กรรมการสภาวิชาการ


พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
อธิการบดี, ประธานสภาวิชาการ

รองอธิการบดี


พระราชวรเมธี,ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เลขานุการสภาวิชาการ


พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


พระราชวรมุนี,ดร.
(พล อาภากโร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต


พระเมธีธรรมาจารย์
(ประสาร จนฺทสาโร)

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ


พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
(พิศิษฐ์ สุวีโร)

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย


พระเทพสิงหวราจารย์
(โสภณ โสภโณ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่


พระเทพปัญญาสุธี
(พร้อม โกวิโท)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


พระราชสีมาภรณ์
(วันชัย กนฺตจารี)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา


พระเทพวราจารย์,ดร.
(ศรีพร วรวิญฺญู)

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระราชเขมากร,ผศ.ดร.
(ประยุทธ ภูริปญฺโญ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่


พระธรรมโมลี,ดร.
(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์


พระเทพญาณเวที
(ศรีมูล มูลสิริ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา


สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.ดร.
(สมศักดิ์ อุปสโม)

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร.
(สฤษดิ์ สิริธโร)

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์

คณบดี


พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
(เทียบ สิริญาโณ)

คณบดีคณะพุทธศาสตร์


พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย)

คณบดีคณะครุศาสตร์


พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์


พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร.
(ทองขาว กิตฺติธโร)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน


พระราชวรมุนี,ดร.
(พล อาภากโร)

รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.
(สุทิตย์ อาภากโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


พระราชสิทธิมุนี,ดร.
(บุญชิต ญาณสํวโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ


พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล


พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.
(โชว์ ทสฺสนีโย)

ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม


พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
(โกวิทย์ สิริวณฺโณ)

ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


พระราชวรเมธี,ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ


พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก)

รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์


พระศรีรัตนมุนี
(ขวัญรัก มหาวายาโม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช


พระราชปริยัติสุนทร
(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร


พระราชวรเมธี,ดร.
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี


พระปริยัติพัชราภรณ์
(สุพจน์ ปญญาธโร)

ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์


พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยมงฺคโล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี


พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
(ไทย ปญฺญาธโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย


พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร.
(วรรณชัย ชยวณฺโณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม


พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.
(ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่


พระครูสิริสุตานุยุต,ดร.
(สมาน จนฺทรํสี)

ผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์ลำพูน


พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช


พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
(สุกันยา อรุโณ)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น


พระสิริรัตนเมธี
(บุญเพ็ง รตนเมธี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย


พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด


พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.
(เหมือน อุปมงฺกโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา


พระศรีสัจญาณมุนี
(สุมินทร์ ยติกโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ


พระครูกิตติคุโณภาส
(จินดา สปฺปญฺโญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี


พระราชธรรมสารสุธี,ดร.
(ธีรังกูร ธีรงฺกุโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ


พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่


พระราชธรรมาลังการ
(จันทร์ กตปุญฺโญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง


พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์


พระศรีปริยัติธาดา
(ทองสา ฐานิสฺสโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์


พระครูศรีวรพินิจ,ดร.
(สมคิด คมฺภีรญาโณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา


พระสุนทรมุนี
(เสน่ห์ ฐานสิริ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน


พระรัตนมุนี
(ปุณณมี วิสารโท)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


พระมหาสุรชัย วราสโภ,ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม


พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร.
(วีระ วรปญฺโญ)

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ


พระครูโพธิชยานุสิฐ
(วีระพงษ์ สุเมธี)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย


พระครูสุนทรสังฆพินิต
(เสน่ห์ ญาณเมธี)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่


พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร.
(ปรีดา ขนฺติโสภโณ)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช


พระครูสุตธรรมภาณี
(สำนวน โอภาโส)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น


พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา


พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี


พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์
(เฉลิม สุเมโธ)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่


พระศรีวิสุทธิคุณ,ดร.
(มานพ ปิยสีโล)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์


พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร.
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)

รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตพะเยา


พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ
รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส


พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ


ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ดร.แสวง นิลนามะ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


ผศ.สมควร นิยมวงศ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์


อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์


ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์


รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์


-------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
๑. อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
   - อธิการบดีและรองอธิการบดี สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๕ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
   - คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก สิ้นสุดวาระตามข้อ ๓๔ และ ๓๗ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
๓. กรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำคณะ สิ้นสุดวาระตามข้อ ๒๑ แห่ง พรบ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐