ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ2835
2คฤหัสถ์ชาย1923.75
2คฤหัสถ์หญิง45

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร2632.5
2คณาจารย์1316.25
2เจ้าหน้าที่45

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ3037.5
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้2632.5
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ2835

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์2126.25
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 80 2.8 2.15
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 80 2.83 2.18
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 80 2.89 2.17
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 80 2.79 2.15
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 80 2.83 2.17
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 80 2.76 2.11
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 80 2.8 2.14
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 80 2.79 2.15
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 80 2.83 2.19
เฉลี่ยรวม 2.81

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 80 2.81 2.12
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 80 2.91 2.18
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 80 2.9 2.18
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 80 2.91 2.2

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 80 2.91 2.19
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 80 2.93 2.18
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 80 2.9 2.18
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 80 2.88 2.19
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 80 2.89 2.2

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 80 2.75 2.12
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 80 2.81 2.16
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 80 2.8 2.21

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 80 2.65 2.2
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 80 2.76 2.2
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 80 2.7 2.2

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2.88 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.9 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.79 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.7 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 2.83 ปานกลาง