ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ2835.44
2คฤหัสถ์ชาย1924.05
2คฤหัสถ์หญิง45.06

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร2632.91
2คณาจารย์1316.46
2เจ้าหน้าที่45.06

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ3037.97
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้2632.91
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ2835.44

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์2126.58
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 79 2.84 2.14
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 79 2.86 2.17
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 79 2.92 2.16
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 79 2.82 2.14
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 79 2.86 2.16
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 79 2.8 2.1
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 79 2.84 2.13
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 79 2.82 2.15
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 79 2.86 2.18
เฉลี่ยรวม 2.85

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 79 2.85 2.11
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 79 2.95 2.17
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 79 2.94 2.17
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 79 2.95 2.19

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 79 2.95 2.18
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 79 2.96 2.17
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 79 2.94 2.17
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 79 2.91 2.18
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 79 2.92 2.19

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 79 2.78 2.11
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 79 2.85 2.15
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 79 2.84 2.2

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 79 2.68 2.2
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 79 2.8 2.19
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 79 2.73 2.2

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2.92 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2.94 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.82 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.74 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 2.87 ปานกลาง