เลือกหมวด
 • รวมทุกรายการ
 • รวมทุกรายการ

  คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
  คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ !!!! โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และส่งคืนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือที่ patithham@gmail.com ภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

  คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
  คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
  แบบฟอร์ม ตัวอย่าง การจัดทำ TQF

  การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค  Total: 5 subjects, Page: 1/1, go to page : « | 1| »