กรรมการสภาวิชาการ


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
อธิการบดี, ประธานสภาวิชาการ

รองอธิการบดี


พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เลขานุการสภาวิชาการ


พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.
(ประสาร จนฺทสาโร)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


พระราชวรมุนี,ดร.
(พล อาภากโร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย)

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ


พระศรีญาณวงศ์,ดร.
(นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี)

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย


พระเทพสิงหวราจารย์
(โสภณ โสภโณ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่


พระเทพปัญญาสุธี
(พร้อม โกวิโท)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


พระราชสีมาภรณ์
(วันชัย กนฺตจารี)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา


พระเทพวราจารย์,ดร.
(ศรีพร วรวิญฺญู)

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระราชเขมากร,ผศ.ดร.
(ประยุทธ ภูริปญฺโญ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่


พระธรรมโมลี,ดร.
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์


พระราชปริยัติ,ดร.
(สายัน อรินฺทโม)

รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.ดร.
(สมศักดิ์ อุปสโม)

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.
(ฐิตพัฒน์ สิริธโร)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

คณบดี


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
(เทียบ สิริญาโณ)

คณบดีคณะพุทธศาสตร์


พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร.
(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ)

รก.แทนคณบดีคณะครุศาสตร์


พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์


พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
(ทองขาว กิตฺติธโร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน


พระราชวรมุนี,ดร.
(พล อาภากโร)

รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุทิตย์ อาภากโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


พระราชสิทธิมุนี,ดร.
(บุญชิต ญาณสํวโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ


พระศรีศาสนบัณฑิต
(สุทัศน์ ติสฺสรวาที)

รก.ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา


พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล


พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
(โกวิทย์ สิริวณฺโณ)

ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.
(โชว์ ทสฺสนีโย)

ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม


พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก)

รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์


พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
(ไทย ปญฺญาธโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย


พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.
(ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่


พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ดร.
(อนุกูล อนุวฑฺฒโน)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช


พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น


พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.ดร.
(เหมือน อุปมงฺกโร)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา


พระครูกิตติคุโณภาส
(จินดา สปฺปญฺโญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี


พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร
(เฉลิม สุเมโธ)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่


พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์


พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา


พระมหาโกมล กมโล,ผศ.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระราชรัตนเวที,ดร.
(ประเสริฐ โชติธมฺโม)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์


พระสิริรัตนเมธี
(บุญเพ็ง รตนเมธี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย


พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.
(วรรณชัย ชยวณฺโณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม


พระครูสิริสุตานุยุต,ดร.
(สมาน จนฺทรํสี)

ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน


พระศรีรัตนมุนี,ดร.
(ขวัญรัก มหาวายาโม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช


พระศรีปริยัติธาดา
(ทองสา ฐานิสฺสโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์


พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี


พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
(ธรรมวัตร จรณธมฺโม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน


พระราชปริยัติสุนทร
(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร


พระรัตนมุนี,ผศ.ดร.
(ปุณณมี วิสารโท)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


พระราชธรรมาลังการ
(จันทร์ กตปุญฺโญ)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง


พระราชธรรมสารสุธี,ดร.
(ธีรังกูร ธีรงฺกุโร)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ


พระเทพศาสนาภิบาล
(แย้ม กิตฺตินฺธโร)

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี


พระศรีสัจญาณมุนี
(สุมินทร์ ยติกโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ


พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร.
(สุพจน์ ปญญาธโร)

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์


พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.
(อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด


พระปิฎกโกศล,ดร.
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี


พระราชสิทธิเวที,ดร.
(วิรัติ วิโรจโน)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร


พระราชปริยัติเมธี,ดร.
(เชษฐา ฉินฺนาลโย)

รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


พระครูโพธิชยานุสิฐ
(วีระพงษ์ สุเมธี)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย


-
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่


พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร.
(ปรีดา ขนฺติโสภโณ)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น


พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา


พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่


พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.
(มานพ ปิยสีโล)

รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์


พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี,ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตพะเยา


พระเทพสุวรรณเมธี,ดร.
(สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)

รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ


ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ผศ.กฤต ศรียะอาจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


-------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
๑. อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
   - อธิการบดีและรองอธิการบดี สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๕ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
   - คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก สิ้นสุดวาระตามข้อ ๓๔ และ ๓๗ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
๓. กรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำคณะ สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๑ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐