กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน


 

 

 นายศักดิ์รพี พันพา
Mr. Sukrapee Punpa
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์วิทยุและโทรทัศน์)
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
Educator Practitioner
e-mail:
 sukrapee.pun@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๗๘
งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ
งานประชุมสภาวิชาการและผู้บริหารวิชาการ


นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
Mr. Akekalak Tabwijit
ป.ธ.๖, พธ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)

นักวิชาการศึกษา
Educator
e-mail: akekalak.tap@mcu.ac.th 
โทรภายใน ๘๗๗๗
งานหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร