ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ2436.36
2คฤหัสถ์ชาย1827.27
2คฤหัสถ์หญิง23.03

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร2639.39
2คณาจารย์1218.18
2เจ้าหน้าที่46.06

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ2639.39
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้2334.85
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ2842.42

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์2030.3
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 66 2.85 2.15
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 66 2.85 2.19
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 66 2.91 2.18
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 66 2.83 2.17
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 66 2.83 2.16
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 66 2.82 2.12
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 66 2.83 2.14
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 66 2.82 2.16
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 66 2.85 2.2
เฉลี่ยรวม 2.84

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 66 2.86 2.12
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 66 2.95 2.19
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 66 2.94 2.18
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 66 2.94 2.21

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 66 2.97 2.19
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 66 2.92 2.18
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 66 2.91 2.17
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 66 2.89 2.18
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 66 2.89 2.2

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 66 2.77 2.13
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 66 2.85 2.18
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 66 2.85 2.19

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 66 2.65 2.22
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 66 2.77 2.21
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 66 2.71 2.22

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2.92 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.92 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.82 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.71 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 2.86 ปานกลาง