รวมทุกรายการ

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศและคำสั่งกองวิชาการ
ประกาศและคำสั่งที่ออกโดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอน
แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษาของทุกส่วนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลสำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ กองวิชาการ
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและติดตามงานตามนโยบายต่างๆ ในด้านการพัฒนาส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ด้านการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล และด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดการความรู้
เอกสารหรือหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในส่วนของกองวิชาการTotal: 6 subjects, Page: 1/1, go to page : « | 1| »