ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ726.92
2คฤหัสถ์ชาย934.62
2คฤหัสถ์หญิง27.69

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร934.62
2คณาจารย์311.54
2เจ้าหน้าที่415.38

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ830.77
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้623.08
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ934.62

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์415.38
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 26 3.04 2.08
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 26 2.92 2.15
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 26 3 2.11
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 26 2.96 2.14
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 26 2.85 2.09
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 26 2.88 2.01
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 26 2.85 2.03
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 26 2.88 2.1
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 26 3.08 2.11
เฉลี่ยรวม 2.94

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 26 2.88 2.01
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 26 3.08 2.15
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 26 3.08 2.13
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 26 3.08 2.16

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 26 3.12 2.14
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 26 3 2.13
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 26 2.96 2.14
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 26 3.04 2.14
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 26 2.96 2.14

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 26 2.88 2.03
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 26 2.96 2.1
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 26 3 2.15

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 26 2.54 2.19
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 26 2.62 2.2
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 26 2.65 2.2

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.03 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.02 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.95 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.6 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 2.92 ปานกลาง