ประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการบริการวิชาการ
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564
* ** * * * * * *

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) สถานภาพ พระภิกษุ คฤหัสถ์ชาย คฤหัสถ์หญิง
๒) ตำแหน่งหน้าที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไป
๓) วัตถุประสงค์ของการเข้าเว็บไซต์ (เลือกได้มากกว่า ๑ ช้อ)
ติดตามข่าวสารของกองวิชาการ ติดตามข่าวสารด้านการจัดการความรู้
สืบค้นฐานข้อมูล เช่น หลักสูตร ฯลฯ
๔) ช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ทางโทรศัพท์ Email website อื่นๆ ……………….

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศกองวิชาการ

กองวิชาการให้บริการเว็บไซต์สารสนเทศ ๓ เว็บไซต์ คือ ๑) เว็บไซต์กองวิชาการ (http://aad.mcu.ac.th) ๒) เว็บไซต์ฐานข้อมูล (http://mcuaad.mcu.ac.th/ac) และ ๓) เว็บไซต์การจัดการความรู้ (http://km.mcu.ac.th)

ข้อ รายละเอียด มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1  ความทันสมัยของของมูล
2  เนื้อหาและข้อมูลมีประโยชน์
3  ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
4  เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ
5  สามารถนำไปใช้งานได้จริง
6  มีความหลากหลายในวิธีการการนำเสนอ
7  ระบบมีประสิทธิภาพเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
8  ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระของส่วนงาน
9  ความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก

ตอนที่ ๒ ประเมินความพึงใจคุณภาพการบริการของกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ข้อ รายละเอียด มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1  มีขั้นตอนการให้บริการ หรือมีกำหนดการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
2  สามารถเข้าถึงการบริการหลายช่องทาง
3  ระยะเวลาให้บริการเหมาะสมกับสภาพงาน
4  มีระบบติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวก
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1  ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติ
2  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกัลยาณมิตร
3  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น
4  ให้บริการค้วยความเต็มใจ
5  ให้บริการด้วยความสำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบผลของงาน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1  มีการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
2  มีระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย
3  มีการพัฒนาด้านการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ด้านผลการให้บริการ
1  ได้รับบริการที่ประทับใจ
2  ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
3  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


| ผลประเมิน