เลือกหมวด
 • รวมทุกรายการ
 • รวมทุกรายการ

  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online)
  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online)กองวิชาการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ
  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ

  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  ประกาศและคำสั่งกองวิชาการ
  ประกาศและคำสั่งที่ออกโดยกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอน
  แบบรายงานหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษาของทุกส่วนงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูลสำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
  แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ กองวิชาการ
  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและติดตามงานตามนโยบายต่างๆ ในด้านการพัฒนาส่งเสริมการแต่งตำราและผลงานทางวิชาการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ด้านการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล และด้านประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  การจัดการความรู้
  เอกสารหรือหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในส่วนของกองวิชาการ  Total: 10 subjects, Page: 1/1, go to page : « | 1| »