ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ2338.98
2คฤหัสถ์ชาย1627.12
2คฤหัสถ์หญิง23.39

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร2542.37
2คณาจารย์1016.95
2เจ้าหน้าที่46.78

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ2440.68
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้2237.29
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ2644.07

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์1932.2
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 59 3.02 2.14
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 59 3.02 2.17
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 59 3.05 2.15
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 59 2.98 2.16
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 59 2.98 2.14
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 59 3 2.1
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 59 2.97 2.12
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 59 2.97 2.15
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 59 3.05 2.15
เฉลี่ยรวม 3

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 59 3.02 2.1
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 59 3.08 2.16
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 59 3.1 2.16
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 59 3.08 2.18

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 59 3.1 2.16
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 59 3.08 2.16
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 59 3.07 2.15
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 59 3.07 2.16
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 59 3.03 2.17

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 59 2.93 2.11
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 59 3 2.15
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 59 3.02 2.17

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 59 2.85 2.2
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 59 2.9 2.2
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 59 2.81 2.21

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.07 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.07 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.98 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.85 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 3.01 ปานกลาง