ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ2437.5
2คฤหัสถ์ชาย1828.13
2คฤหัสถ์หญิง23.13

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร2640.63
2คณาจารย์1218.75
2เจ้าหน้าที่46.25

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ2640.63
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้2335.94
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ2843.75

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์2031.25
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 64 2.94 2.13
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 64 2.94 2.16
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 64 3 2.15
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 64 2.92 2.15
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 64 2.92 2.13
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 64 2.91 2.09
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 64 2.92 2.11
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 64 2.91 2.13
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 64 2.94 2.17
เฉลี่ยรวม 2.93

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 64 2.95 2.09
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 64 3.05 2.16
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 64 3.03 2.15
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 64 3.03 2.18

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 64 3.06 2.16
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 64 3.02 2.15
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 64 3 2.14
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 64 2.98 2.15
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 64 2.98 2.17

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 64 2.86 2.11
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 64 2.94 2.15
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 64 2.94 2.16

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 64 2.73 2.2
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 64 2.86 2.19
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 64 2.8 2.2

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.02 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.01 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2.91 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.8 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 2.95 ปานกลาง