หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

คณะกรรมการสภา | มติสภาวิชาการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ

ที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วาระดำรง วาระสิ้นสุด ปีเกษียณ note
1 พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี, ประธานสภาวิชาการ 09/08/2561 08/08/2565
2 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 29/08/2561 28/08/2565
3 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เลขานุการสภาวิชาการ 29/08/2561 28/08/2565
4 พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 29/08/2561 28/08/2565
5 พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 29/08/2561 28/08/2565
6 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 29/08/2561 28/08/2565
7 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 29/08/2561 28/08/2565
8 พระศรีญาณวงศ์,ดร. (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 29/08/2561 28/08/2565
9 พระวิมลมุนี (นนทพันธ์ ปภสฺสโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
10 พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 29/08/2561 28/08/2565
11 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 29/08/2561 28/08/2565
12 พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 29/08/2561 28/08/2565
13 พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา สปฺปญฺโญ) รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
14 พระราชเขมากร,รศ.ดร. (ประยุทธ ภูริปญฺโญ) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 29/08/2561 28/08/2565
15 พระธรรมโมลี,ดร. (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 29/08/2561 28/08/2565
16 พระราชปริยัติ,รศ.ดร. (สายัน อรินฺทโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 29/08/2561 28/08/2565
17 พระเทพปริยัติมุนี, รศ.ดร. รก. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
18 พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. (ฐิตพัฒน์ สิริธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 29/08/2561 28/08/2565
19 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 1/12/2557 30/11/2561
20 พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561 2564
21 พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ) รก.แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 12/09/2561 30/11/2561
22 พระศรีสิทธิมุนี, ผศ. (เฉลิมชัย ชยเมธี) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
23 พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561
24 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. (ประจันตเสน) ผอ.สถาบันภาษา 30/01/2562 31/01/2566
25 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 31/3/2559 30/3/2563
26 พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.,ดร. (บุญชิต ญาณสํวโร) ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ 31/3/2559 30/3/2563
27 พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) รก.ผอ.สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 18/9/2561 17/9/2562
28 พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล 31/3/2559 30/3/2563
29 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31/3/2559 30/3/2563
30 พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย) ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 31/3/2559 30/3/2563
31 พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช) ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา 30/01/2562 31/01/2566
32 พระมงคลธีรคุณ,ดร. (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต 30/01/2562 31/01/2566
33 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 28/11/2559 27/11/2563
34 พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร. ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย
35 พระราเชนทร์ วิสารโท,รศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
36 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. รักษาการผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
37 พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
38 พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร. (ปรีดา ขนฺติโสภโณ) ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 29/4/2558 28/4/2562
39 พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ผศ.ดร. (อนุกูล อนุวฑฺฒโน) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 5/4/2560 28/4/2562
40 พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น 1/10/2561 28/4/2562
41 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 1/10/2561 28/4/2562
42 พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา 30/01/2562 31/01/2566
43 พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร. รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 1/9/2561 28/4/2562
44 พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี 29/4/2558 28/4/2562
45 พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา สปฺปญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 29/4/2558 28/4/2562
46 พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ,ดร. ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่
47 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร (เฉลิม สุเมโธ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์แพร่ 2/8/2561 28/4/2562
48 พระปลัดวิชิระ วชิรญาโณ รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 1/9/2561 28/4/2562
49 พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์,ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 29/4/2558 28/4/2562
50 พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี,ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตพะเยา 1/10/2561 28/4/2562
51 พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พะเยา 1/6/2560 28/4/2562
52 พระมหาโกมล กมโล,ผศ. รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1/10/2560 28/4/2562
53 พระเทพสุวรรณเมธี,รศ.ดร. (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1/10/2561 28/4/2562
54 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ 20/8/2559 28/4/2562
55 พระราชรัตนเวที,ดร. (ประเสริฐ โชติธมฺโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 1/10/2561 28/4/2562
56 พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง รตนเมธี) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เลย 29/4/2558 28/4/2562
57 พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร. (วรรณชัย ชยวณฺโณ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 29/4/2558 28/4/2562
58 พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. (สมาน จนฺทรํสี) ผอ.วิทยาสงฆ์ลำพูน 29/4/2558 28/4/2562
59 พระราชรัตนสุธี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 29/4/2558 28/4/2562
60 พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 29/4/2558 28/4/2562
61 พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 29/4/2558 28/4/2562
62 พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1/2/2561 29/1/2565
63 พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1/2/2561 29/1/2565
64 พระรัตนมุนี,ผศ.ดร. (ปุณณมี วิสารโท) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1/2/2561 29/1/2565
65 พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 30/01/2562 31/01/2566
66 พระอุดมปัญญาภรณ์ (สัณหวัตร สณหวฑฒโน) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
67 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1/2/2561 29/1/2565
68 พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ยติกโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 31/3/2559 30/3/2563
69 พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร. (สุพจน์ ปญญาธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 28/11/2559 27/11/2563
70 พระครูวาปีจันทคุณ,ดร. (อัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1/10/2561 28/4/2562
71 พระปิฎกโกศล,ดร. (ปราโมทย์ ปโมทิโต) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 7/10/2561 27/11/2563
72 พระราชสิทธิเวที,ดร. (วิรัติ วิโรจโน) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 30/01/2562 31/01/2566
73 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร. (ประไพ ปุญฺญกาโม) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 30/01/2562 31/01/2566
74 รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
75 ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
76 รศ.กฤต ศรียะอาจ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
77 ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
78 ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
79 ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
80 ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
81 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563 2564
82 ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563 2564
83 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
84 รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
85 รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2561 8/8/2563
86 พระครูเกษมอรรถากร (วิรัต อุปสนฺโต) รก.ผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์ระยอง 26/12/2561
87 พระครูปริยัติคุณาวุธ รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี 26/12/2561
88 พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโท) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 26/12/2561
89 พระวิสุทธิวรกิจ รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 04/03/2562
90 พระราชอุทัยโสภณ รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 04/03/2562


-------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
     ๑. อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
       - อธิการบดีและรองอธิการบดี สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
       - คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๓๔ และ ๓๗ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
     ๓. กรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำคณะ สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th