รวมทุกรายการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการคณะสังคมศาสตร์
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ปี ๒๕๖๑

คู่มือระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
คู่มือระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

คู่มือบันทึกข้อมูลหลักสูตร
คู่มือบันทึกข้อมูลหลักสูตร สกอ.

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศและคำสั่งกองวิชาการ
ประกาศและคำสั่งที่ออกโดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอน
แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษาของทุกส่วนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลสำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา หลักสูตรปริญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

เอกสารสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
เอกสารสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ มจร วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ กองวิชาการ
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและติดตามงานตามนโยบายต่างๆ ในด้านการพัฒนาส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ด้านการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล และด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประวัติและพัฒนาการมหาจุฬาฯ ยุค พรบ ๒๕๔๐
ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยุคพระราชบัญญัติ ๒๕๔๐

คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ !!!! โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และส่งคืนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือที่ patithham@gmail.com ภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗)
แบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) ล่าสุด ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘

การจัดการความรู้
เอกสารหรือหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในส่วนของกองวิชาการTotal: 22 subjects, Page: 1/2, go to page : « | 1 2 | »