หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

คณะกรรมการสภา | มติสภาวิชาการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ

ที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วาระดำรง วาระสิ้นสุด ปีเกษียณ note
1 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี, ประธานสภาวิชาการ 25/05/2557 24/05/2561
2 พระราชวรเมธี,ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 25/05/2557 24/05/2561
3 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เลขานุการสภาวิชาการ 25/05/2557 24/05/2561
4 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 25/05/2557 24/05/2561
5 พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 25/05/2557 24/05/2561
6 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 25/05/2557 24/05/2561
7 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 25/05/2557 24/05/2561
8 พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. (พิศิษฐ์ สุวีโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 25/05/2557 24/05/2561
9 พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 25/05/2557 24/05/2561
10 พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 25/05/2557 24/05/2561
11 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 25/05/2557 24/05/2561
12 พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 25/05/2557 24/05/2561
13 พระเทพวราจารย์,ดร. (ศรีพร วรวิญฺญู) รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 25/05/2557 24/05/2561
14 พระราชเขมากร,ผศ.ดร. (ประยุทธ ภูริปญฺโญ) รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ 25/05/2557 24/05/2561
15 พระธรรมโมลี,ดร. (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 25/05/2557 24/05/2561
16 พระราชปริยัติ,ดร. (สายัณ อรินฺทโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 05/04/2560 24/05/2561
17 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์,ศ.ดร. (สมศักดิ์ อุปสโม) รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 25/05/2557 24/05/2561
18 พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. (ฐิตพัฒน์ สิริธโร) รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 31/08/2559 24/05/2561
19 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 1/12/2557 30/11/2561
20 พระราชปริยัติมุนี,ผศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561
21 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) คณบดีคณะครุศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561
22 พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561
23 พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. (ทองขาว กิตฺติธโร) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 1/12/2557 30/11/2561 2560
24 พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร) รก.ผอ.สถาบันภาษา 28/11/2559 27/11/2560
25 พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. (สุทิตย์ อาภากโร) ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 31/3/2559 30/3/2563
26 พระราชสิทธิมุนี,ดร. (บุญชิต ญาณสํวโร) ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ 31/3/2559 30/3/2563
27 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล 31/3/2559 30/3/2563
28 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ) ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 31/3/2559 30/3/2563
29 พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย) ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 31/3/2559 30/3/2563
30 พระราชวรเมธี,ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รก.ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา 1/1/2557 31/12/2560
31 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 28/11/2559 27/11/2563
32 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต 1/1/2557 31/12/2560
33 พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ สุเมธี) ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย 29/4/2558 28/4/2562
34 พระครูปัญญาธรรมานุกิจ (ไทย ปญฺญาธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย 29/4/2558 28/4/2562 2561
35 พระครูสุนทรสังฆพินิต (เสน่ห์ ญาณเมธี) ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่ 29/4/2558 28/4/2562
36 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 29/4/2558 28/4/2562
37 พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.ดร. (ปรีดา ขนฺติโสภโณ) ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 29/4/2558 28/4/2562
38 พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 29/4/2558 28/4/2562
39 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 1/8/2560 28/4/2562
40 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 1/6/2558 31/5/2561
41 พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา 29/4/2558 28/4/2562
42 พระเมธีสุตาภรณ์,ดร. (เหมือน อุปมงฺกโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 29/4/2558 28/4/2562
43 พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตอุบลราชธานี 29/4/2558 28/4/2562
44 พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา สปฺปญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 29/4/2558 28/4/2562
45 พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ 1/1/2560 31/12/2561
46 พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร. (พรหมเรศ โชติวโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์แพร่ 29/4/2558 28/4/2562
47 พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร. (มานพ ปิยสีโล) ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 29/4/2558 28/4/2562
48 พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 29/4/2558 28/4/2562
49 พระครูศรีวรพินิจ,ดร. (สมคิด คมฺภีรญาโณ) รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตพะเยา 1/6/2560 28/4/2562
50 พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พะเยา 1/6/2560 28/4/2562
51 พระมหาโกมล กมโล รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1/10/2560 30/9/2561
52 พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 10/9/2557 9/9/2560
53 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี รก.ผอ.สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ 20/8/2559 19/8/2560
54 พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. (วีระ วรปญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 23/2/2560 22/2/2564
55 พระสิริรัตนเมธี (บุญเพ็ง รตนเมธี) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เลย 29/4/2558 28/4/2562
56 พระครูสิริเจติยานุกิจ,ดร. (วรรณชัย ชยวณฺโณ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 29/4/2558 28/4/2562
57 พระครูสิริสุตานุยุต,ดร. (สมาน จนฺทรํสี) ผอ.วิทยาสงฆ์ลำพูน 29/4/2558 28/4/2562
58 พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก มหาวายาโม) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 29/4/2558 28/4/2562
59 พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 29/4/2558 28/4/2562
60 พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 29/4/2558 28/4/2562
61 พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. (ธรรมวัตร จรณธมฺโม) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1/10/2560 1/10/2561
62 พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 28/8/2556 27/8/2560
63 พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 28/8/2556 27/8/2560
64 พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 26/2/2557 25/2/2561
65 พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ธีรังกูร ธีรงฺกุโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 26/2/2557 25/2/2561
66 พระราชวรเมธี,ดร. (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 9/11/2558 8/11/2560
67 พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์ ยติกโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 31/3/2559 30/3/2563
68 พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร. (สุพจน์ ปญญาธโร) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 28/11/2559 27/11/2563
69 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 1/10/2560 1/10/2561
70 พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 28/11/2559 27/11/2563
71 ผศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
72 ดร.แสวง นิลนามะ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
73 ผศ.สมควร นิยมวงศ์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
74 อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
75 ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
76 อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
77 ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
78 ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
79 ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
80 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
81 ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561
82 ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 9/8/2559 8/8/2561


-------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
     ๑. อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
       - อธิการบดีและรองอธิการบดี สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
       - คณบดี ผอ.สถาบัน/สำนัก สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๓๔ และ ๓๗ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐
     ๓. กรรมการสรรหาจากคณาจารย์ประจำคณะ สิ้นสุดวาระตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th