รวมทุกรายการ

คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘
แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ !!!! โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และส่งคืนที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือที่ patithham@gmail.com ภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง การจัดทำ TQF

การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยคTotal: 5 subjects, Page: 1/1, go to page : « | 1| »