เลือกหมวด
 • รวมทุกรายการ
 • รวมทุกรายการ

  เอกสารประกอบประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 23 ก.ย.62

  งาน ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬา
  ประวัติและพัฒนาการ “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”

  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online)
  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online)กองวิชาการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  download หนังสือในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ
  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการคณะสังคมศาสตร์
  รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ปี ๒๕๖๑

  คู่มือระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
  คู่มือระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

  คู่มือบันทึกข้อมูลหลักสูตร
  คู่มือบันทึกข้อมูลหลักสูตร สกอ.

  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  ประกาศและคำสั่งกองวิชาการ
  ประกาศและคำสั่งที่ออกโดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอน
  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษาของทุกส่วนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลสำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)  Total: 30 subjects, Page: 1/2, go to page : « | 1 2 | »