รวมทุกรายการ

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
จรรยาบรรณ หลักการปฏิบัติตนของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง การจัดทำ TQF

ปริญญากิตติมศักดิ์
ข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์ม เกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกระดับ และเข็มเกียรติคุณ

ประมวลจริยธรรม
รายละเอียดเกียวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่งวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการศ., รศ., และ ผศ. สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มจร. เพื่อมอบให้แต่ละหน่วยงานยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการTotal: 22 subjects, Page: 2/2, go to page : « | 1 2| »