กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับคำแนะนำ ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลงานทางวิชาการ ในงานนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การบรรยายเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทา... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :


 • กองวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์และวิธีสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 • คัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ ๒๕๖๑
 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 • ประชุมจัดตั้งสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
 • ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 • สรงน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, จัดการความรู้, และแผนพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ
 • รายการดาวน์โหลด