ผลการประเมินการบริการวิชาการ (ออนไลน์)
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
************

ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1พระภิกษุ731.82
2คฤหัสถ์ชาย836.36
2คฤหัสถ์หญิง29.09

๒) ตำแหน่งหน้าที่

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ผู้บริหาร940.91
2คณาจารย์29.09
2เจ้าหน้าที่418.18

๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ836.36
2ติดตามข่าวสารด้านประกัน00
2ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้627.27
2สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ940.91

๓) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ที่ รายการจำนวนร้อยละ
1ทางโทรศัพท์418.18
2Email00
2website00
2อื่นๆ ………………00

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ความทันสมัยของของมูล 22 3.41 1.92
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์ 22 3.36 2.01
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 22 3.45 1.95
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 22 3.36 2.01
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง 22 3.18 1.97
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ 22 3.27 1.86
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 22 3.27 1.89
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน 22 3.27 1.98
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก 22 3.45 1.95
เฉลี่ยรวม 3.34

ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 22 3.23 1.86
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง 22 3.45 1.99
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน 22 3.5 1.97
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก 22 3.55 1.99

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ 22 3.5 1.97
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร 22 3.41 1.99
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น 22 3.32 2.01
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ 22 3.45 1.99
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน 22 3.36 2.01

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 22 3.32 1.87
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 22 3.36 1.97
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 22 3.41 2.01

ด้านผลการให้บริการ

ข้อ รายละเอียด จำนวน ค่าเฉลี่ย SD
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ 22 2.91 2.15
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 22 3 2.15
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 22 2.95 2.14

เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ที่ รายละเอียด ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.43 ปานกลาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.41 ปานกลาง
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.36 ปานกลาง
ด้านผลการให้บริการ 2.95 ปานกลาง
รวมทุกด้าน 3.32 ปานกลาง