กรรมการสภาวิชาการ
รองอธิการบดี


พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เลขานุการสภาวิชาการ


พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.
(ประสาร จนฺทสาโร)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


พระเทพเวที,รศ.ดร.
(พล อาภากโร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย)

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ


พระศรีญาณวงศ์,ดร.
(นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี)

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย


พระวิมลมุนี
(นนทพันธ์ ปภสฺสโร)

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่


พระเทพปัญญาสุธี
(พร้อม โกวิโท)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


พระเทพสีมาภรณ์
(วันชัย กนฺตจารี)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา


พระครูกิตติคุโณภาส
(จินดา สปฺปญฺโญ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระราชเขมากร,รศ.ดร.
(ประยุทธ ภูริปญฺโญ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่


พระธรรมโมลี,ดร.
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์


พระราชปริยัติ,รศ.ดร.
(สายัน อรินฺทโม)

รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา


พระเทพปริยัติมุนี, รศ.ดร.
รก. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.
(ฐิตพัฒน์ สิริธโร)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

คณบดี


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.
(เทียบ สิริญาโณ)

คณบดีคณะพุทธศาสตร์


พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ)

รก.แทนคณบดีคณะครุศาสตร์


พระศรีสิทธิมุนี, ผศ.
(เฉลิมชัย ชยเมธี)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์


พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
(ทองขาว กิตฺติธโร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน


พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.
(ประจันตเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุทิตย์ อาภากโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.,ดร.
(บุญชิต ญาณสํวโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ


พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.
(สุทัศน์ ติสฺสรวาที)

รก.ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา


พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล


พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
(โกวิทย์ สิริวณฺโณ)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.
(โชว์ ทสฺสนีโย)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม


พระศรีธวัชเมธี
(ชนะ ธมฺมธโช)

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา


พระมงคลธีรคุณ,ดร.
(อินศร จินฺตาปญฺโญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์


พระราเชนทร์ วิสารโท,รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย


พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่


พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ผศ.ดร.
(อนุกูล อนุวฑฺฒโน)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช


พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น


พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา


พระครูกิตติคุโณภาส
(จินดา สปฺปญฺโญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี


พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร
(เฉลิม สุเมโธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่


พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์


พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา


พระมหาโกมล กมโล,ผศ.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระราชรัตนเวที,ดร.
(ประเสริฐ โชติธมฺโม)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์


พระสิริรัตนเมธี
(บุญเพ็ง รตนเมธี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย


พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.
(วรรณชัย ชยวณฺโณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม


พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.
(สมาน จนฺทรํสี)

ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน


พระราชรัตนสุธี,ดร.
(ขวัญรัก มหาวายาโม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช


พระศรีปริยัติธาดา
(ทองสา ฐานิสฺสโร)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์


พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี


พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
(ธรรมวัตร จรณธมฺโม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน


พระราชปริยัติสุนทร
(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร


พระรัตนมุนี,ผศ.ดร.
(ปุณณมี วิสารโท)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง


พระอุดมปัญญาภรณ์
(สัณหวัตร สณหวฑฒโน)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ


พระเทพศาสนาภิบาล
(แย้ม กิตฺตินฺธโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี


พระศรีสัจญาณมุนี
(สุมินทร์ ยติกโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ


พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร.
(สุพจน์ ปญญาธโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์


พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.
(อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด


พระปิฎกโกศล,ดร.
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี


พระราชสิทธิเวที,ดร.
(วิรัติ วิโรจโน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร


พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร.
(ประไพ ปุญฺญกาโม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ


พระครูเกษมอรรถากร
(วิรัต อุปสนฺโต)

รก.ผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์ระยอง


พระครูปริยัติคุณาวุธ
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี


พระเทพสิทธาจารย์
(น้อย ญาณวุฑฺโท)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม


พระวิสุทธิวรกิจ
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี


พระราชอุทัยโสภณ
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย


พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่


พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร.
(ปรีดา ขนฺติโสภโณ)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น


พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา


พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่


พระปลัดวิชิระ วชิรญาโณ
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์


พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี,ดร.
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตพะเยา


พระเทพสุวรรณเมธี,รศ.ดร.
(สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)

รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ


รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


รศ.กฤต ศรียะอาจ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


-------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
๑. อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
   - อธิการบดีและรองอธิการบดี สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๕ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
   - คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก สิ้นสุดวาระตามข้อ ๓๔ และ ๓๗ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
๓. กรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำคณะ สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๑ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐