กลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการ

พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
Phramaha Kwanchai Budwised
ป.ธ. ๙, พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
Educator Practitioner

e-mail: kwanchai.bud@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๗๔
งานตำราและการประชุมนายสุภฐาน สุดาจันทร์
Mr. Sapatharn Sudachan
ป.ธ.๗, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 

สส.ม.(การบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
Educator Practitioner

e-mail: supatharn.sud@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๕๖
งานตำราและฐานข้อมูล
 

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ
Mr. Somboon Pengpis
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
General Administration Officer Practitioner
e-mail: somboon.peng@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๗๑
งานจัดรูปเล่มตำราและเอกสารวิชาการ


นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
Mr. Jirasak Tharnsukkrajang
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
General Administration Officer Practitioner
e-mail: jirasak.tha@mcu.ac.th 
โทรภายใน ๘๗๖๘
  งานการเงินและสวัสดิการ


 

นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ 
Miss Sujitra Chuadram
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
General Administration Officer Practitioner
e-mail: sujitra.chu@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๖๖
งานสารบรรณและสื่อสารองค์กร