ผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง

 

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.
(ขุนทอง สุวณฺณเมโธ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 

 

  

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร.
(เทียบ สิริญาโณ)
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร.
(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ)
รก.แทนคณบดีคณะครุศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
(ทองขาว กิตฺติธโร)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
พระราชวรมุนี,ดร.
(พล อาภากโร)
รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
   

พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.
(สุทัศน์ ติสฺสรวาที)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันฯ
รก.ผอ.สถาบัน
พระไตรปิฎกศึกษา
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
(โกวิทย์ สิริวณฺโณ)
ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล

 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผอ.วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ
 
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย 
ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
รองคณบดีฝ่ายวิชการ
บัณฑิตวิทยาลัย
 
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพุทธศาสตร์
 

 

 

  

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รก.แทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะครุศาสตร์
 
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ
รก.แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
 
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์

 

 

ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
รก.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
รก.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะสังคมศาสตร์
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์
ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
สถาบันภาษา
 
พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถาบันภาษา
 
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 

 

 

ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง
รองผู้อำนวยการ
สำนักทะเบียนและวัดผล
 
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร.
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ 
 
ผศ.ดร.สานุ  มหัธนานุดุลย์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ 
 

 

 

 

พระมหาธิติ อนุภทฺโท
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
 
พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส
ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพ
 

น.ส.สุธิดา มีเพียร
รก.ผอ.ส่วนงานบริหาร
สถาบันภาษา

     

พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ
สถาบันภาษา

พระสิริชัยโสภณ
(บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ)
รก.ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.
ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

   pic_reg15  pic_reg15

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร.
รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต

พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร.
ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา

นางสาวเนาวรัตน์ ภู่ระหงษ์
ผอ.สำนักงานวิทยาลัย
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

 

พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ
ผอ.สำนักงานวิชาการ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
 

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.
เลขานุการสำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
 
พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ
เลขานุการสำนักงานคณบดี
คณะพุทธศาสตร์
 

ระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม
รก.เลขานุการสำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์
 

พระวิฑูรย์ ฐานงฺกุโร
เลขานุการสำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์
 

 พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ.
รก.เลขานุการสำนักงานคณบดี
คณะสังคมศาสตร์
 
 

 

 
ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ
หัวหน้าภาควิชา
พระพุทธศาสนา
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ
หัวหน้าภาควิชา
ศาสนาและปรัชญา
ผศ.สมควร นิยมวงศ์
หัวหน้าภาควิชา
บาลีและสันสกฤต

พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว 
ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
หัวหน้าภาควิชา
บริหารการศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
หัวหน้าภาควิชา
หลักสูตรและการสอน

 

   

ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศหัวหน้าภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 
 

 

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

10384589_755791347847363_453269064461280527_n

 

.

 

 

นายพิทวัฒน์ มโนรัตน์
รก.หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ
(อำนวย วิสุทฺโธ)
ผอ.อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

 

 

 

 

 


 • มจร แต่งตั้ง'รองผอ.กองวิขาการ'
 • คณะกรรมการโครงการจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถระ”
 • ผู้บริหาร บุคลากร กองวิชาการ น้อมเกล้าถวายพวงมาลา"พระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่​หัว" รัชกาล​ที่ ๕
 • ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
 • ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด
 • ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...
 • กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 • คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • รายการดาวน์โหลด