ประกาศกองวิชาการ เรื่อง กองทุนกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี