ผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง

 

พระราชปริยัติกวี
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 

 

  

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
พระราชปริยัติมุนี
(เทียบ สิริญาโณ)
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
 
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์
(เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย)
คณบดีคณะครุศาสตร์
 

 

 

  

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 
 
พระครูปริยัติกิตติธำรง
(ทองขาว กิตฺติธโร)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
 
พระราชวรมุนี
(พล อาภากโร)
รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
 

 

 

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล


 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ผอ.วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ

 
พระศรีศาสบัณฑิต
(สุทัศน์ ติสฺสรวาที)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
รองคณบดีฝ่ายวิชการ
บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะพุทธศาสตร์
 

 

 

ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพุทธศาสตร์
 
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รก.รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะครุศาสตร์
 
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
 

 

 

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์
 
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์
 
 

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะสังคมศาสตร์
 
 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์
 

ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
สถาบันภาษา
 

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถาบันภาษา
 

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง
รองผู้อำนวยการ
สำนักทะเบียนและวัดผล
 

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ
 

พระมหาธิติ อนุภทฺโท
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
  
 

พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส
ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพ

 

พระมหาเจริญทรัพย์ ธนวุฑฺฒเมธี
ผอ.ส่วนงานบริหาร 
สถาบันภาษา
  
พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ
สถาบันภาษา
 

pic_reg15

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ
รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต

 

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ
ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา

 

พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ
ผอ.สำนักงานวิชาการ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
 
 

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท
เลขานุการสำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
 

พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
เลขานุการสำนักงานคณบดี
คณะพุทธศาสตร์
 

ระมหาทองคำ ฐิตเปโม
เลขานุการสำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์
 

พระวิฑูรย์ ฐานงฺกุโร
เลขานุการสำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์
 

พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร
รก.เลขานุการสำนักงานคณบดี
คณะสังคมศาสตร์

 

ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
หัวหน้าภาควิชา
พระพุทธศาสนา

 

ดร.แสวง นิลนามะ
หัวหน้าภาควิชา
ศาสนาและปรัชญา


 

ผศ.สมควร นิยมวงศ์
หัวหน้าภาควิชา
บาลีและสันสกฤต 


 

พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว

              
 

  
นายพีรวัฒน์ ชัยสุข
หัวหน้าภาควิชา
บริหารการศึกษา
              
 

นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
หัวหน้าภาควิชา
หลักสูตรและการสอน

 

ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย


 

ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
หัวหน้าภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ
 

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

 

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

 

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

 

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

 

 10384589_755791347847363_453269064461280527_n

นายพิทวัฒน์ มโนรัตน์
รก.หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

 

 

 

 

 

 


 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
 • ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมในรูปแบบ Paperless Meeting
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • "สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย"
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
 • โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ
 • การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองวิชาการ มจร.
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
 • ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓๑ พ.ค. (๖๐)
 • รายการดาวน์โหลด