หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

คณะกรรมการสภา | มติสภาวิชาการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ

ที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วาระดำรง วาระสิ้นสุด ปีเกษียณ note
1 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี, ประธานสภาวิชาการ 09/08/2561 08/08/2565
2 พระราชวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 29/08/2561 28/08/2565
3 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เลขานุการสภาวิชาการ 29/08/2561 28/08/2565
4 พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 29/08/2561 28/08/2565
5 พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 29/08/2561 28/08/2565
6 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 29/08/2561 28/08/2565
7 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 29/08/2561 28/08/2565
8 พระศรีญาณวงศ์,ดร. (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 29/08/2561 28/08/2565
9 พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 29/08/2561 28/08/2565
10 พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 29/08/2561 28/08/2565
11 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 29/08/2561 28/08/2565
12 พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 29/08/2561 28/08/2565
13 พระเทพวราจารย์,ดร. (ศรีพร วรวิญฺญู) รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 29/08/2561 28/08/2565
14 พระราชเขมากร,ผศ.ดร. (ประยุทธ ภูริปญฺโญ) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 29/08/2561 28/08/2565
15 พระธรรมโมลี,ดร. (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 29/08/2561 28/08/2565
16 พระราชปริยัติ,ดร. (สายัน อรินฺทโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 29/08/2561 28/08/2565
17 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.ดร. (สมศักดิ์ อุปสโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 29/08/2561 28/08/2565
18 พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. (ฐิตพัฒน์ สิริธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 29/08/2561 28/08/2565
19 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 1/12/2557 30/11/2561
20 พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561
21 พระราชสุตาภรณ์,ผศ.ดร. (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) รก.แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 12/09/2561 30/11/2561 2562
22 พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561
23 พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561
24 พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร) รก.ผอ.สถาบันภาษา 28/11/2559 27/11/2561
25 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 31/3/2559 30/3/2563
26 พระราชสิทธิมุนี,ดร. (บุญชิต ญาณสํวโร) ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ 31/3/2559 30/3/2563
27 พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) รก.ผอ.สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 18/9/2561 17/9/2562
28 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล 31/3/2559 30/3/2563
29 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31/3/2559 30/3/2563
30 พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย) ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 31/3/2559 30/3/2563
31 พระราชวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา 1/1/2557 31/12/2561
32 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต 1/1/2557 31/12/2561
33 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 28/11/2559 27/11/2563
34 พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ สุเมธี) ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย 29/4/2558 28/4/2562
35 พระครูปัญญาธรรมานุกิจ (ไทย ปญฺญาธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 29/4/2558 28/4/2562 2561
36 - ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่ 2/10/2561 28/4/2562
37 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 29/4/2558 28/4/2562
38 พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร. (ปรีดา ขนฺติโสภโณ) ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 29/4/2558 28/4/2562
39 พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ดร. (อนุกูล อนุวฑฺฒโน) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 5/4/2560 28/4/2562
40 พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 1/10/2561 28/4/2562
41 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 1/10/2561 28/4/2562
42 พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา 29/4/2558 28/4/2562
43 พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.ดร. (เหมือน อุปมงฺกโร) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 1/9/2561 28/4/2562
44 พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี 29/4/2558 28/4/2562
45 พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา สปฺปญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 29/4/2558 28/4/2562
46 พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ 1/1/2560 28/4/2562
47 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร (เฉลิม สุเมโธ) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์แพร่ 2/8/2561 28/4/2562
48 พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. (มานพ ปิยสีโล) รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 1/9/2561 28/4/2562
49 พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 29/4/2558 28/4/2562
50 พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี,ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตพะเยา 1/10/2561 28/4/2562
51 พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พะเยา 1/6/2560 28/4/2562
52 พระมหาโกมล กมโล,ผศ. รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1/10/2560 28/4/2562
53 พระเทพสุวรรณเมธี,ดร. (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1/10/2561 28/4/2562
54 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ 20/8/2559 28/4/2562
55 พระราชรัตนเวที,ดร. (ประเสริฐ โชติธมฺโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 1/10/2561 28/4/2562
56 พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง รตนเมธี) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เลย 29/4/2558 28/4/2562
57 พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร. (วรรณชัย ชยวณฺโณ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 29/4/2558 28/4/2562
58 พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. (สมาน จนฺทรํสี) ผอ.วิทยาสงฆ์ลำพูน 29/4/2558 28/4/2562
59 พระศรีรัตนมุนี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 29/4/2558 28/4/2562
60 พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 29/4/2558 28/4/2562
61 พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 29/4/2558 28/4/2562
62 พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1/2/2561 29/1/2565
63 พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1/2/2561 29/1/2565
64 พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. (ปุณณมี วิสารโท) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1/2/2561 29/1/2565
65 พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 26/2/2561 25/2/2562
66 พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ธีรังกูร ธีรงฺกุโร) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 26/2/2561 25/2/2562
67 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1/2/2561 29/1/2565
68 พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ยติกโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 31/3/2559 30/3/2563
69 พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร. (สุพจน์ ปญญาธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 28/11/2559 27/11/2563
70 พระครูวาปีจันทคุณ,ดร. (อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1/10/2561 28/4/2562
71 พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 7/10/2561 27/11/2563
72 พระราชสิทธิเวที,ดร. (วิรัติ วิโรจโน) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 19/6/2561 28/4/2562
73 พระราชปริยัติเมธี,ดร. (เชษฐา ฉินฺนาลโย) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 19/6/2561 28/4/2562
74 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
75 ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
76 ผศ.กฤต ศรียะอาจ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
77 อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
78 ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
79 ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
80 ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
81 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
82 ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
83 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
84 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
85 รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563


-------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
     ๑. อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
       - อธิการบดีและรองอธิการบดี สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
       - คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๓๔ และ ๓๗ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
     ๓. กรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำคณะ สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th