รวมทุกรายการ

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
จรรยาบรรณ หลักการปฏิบัติตนของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญากิตติมศักดิ์
ข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์ม เกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกระดับ และเข็มเกียรติคุณ

ประมวลจริยธรรม
รายละเอียดเกียวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์Total: 3 subjects, Page: 1/1, go to page : « | 1| »