac.th
 

นางลักษณ์พสุกานต์ สุขพินิจ
ปวส.(คอมพิวเตอร์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
lukpasukan.suk@mcu.ac.th

นายสุทัศน์ สงค์สุข 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
นักจัดการงานทั่วไป
sutus.song@mcu.ac.th
 

 

 

 

น.ส.กนกอร ล้ำเลิศ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
นักจัดการงานทั่วไป
โทรภายใน ๑๑๒๘ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๓-๕๓๙๒
kanokon.lam@mcu.ac.th