ผู้บริหาร

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. 
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ/ขุนอินทร์)
Asst.Prof. Phra Suwanmethaphorn

ป.ธ.๔, พธ.บ.(มานุษยฯ), M.A.(Pol.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice-Rector for Academic Affairs
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๓
e-mail: academicdivision@
mcu.ac.th

 

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
Assoc.Prof. Dr. Konit Srithong
ป.ธ.๗, พธ.บ.(การศึกษานอกโรงเรียน),
พธ.ม., M.A., Ph.D.(Sociology)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิชาการ
Assistant to the Rector for Academic Affairs
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๒
โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๓
e-mail: konit.sri@mcu.ac.th

 

 


 

   
นายสินชัย วงษ์จำนงค์
Mr.Sinchai Wongjamnong
ป.ธ.๙, พธ.บ. (ศาสนา),
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
รองผู้อำนวยการกองวิชาการ
Vice-Director, Academic Affairs Division
e-mail: sinchai.wong@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๗๕ 
 

นายสุชญา ศิริธัญภร
Mr. Suchaya Sirithanyaporn
ป.ธ.๙, พธ.บ.(สังคมศึกษา), 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
รองผู้อำนวยการกองวิชาการ
Vice-Director, Academic Affairs Division
e-mail: suchaya.siri@mcu.ac.th 
โทรภายใน ๘๗๗๓