ผู้บริหาร

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์)
ป.ธ.๙, ศษ.บ.(มัธยมศึกษา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
Ph.D.(Pali & Buddhist studies)
รักษการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๓
e-mail: pmsomjin@gmail.com

 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร),รศ.ดร.
ป.ธ.๖, ปข.ส., พธ.บ.(ปรัชญา),
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๕๐๖
โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๓
e-mail: hansa_d@hotmail.com

 

พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ประกาศนียบัตรการบริหาร(MMM)

พธ.บ.(ภาษาไทย), พธ.ม.(ภาษาศาสตร์),
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๒ 
โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๑๓
e-mail: thiti.phi@mcu.ac.th

 

 
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
กศ.บ., M.A., Ed.D.(Teacher Educaiton)
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ

ดร.ทรงวิทย์ แก้วศรี
ป.ธ.๗, พ.ม., พธ.บ., ศศ.บ., M.Lib.Sc.,
PGDLS, พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ

พระมหาสมเดช ตปสีโล(สีลางัด)
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
รองผู้อำนวยกองวิชาการ
e-mail : somdeth.tap@mcu.ac.th
 

นายสุชญา ศิริธัญภร
ป.ธ.๙, พธ.บ.(สังคมศึกษา),
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
รองผู้อำนวยการกองวิชาการ
e-mail: suchaya.siri@mcu.ac.th 
โทรภายใน ๘๗๗๓