ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ2833.73
2คฤหัสถ์ชาย1922.89
2คฤหัสถ์หญิง44.82

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร2631.33
2คณาจารย์1315.66
2เจ้าหน้าที่44.82

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ3036.14
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้2631.33
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ2833.73

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์2125.3
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 83 2.7 2.17
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 83 2.72 2.21
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 83 2.78 2.2
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 83 2.69 2.17
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 83 2.72 2.19
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 83 2.66 2.14
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 83 2.7 2.17
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 83 2.69 2.18
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 83 2.72 2.21
เฉลี่ยรวม 2.71

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 83 2.71 2.15
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 83 2.81 2.21
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 83 2.8 2.21
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 83 2.81 2.23

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 83 2.81 2.21
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 83 2.82 2.21
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 83 2.8 2.21
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 83 2.77 2.21
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 83 2.78 2.22

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 83 2.65 2.14
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 83 2.71 2.19
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 83 2.7 2.23

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 83 2.55 2.22
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 83 2.66 2.22
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 83 2.6 2.22

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2.78 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.8 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.69 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.61 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 2.73 ปานกลาง