กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning" ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ ในงานนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑โดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคณาจารย์จากคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วม ๘๗ รู... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :


 • กองวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 • อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 • อบรมการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
 • ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกอ.
 • คณะสังคมร่วมกับกองวิชาการจัดสัมมนาหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปี ๒๕๕๘
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
 • ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
 • รายการดาวน์โหลด