กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน


 

 
นายสินชัย วงษ์จำนงค์
Mr. Sinchai Wongjamnong
ป.ธ.๙, พธ.บ.(ศาสนา), 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
Educator Practitioner
e-mail:
 sinchai.wong@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๗๕
งานตำแหน่งทางวิชาการและหลักสูตร

นายศักดิ์รพี พันพา
Mr. Sukrapee Punpa
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์วิทยุและโทรทัศน์)
พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
Educator Practitioner
e-mail:
 sukrapee.pun@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๗๘
งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ
งานประชุมสภาวิชาการและผู้บริหารวิชาการ

 
 
 

 นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
Mr. Akekalak Tabwijit
ป.ธ.๖, พธ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
นักวิชาการศึกษา
Educator
e-mail: akekalak.tap@mcu.ac.th 
โทรภายใน ๘๗๗๗
งานหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร