ประชุม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ประชุมการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีพระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชการ เป็นประธานเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ โดยมีบุคลากรกองวิชาการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :