ประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ กองวิชาการและสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเตรียมงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :


รายการดาวน์โหลด