ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐                 วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีพระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชการ เป็นประธานเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและเลขาการจัดการความรู้กองวิชาการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :