กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน


 

 
พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
นักวิชาการศึกษา
e-mail: pangkung1987@gmail.com 
โทรภายใน ๘๗๗๗
งานหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร 

นายสินชัย วงษ์จำนงค์
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ศาสนา), 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักวิชาการศึกษา 
e-mail:
 sin_chay@hotmail.com
โทรภายใน ๘๗๗๕
งานตำแหน่งทางวิชาการและหลักสูตร

 

นายศักดิ์รพี พันพา
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์วิทยุและโทรทัศน์)
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
e-mail:
 sukrapee08@gmail.com
โทรภายใน ๘๗๗๘
งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

งานประชุมสภาวิชาการและผู้บริหารวิชาการ