ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน กองวิชาการสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ณ มหาวิทยาลัยสยาม ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาและวิธีการรับนักศึกษา รวมถึงให้คำแนะนำการศึกษาต่อ... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :


 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
 • ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกอ.
 • คณะสังคมร่วมกับกองวิชาการจัดสัมมนาหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปี ๒๕๕๘
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
 • ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
 • ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (มคอ.๑)
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 • มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
 • รายการดาวน์โหลด