หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

คัมภีร์พุทธศาสน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายชื่อ | สถิติ


ดูรายละเอียด
ชื่อ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ISBN 974-575-369-6
ภาษา ไทย
ประเภท เอกสารปฐมภูมิ
ตีพิมพ์ปี ๒๕๓๙
จำนวน ๖,๐๐๐ ชุด
ผู้ปริวรรต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ พิมพ์ครั้งแรก เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑,๐๐๐ ชุด, พิมพ์เนื่องใน มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๕,๐๐๐ ชุด
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th