กรรมการสภาวิชาการ


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
อธิการบดี, ประธานสภาวิชาการ

รองอธิการบดี


พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


พระเมธีธรรมาจารย์
(ประสาร จนฺทสาโร)

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


พระราชวรมุนี,ดร.
(พล อาภากโร)

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย)

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก)

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ


พระศรีญาณวงศ์
(นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย


พระเทพสิงหวราจารย์
(โสภณ โสภโณ)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่


พระเทพปัญญาสุธี
(พร้อม โกวิโท)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


พระราชสีมาภรณ์
(วันชัย กนฺตจารี)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา


พระเทพวราจารย์,ดร.
(ศรีพร วรวิญฺญู)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระราชเขมากร,ผศ.ดร.
(ประยุทธ ภูริปญฺโญ)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่


พระธรรมโมลี,ดร.
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์


พระราชปริยัติ,ดร.
(ณษิกรณ์ อรินฺทโม)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.ดร.
(สมศักดิ์ อุปสโม)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.
(ฐิตพัฒน์ สิริธโร)

รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

คณบดี


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
(เทียบ สิริญาโณ)

คณบดีคณะพุทธศาสตร์


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย)

คณบดีคณะครุศาสตร์


พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์


พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
(ทองขาว กิตฺติธโร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน


พระราชวรมุนี,ดร.
(พล อาภากโร)

รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุทิตย์ อาภากโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


พระราชสิทธิมุนี,ดร.
(บุญชิต ญาณสํวโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ


พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล


พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
(โกวิทย์ สิริวณฺโณ)

ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.
(โชว์ ทสฺสนีโย)

ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม


พระราชวรเมธี,ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก)

รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์


พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
(ไทย ปญฺญาธโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย


พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.
(ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่


พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ดร.
(อนุกูล อนุวฑฺฒโน)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น


พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.ดร.
(เหมือน อุปมงฺกโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา


พระครูกิตติคุโณภาส
(จินดา สปฺปญฺโญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี


พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร.
(พรหมเรศ โชติวโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่


พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์


พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา


พระมหาโกมล กมโล
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร.
(วีระ วรปญฺโญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์


พระสิริรัตนเมธี
(บุญเพ็ง รตนเมธี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย


พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.
(วรรณชัย ชยวณฺโณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม


พระครูสิริสุตานุยุต,ดร.
(สมาน จนฺทรํสี)

ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน


พระศรีรัตนมุนี
(ขวัญรัก มหาวายาโม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช


พระศรีปริยัติธาดา
(ทองสา ฐานิสฺสโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์


พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี


พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
(ธรรมวัตร จรณธมฺโม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน


พระราชปริยัติสุนทร
(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร


พระรัตนมุนี,ผศ.ดร.
(ปุณณมี วิสารโท)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


พระราชธรรมาลังการ
(จันทร์ กตปุญฺโญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง


พระราชธรรมสารสุธี,ดร.
(ธีรังกูร ธีรงฺกุโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ


พระเทพศาสนาภิบาล
(แย้ม กิตฺตินฺธโร)

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี


พระศรีสัจญาณมุนี
(สุมินทร์ ยติกโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ


พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร.
(สุพจน์ ปญญาธโร)

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์


พระเมธีธรรมาจารย์
(ประสาร จนฺทสาโร)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด


พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงฺคโล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี


พระราชสิทธิเวที,ดร.
(วิรัติ วิโรจโน)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร


พระราชปริยัติเมธี,ดร.
(เชษฐา ฉินฺฺนาลโย)

รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


พระครูโพธิชยานุสิฐ
(วีระพงษ์ สุเมธี)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย


พระครูสุนทรสังฆพินิต
(เสน่ห์ ญาณเมธี)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่


พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร.
(ปรีดา ขนฺติโสภโณ)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น


พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา


พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่


พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.
(มานพ ปิยสีโล)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์


พระครูศรีวรพินิจ,ดร.
(สมคิด คมฺภีรญาโณ)

รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตพะเยา


พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ
รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ


ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ผศ.กฤต ศรียะอาจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


-------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
๑. อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
   - อธิการบดีและรองอธิการบดี สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๕ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
   - คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก สิ้นสุดวาระตามข้อ ๓๔ และ ๓๗ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
๓. กรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำคณะ สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๑ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐