หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

คัมภีร์พุทธศาสน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายชื่อ | สถิติ


ดูรายละเอียด
ชื่อ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ISBN 974-575-369-6
ภาษา ไทย
ประเภท เอกสารปฐมภูมิ
ตีพิมพ์ปี ๒๕๔๘
จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด
ผู้ปริวรรต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ พิมพ์ซ้ำครั้งที่ ๒ดูรายละเอียด
ชื่อ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ISBN 974-575-369-6
ภาษา ไทย
ประเภท เอกสารปฐมภูมิ
ตีพิมพ์ปี ๒๕๔๔
จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด
ผู้ปริวรรต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ พิมพ์ซ้ำครั้งที่ ๑


ทั้งหมด: 77 เล่ม, จำนวน : 26 หน้าจากทั้งหมด 26 หน้า,
First Page | « | 21 22 23 24 25 26 | »| Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th