ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ200
2คฤหัสถ์ชาย310
2คฤหัสถ์หญิง170

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร160
2คณาจารย์170
2เจ้าหน้าที่200
2บุคคลทั่วไป80

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ530
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้300
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ350

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์350
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 0 0
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 0 0
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 0 0
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 0 0
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 0 0
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 0 0
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 0 0
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 0 0
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 0 0
เฉลี่ยรวม 3.34

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 0 0
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 0 0
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 0 0
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 0 0

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 0 0
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 0 0
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 0 0
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 0 0
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 0 0

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 0 0
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 0 0
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 0 0

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 0 0
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 0 0
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 0 0

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.37 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.51 ดี
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.43 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 3.36 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 3.43 ปานกลาง