เลือกหมวด
  • รวมทุกรายการ
  • ประมวลจริยธรรม

    • ประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

      ประมวลจริยธรรมเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นแนวทางให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกในหน้าที่ เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม