กลุ่มงานตำราและเอกสารทางวิชาการ


นายสุภฐาน สุดาจันทร์

ป.ธ.๗, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 
สส.ม.(การบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม)
นักวิชาการศึกษา

e-mail: supatharn.sud@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๕๖
งานตำราและฐานข้อมูล
 


นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail: somboon.peng@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๗๒
งานจัดรูปเล่มและตำราวิชาการ
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail: jirasak.tha@mcu.ac.th 
โทรภายใน ๘๗๗๔
  งานการเงินและสวัสดิการ


นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์ 

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
นักจัดการงานทั่วไป
e-mail: sujitra.chu@mcu.ac.th
โทรภายใน ๘๗๖๖
งานสารบรรณและสื่อสารองค์กร