แผนปฏิบัติการกองวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดตามนี้ mcuaad.mcu.ac.th/down_show.php