ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

                วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน... เพิ่มเติม

เอกสารประกอบ :


 • ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑
 • ประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบมหาปัญญาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 • บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ
 • ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘”
 • แจ้งงดประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วางพวงมาลาสักการะล้นเกล้า ร.๕
 • พิธีบำเพ็ญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
 • อบรมหลักสูตร “การประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑”
 • รายการดาวน์โหลด