ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ725
2คฤหัสถ์ชาย1035.71
2คฤหัสถ์หญิง27.14

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร932.14
2คณาจารย์414.29
2เจ้าหน้าที่414.29

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ828.57
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้621.43
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ932.14

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์414.29
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 28 2.93 2.09
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 28 2.86 2.15
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 28 2.89 2.11
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 28 2.86 2.13
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 28 2.75 2.08
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 28 2.79 2.01
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 28 2.71 2.03
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 28 2.75 2.1
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 28 2.93 2.12
เฉลี่ยรวม 2.83

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 28 2.75 2.01
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 28 2.96 2.15
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 28 2.93 2.14
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 28 2.96 2.16

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 28 2.96 2.15
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 28 2.86 2.13
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 28 2.86 2.13
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 28 2.89 2.14
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 28 2.89 2.14

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 28 2.75 2.03
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 28 2.89 2.11
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 28 2.89 2.14

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 28 2.43 2.16
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 28 2.57 2.19
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 28 2.54 2.18

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2.9 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.89 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.85 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.51 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 2.81 ปานกลาง