หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

คัมภีร์พุทธศาสน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายชื่อ | สถิติ

ปีที่จัดพิมพ์ จำนวนที่จัดพิมพ์
ปี2563 จัดพิมพ์ 4 รายการ ได้แก่
 • คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๑ จำนวน 10 ปรินท์ออนดิมานต์
 • ัคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๑ เล่ม ๒ จำนวน ๑๐ (ปรินท์ออนดิมานต์)
 • คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๒ เล่ม ๑ จำนวน 500
 • ัคัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค ๒ เล่ม ๒ จำนวน 500
 • ๒๕๖๐ จัดพิมพ์ 3 รายการ ได้แก่
 • อรรถกถาภาษาไทย พระอภิธรรมปิฎก อัฏฐสาลินี จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระอภิธรรมปิฎก สัมโมหวิโนทนี จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระอภิธรรมปิฎก ปัญจปกรณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • ๒๕๕๙ จัดพิมพ์ 10 รายการ ได้แก่
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทศ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • คัมภีร์มิลินทปัญหาภาษาไทย จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฎก กังขาวิตรณีอรรถกถา จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • ๒๕๕๘ จัดพิมพ์ 10 รายการ ได้แก่
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๔ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๕ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๖ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๗ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๘ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๙ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑๐ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • ๒๕๕๗ จัดพิมพ์ 9 รายการ ได้แก่
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสัตตันตปิฎก ขุุททกนิกาย เถรคาถา ปรมัตถทีปนี ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสัตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา ปรมัตถทีปนี ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ปรมัตถโชติกา ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ปรมัตถโชติกา ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • ๒๕๕๖ จัดพิมพ์ 9 รายการ ได้แก่
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุัตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • ๒๕๕๕ จัดพิมพ์ 3 รายการ ได้แก่
 • คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • ๒๕๕๔ จัดพิมพ์ 3 รายการ ได้แก่
 • มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • ๒๕๓๙ จัดพิมพ์ 1 รายการ ได้แก่
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๖,๐๐๐ ชุด
 • ๒๕๕๓ จัดพิมพ์ 7 รายการ ได้แก่
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวัคควรรณนา สรัตถัปปกาสีนี ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวัคค-มหาวารวัคควรรณนา สรัตถัปปกาสีนี ภาค ๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสัตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุก-จตุกกนิบาต มโนรถปูรณี ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-เอกาทสกนิบาต มโนรถปูรณี ภาค ๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต มโนรถปูรณี ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวัคค-ขันธวารวัคควรรณนา สารัตถัปปกาสินี ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • ๒๕๕๒ จัดพิมพ์ 8 รายการ ได้แก่
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ปปัญจสูทนี จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฎก สมันตปาสาทิกา ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฎก สมันตปาสาทิกา ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฎก สมันตปาสาทิกา ภาค ๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • ๒๕๕๑ จัดพิมพ์ 8 รายการ ได้แก่
 • อรรถกถาภาษาบาลี มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาบาลี มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกปิฎกฉบับแก่นธรรม (พระวินัยปิฎก) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกปิฎกฉบับแก่นธรรม (พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑) จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกปิฎกฉบับแก่นธรรม (พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒) จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกปิฎกฉบับแก่นธรรม (พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓) จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกปิฎกฉบับแก่นธรรม (พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๔) จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
 • พระไตรปิฎกปิฎกฉบับแก่นธรรม (พระอภิธรรมปิฎก) จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
 • ๒๕๕๐ จัดพิมพ์ 3 รายการ ได้แก่
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • อรรถกถาภาษาบาลี ธรรมบท ภาค ๑ จำนวน ๒,๔๐๐ เล่ม
 • อรรถกถาภาษาบาลี ธรรมบท ภาค ๒ จำนวน ๒,๔๐๐ เล่ม
 • ๒๕๔๙ จัดพิมพ์ 1 รายการ ได้แก่
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • ๒๕๔๘ จัดพิมพ์ 1 รายการ ได้แก่
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
 • ๒๕๔๔ จัดพิมพ์ 1 รายการ ได้แก่
 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด
 • 

  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
  ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th