กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์

 

พระมหาสมเดช ตปสีโล
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
รองผู้อำนวยการกองวิชาการ

 


พระราชวิสุทธิโมลี
(มนู สุมโน)

ป.ธ.๙, พ.ม.
B.A.(English), M.A.(Pali)
นักวิชาการศึกษา 

พระศรีธีรพงศ์
(อุดม สารเมธี)

ป.ธ.๙, ศษ.บ.(ประถมศึกษา),
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักวิชาการศึกษา 

พระมหาบูรณะ ชาตเมโธ
ป.ธ.๗, พธ.บ.(ศาสนา),  
พธ.ม.(ธรรมนิเทศ),
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสน์

พระมหาประสานชัย เทวงฺกโร
ป.ธ.๘, พธ.บ.(ศาสนา),
พธ.ม.(บาลี)
ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสน์ 


พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม 
ป.ธ.๙, ศศ.บ.(บริหารการศึกษา), 
พธ.ม.(บาลี), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสน์


พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ
ป.ธ.๙, วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักวิชาการศึกษา  


 

พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน
ป.ธ.๙, พธ.ม.(บาลี)
นักวิชาการศึกษา
นายจามร จันทร์คุ้ม
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖,
ปวช.(ช่างยนต์)
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคัมภีร์พุทธศาสน์


นายมนัส จอดพิมาย
ป.ธ.๙ 
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคัมภีร์พุทธศาสน์   

นายโยธิน กิติคุณ
พธ.บ.(รัฐศาสตร์), 
M.A.(Sociology)
นักวิชาการศึกษา


นายทศพร ศรีคำ
ป.ธ.๙
นักวิชาการศึกษานายสันทัด จันทร์ทาทอง
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ศาสนา),
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
นักวิชาการศึกษา
email:santhad.chan@mcu.ac.th

 

นายเกรียงไกร บัวจันอัด
ป.ธ.๗, พธ.บ.(ศาสนา), 
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
นักวิชาการศึกษา

 

นายสมควร ถ้วนนอก
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, 
พธ.บ.(พระอภิธรรม)
นักวิชาการศึกษา
email:somkuan.thu@mcu.ac.th

 

นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี
ป.ธ.๙, 
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา

 

นางลักษณ์พสุกานต์ สุขพินิจ
ปวส.(คอมพิวเตอร์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

นายสุทัศน์ สงค์สุข 
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
นักจัดการงานทั่วไป

 

น.ส.กนกอร ล้ำเลิศ
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
นักจัดการงานทั่วไป
โทรภายใน ๑๑๒๘ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๓-๕๓๙๒