กลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการ


นายสุภฐาน สุดาจันทร์

ป.ธ.๗, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 
สส.ม.(การบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม)
นักวิชาการศึกษา

e-mail: supatharn@live.com
โทรภายใน ๘๗๕๖
งานตำราและฐานข้อมูล

 


นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail: i_am_aejar@hotmail.com
โทรภายใน ๘๗๗๒
งานจัดรูปเล่ม
และตำราวิชาการ
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail: jisak15@windowslive.com 
โทรภายใน ๘๗๗๔
  งานการเงินและสวัสดิการ


นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ 

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail: stich-89@hotmail.com
โทรภายใน ๘๗๖๖
งานสารบรรณและสื่อสารองค์กร