หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามสาขาวิชา (ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ชื่อ ตำแหน่ง วุฒิ ตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ส่วนงาน
Administrator
Haha
การจัดการเชิงพุทธผศ.ดร.วินัย ภูมิสุขผศ.เอก19/11/255715/11/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคงผศ.เอก31/08/256125/09/2562วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ผศ.ดร.ผศ.เอก27/1/256131/7/2561วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก21/3/256010/10/2560คณะสังคมศาสตร์
พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร),รศ.ดร.รศ.เอก05/09/256107/03/2562คณะสังคมศาสตร์
การบริหารการศึกษาพระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต(พรหมเรศ โชติวโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/4/255116/6/2552วิทยาเขตแพร่
พระมหาอุดร อุตฺตโรผศ.เอก19/10/256130/07/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ผศ.เอก07/08/256130/04/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.วศิน กาญจนวณิชย์กุลผศ.เอก5/2/25457/2/2548คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณผศ.เอก14/5/25478/9/2548คณะครุศาสตร์
ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์ผศ.โท6/5/254931/10/2550คณะครุศาสตร์
พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ),ผศ.ผศ.โท26/9/255116/6/2552คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์ผศ.เอก25/02/255225/1/2553คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่รศ.เอก9/4/255720/1/2558คณะครุศาสตร์
พระมหาสหัส ฐิตสาโร,รศ.ดร.รศ.เอก21/6/25578/10/2558คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยรศ.เอก20/8/255714/12/2558คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณรศ.เอก21/4/255719/8/2559คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สิน งามประโคนรศ.เอก31/3/25593/1/2561คณะครุศาสตร์
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส),ผศ.ดร.ผศ.เอก03/10/256130/04/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก31/10/256130/04/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ผศ.เอก03/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก03/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์
การพัฒนาสังคมพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร),รศ.ดร.รศ.เอก1/8/25591/2/2561คณะสังคมศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนาพระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ),รศ.ดร.รศ.เอก21/03/255623/12/2556คณะครุศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร.ผศ.เอก20/8/255716/2/2559คณะครุศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร.รศ.เอก2/9/256029/6/2561คณะครุศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนวผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้วผศ.เอก20/9/255915/11/2560วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนภาษาอังกฤษผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ผศ.โท04/08/256127/03/2562วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.ธนู ศรีทองผศ.เอก15/9/255713/8/2559วิทยาเขตสุรินทร์
พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก11/06/256107/03/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณผศ.โท14/08/256130/08/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.บุญมี พรรษาผศ.เอก14/08/256130/08/2562คณะครุศาสตร์
การสอนภาษาไทยรศ.จิรภัทร แก้วกู่รศ.โท29/9/254710/3/2551วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูปริยัติคุณรังษี (ลิขิต รตนรํสี),ผศ.ผศ.โท22/1/25584/3/2560วิทยาลัยสงฆ์เลย
ผศ.ทองใส ตามบุญผศ.โท9/7/255021/8/2551คณะครุศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก3/7/255631/5/2557คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอกรศ.เอก20/1/255822/1/2559คณะครุศาสตร์
จริยศึกษา
จิตวิทยาผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงผศ.เอก29/10/25482/4/2551คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.สุชน ประวัติดีผศ.โท17/11/254827/1/2552คณะมนุษยศาสตร์
พระครูปฐมวรวัฒน์ (ทองศรี เอกวํโส),ผศ.ดร.ผศ.เอก11/2/255725/11/2557คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุลผศ.เอก10/8/255915/11/2560คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.ผศ.เอก1/4/25591/2/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทฺธธมฺโม)ผศ.เอก17/08/256130/07/2562คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ผศ.เอก25/01/256126/12/2561คณะมนุษยศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก27/10/255930/4/2561คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ผศ.เอก19/7/256029/9/2561คณะครุศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนวพระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.ผศ.เอก27/1/255230/9/2552คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคมรศ.เอก01/03/255530/8/2555คณะครุศาสตร์
ธรรมนิเทศผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสูผศ.เอก31/08/256125/09/2562คณะพุทธศาสตร์
นิติศาสตร์พระสิทธินิติธาดา (ชลัท โชติทตฺโต),รศ.ดร.รศ.เอก3/07/256126/12/2561คณะสังคมศาสตร์
บาลีสันสกฤตพระมหาชะเอม สุวีโร,ผศ.ผศ.โท25/2/255214/8/2552คณะพุทธศาสตร์
ผศ.สมควร นิยมวงศ์ผศ.โท2/10/255130/9/2552คณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ),ผศ.ดร.รศ.เอก31/12/256128/11/2561คณะพุทธศาสตร์
ปรัชญาผศ.เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชรผศ.โท4/6/25584/7/2558วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.บรรจง โสดาดีผศ.โท12/12/255010/9/2551วิทยาเขตสุรินทร์
พระราเชนทร์ วิสารโท,รศ.ดร.รศ.เอก30/03/256107/03/2562วิทยาเขตสุรินทร์
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์รศ.เอก10/04/256107/03/2562วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณผศ.เอก10/1/255110/9/2551วิทยาเขตขอนแก่น
รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์รศ.เอก30/4/25565/3/2557วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้นผศ.เอก21/2/255727/11/2557วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร),รศ.ดร.รศ.เอก4/10/255420/5/2555วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.สำราญ อิ่มจิตต์ผศ.โท27/9/25482/4/2551คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ชำนะ พาซื่อผศ.โท16/8/25437/12/2544คณะพุทธศาสตร์
พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต),รศ.ดร.รศ.เอก29/11/25447/12/2544คณะพุทธศาสตร์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร.ศ.เอก16/12/254623/12/2546คณะพุทธศาสตร์
ผศ.เฉลียว รอดเขียวผศ.โท8/1/255121/8/2551คณะพุทธศาสตร์
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.ผศ.เอก9/6/255122/4/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก10/2/25601/2/2561คณะพุทธศาสตร์
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี),รศ.ดร.รศ.เอก1/12/256027/3/2561คณะพุทธศาสตร์
พระศรีรัตนโบล (สุริโย อุตตเมธี),ผศ.ดร.ผศ.เอก12/7/256030/8/2561คณะพุทธศาสตร์
พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที),ผศ.ผศ.โท15/3/256129/9/2561คณะพุทธศาสตร์
พระมหาไพรัชน์ ธัมมฺทีโปผศ.เอก24/5/ 256121/12/2561คณะพุทธศาสตร์
พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ดร.ผศ.เอก4/6/256121/12/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจรศ.เอก31/08/256227/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระพุทธศานาพระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.ผศ.เอก03/10/256130/08/2562วิทยาเขตนครราชสีมา
พระพุทธศาสนาพระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ),ผศ.ดร.ผศ.เอก22/4/255230/9/2552วิทยาเขตแพร่
ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำผศ.โท27/5/255911/8/2560วิทยาเขตแพร่
รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภารศ.โท27/5/255921/12/2560วิทยาเขตแพร่
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ),ผศ.ดร.ผศ.เอก24/8/256031/7/2561วิทยาเขตแพร่
พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต),รศ.ดร.รศ.เอก20/09/256130/04/2562วิทยาเขตแพร่
พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล,ผศ.ผศ.โท7/9/254931/10/2550วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก19/7/256031/7/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะรศ.เอก25/07/256130/04/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงศ.เอก19/10/256127/11/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภาผศ.เอก15/11/256030/8/2561วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอผศ.เอก30/5/255714/12/2558วิทยาเขตหนองคาย
พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร),ดร.รศ.เอก22/08/256026/12/2561วิทยาเขตหนองคาย
พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.ผศ.เอก22/08/255129/6/2553วิทยาเขตสุรินทร์
พระศรีวิสุทธิคุณ (มาณพ ปิยสีโล),ผศ.ดร.ผศ.เอก22/8/255918/5/2560วิทยาเขตสุรินทร์
พระมหาสมพาน ชาคโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก27/5/256031/7/2561วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.รศ.เอก01/10/256130/06/2562วิทยาเขตสุรินทร์
พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ),ผศ.ดร.ผศ.โท07/05/255623/12/2556วิทยาเขตพะเยา
รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดีรศ.เอก27/2/255627/2/2557วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณผศ.เอก18/7/255918/5/2560วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะผศ.เอก17/02/256107/03/2562วิทยาเขตพะเยา
พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ อรินฺทโม)รศ.เอก31/07/256130/07/2562วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.จารุวรรณ พึ่งเทียรผศ.เอก26/11/255131/5/2553วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/8/25565/3/2557วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระเทพปริยัติมุนี,รศ.ดร.รศ.เอก01/10/256130/08/2562วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้างรศ.เอก7/11/255819/10/2559วิทยาเขตนครสวรรค์
พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร.ผศ.เอก8/12/255730/4/2559วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนาผศ.เอก28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรีผศ.เอก30/03/256230/01/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร.ผศ.เอก17/01/256113/11/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดีผศ.เอก15/8/254820/2/2551วิทยาเขตนครราชสีมา
พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.ผศ.เอก2/9/255721/7/2559วิทยาเขตนครราชสีมา
พระครูสังวราภิรักษ์ (อิ๊ต สํวโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก20/6/255818/5/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก23/4/255921/12/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.ยุทนา พูนเกิดมะเริงผศ.เอก09/06/256127/03/2562วิทยาเขตนครราชสีมา
พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล),ผศ.ดร.ผศ.เอก1/8/25574/7/2558วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศผศ.โท1/8/25578/10/2558วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล ฐานทฺตโต),ผศ.ดร.ผศ.เอก3/9/25579/4/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ),รศ.ดร.รศ.เอก30/12/255821/7/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส),ผศ.ดร.ผศ.เอก20/1/255822/9/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก20/1/255914/1/2560วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร.รศ.เอก15/03/256130/01/2562วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร.รศ.เอก26/10/256125/09/2562วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,ผศ.ผศ.โท13/2/255821/7/2559วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญ),ผศ.ผศ.โท15/8/255926/9/2560วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท),ผศ.ผศ.โท22/8/255921/12/2560วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสุโข),ผศ.ดร.ผศ.เอก23/1/25601/2/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระครูกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์ กิตฺติเมธี),ผศ.ผศ.โท20/11/256031/7/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระคณูโกวิทอรรถวาที (อุดร อุตฺตรเมธี),ผศ.ดร.ผศ.เอก19/06/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนาผศ.เอก19/06/256125/09/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี)ผศ.เอก04/04/256113/11/2561วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง ปญฺญาวชิโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก27/5/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร.ผศ.เอก10/4/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ.ผศ.โท9/3/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ผศ.เกศรา สว่างวงศ์ผศ.โท15/03/256113/11/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/12/255819/10/2559วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.ฐิติพร สะสมผศ.โท25/06/256127/03/2562วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ผศ.โท17/08/256130/04/2562วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
พระมหาอานนท์ อานนฺโท,ผศ.ดร.ผศ.เอก3/10/255918/5/2560วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผศ.ดร.สานุ มหัธนานุดุลย์ผศ.เอก3/10/255911/8/2560วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผศ.สถิตย์ ศิลปชัยผศ.โท5/4/254829/4/2549คณะสังคมศาสตร์
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ,ผศ.ดร.ผศ.เอก25/11/25456/5/2547คณะมนุษยศาสตร์
พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ),รศ.ดร.รศ.เอก29/11/25447/12/2544คณะพุทธศาสตร์
พระสมภาร สมภาโร,ผศ.ผศ.โท1/10/254819/3/2550คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์ผศ.โท9/6/255122/4/2552คณะพุทธศาสตร์
ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐผศ.โท6/10/255116/6/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก20/2/255230/9/2552คณะพุทธศาสตร์
ผศ.มั่น เสือสูงเนินผศ.โท6/10/255130/9/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.รศ.เอก26/8/255420/5/2555คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตรรศ.เอก24/6/255626/5/2557คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลาผศ.เอก6/11/25565/9/2557คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมผศ.เอก5/2/255726/11/2557คณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),ศ.ดร.ศ.เอก26/11/255625/4/2559คณะพุทธศาสตร์
ผศ.สันติ เมืองแสงผศ.โท1/2/255926/4/2560คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุลรศ.เอก21/7/256030/4/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.รังษี สุทนต์รศ.โท1/8/256030/4/2561คณะพุทธศาสตร์
Phra Walmoruwe Piyaratana,Asst.Prof.Dr.ผศ.เอก25/7/256031/7/2561คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรีผศ.เอก25/1/256131/7/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศรศ.เอก4/09/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก31/08/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รศ.เอก31/08/256130/04/2562คณะพุทธศาสตร์
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.ผศ.เอก18/09/256103/06/2562คณะพุทธศาสตร์
พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที)ผศ.เอก25/09/256130/08/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ดร.ผศ.เอก21/09/256130/08/2562คณะพุทธศาสตร์
พุทธศิลปกรรม
ภาษาบาลีรศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุลรศ.เอก15/05/255515/02/2556วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครองผศ.เอก21/6/25603/1/2561วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระมหาโกมล กมโล,ผศ.ผศ.โท27/5/256017/4/2561วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ,ผศ.ผศ.โท4/10/255116/6/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว,ผศ.ผศ.โท13/2/255230/9/2552คณะพุทธศาสตร์
ภาษาสันสกฤตพระมหาสุรชัย วราสโภ,ผศ.ดร.ผศ.เอก10/4/25584/3/2560วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ผศ.โท20/10/255722/1/2559คณะพุทธศาสตร์
ภาษาอังกฤษผศ.สำราญ ขันสำโรงผศ.โท11/7/254914/5/2550วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ผศ.เอก10/10/255817/4/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสนผศ.โท28/6/25574/3/2560วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาดผศ.เอก14/6/256031/7/2561วิทยาเขตหนองคาย
รศ.ดร.ดิปติ มหันตะรศ.เอก19/04/255528/03/2556วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.ผศ.เอก18/10/255626/5/2557วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร.ผศ.เอก18/01/255617/08/2556วิทยาลัยสงฆ์เลย
ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงามผศ.เอก15/5/255021/8/2551วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัยผศ.โท29/4/255929/9/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ผศ.เอก7/4/254812/8/2549คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาสุริยา วรเมธี,ผศ.ดร.ผศ.เอก25/7/25489/8/2550คณะมนุษยศาสตร์
รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอกรศ.เอก30/3/255031/10/2550คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.โกวิท พานแก้วผศ.โท2/3/255031/10/2550คณะมนุษยศาสตร์
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์รศ.โท11/12/255027/1/2552คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ทนงค์ ลำประไพผศ.โท07/08/255022/3/2552คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศผศ.เอก25/12/255722/1/2559คณะมนุษยศาสตร์
พระราชวรมุนี (พล อาภากโร),รศ.ดร.รศ.เอก3/07/256126/12/2561คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทยผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัยผศ.โท23/6/25477/2/2548คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ผศ.โท19/4/254829/4/2549คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงผศ.โท7/1/254819/3/2550คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.สมศักดิ์ ปาละสุวรรณผศ.โท6/7/25499/8/2550คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ.ผศ.โท22/9/255820/12/2559คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี,ผศ.ผศ.โท28/11/255817/4/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี)ผศ.โท21/09/256130/08/2562คณะมนุษยศาสตร์
มานุษยวิทยาผศ.ณัฐพงศ์ สังวรวรรณผศ.โท27/7/255016/6/2552คณะสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสินผศ.เอก28/2/256010/10/2560วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด กนฺตธมฺโม),ผศ.ดร.ผศ.เอก9/3/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ผศ.เอก28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาคผศ.เอก03/02/256013/11/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ผศ.เอก27/5/255926/4/2560วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ,ผศ.ผศ.โท27/5/255926/9/2560วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.สมภพ สายหยุดผศ.โท30/10/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดาผศ.เอก6/7/256131/7/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณผศ.เอก26/12/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
นายสุพล ศิริผศ.โท12/10/256130/08/2562วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโตผศ.เอก3/9/255814/1/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ผศ.เอก2/7/25591/4/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีผศ.เอก2/7/25591/4/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตรผศ.เอก2/7/25591/4/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาผศ.เอก12/4/25603/1/2561คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อผศ.เอก05/09/256130/04/2562คณะสังคมศาสตร์
ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าวผศ.เอก31/10/256130/08/2562คณะสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจผศ.เอก24/08/256130/04/2562วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัตผศ.เอก15/03/256113/11/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม),รศ.ดร.รศ.เอก2/6/255929/9/2561วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศผศ.โท11/12/255116/6/2552วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.คนอง วังฝายแก้วผศ.โท1/06/255229/6/2553วิทยาเขตพะเยา
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),รศ.ดร.รศ.เอก21/4/255730/4/2559วิทยาเขตพะเยา
ผศ.พิศมัย วงศ์จำปาผศ.โท12/4/256030/4/2561วิทยาเขตพะเยา
ดร.สหัทยา วิเศษผศ.เอก17/2/256121/12/2561วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ศศิกิจ อ่ำจุ้ยผศ.โท23/8/256030/4/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาดผศ.เอก17/1/256129/6/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ),รศ.ดร.รศ.เอก05/09/256107/03/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.บัญญัติ แพรกปานผศ.โท01/02/256130/04/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.ผศ.เอก1/11/255620/1/2558วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุลผศ.เอก3/6/255931/7/2561วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.พิชติ ปุริมาตรผศ.เอก15/02/256113/11/2561วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุลผศ.เอก16/9/254512/5/2549วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรีผศ.เอก24/4/255516/11/2555วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชผศ.เอก11/12/25584/3/2560วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลผศ.เอก10/4/25601/2/2561วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญฺ,ผศ.ดร.ผศ.เอก12/10/256030/8/2561วิทยาลัยสงฆ์เลย
รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดมรศ.เอก13/09/256130/04/2562วิทยาลัยสงฆ์เลย
ผศ.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมาผศ.โท18/10/255930/8/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย สิริปญฺโญ),ผศ.ผศ.โท10/01/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูสังวรสุตกิต (อนันต์ ญาณสํวโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก5/7/25576/8/2558วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ผศ.ดร.สุทธิพร สายทองผศ.เอก28/3/256031/7/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.ผศ.เอก07/05/255623/12/2556วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผศ.ปรีชา บุญทวีผศ.โท20/6/255926/9/2560วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ผศ.เอก18/05/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก30/05/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.ชวัชชัย ไชยสาผศ.โท27/9/254812/8/2549คณะสังคมศาสตร์
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.รศ.โท31/8/25565/3/2557คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมรศ.เอก25/2/255930/4/2559คณะสังคมศาสตร์
รศ.อนุภูมิ โซวเกษมรศ.โท1/4/25581/2/2561คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตผศ.เอก12/4/256030/4/2561คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูรรศ.เอก26/1/256130/4/2561คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดชรศ.เอก05/09/256230/04/2562คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์รศ.เอก13/10/256127/11/2562คณะสังคมศาสตร์
ศาสนาพระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก08/01/255617/08/2556วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะผศ.เอก19/7/256031/7/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดีรศ.เอก31/08/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
สังคมวิทยาผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ผศ.เอก28/2/255720/4/2558วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.สำเริง แก้วเรืองฤทธิ์ผศ.เอก27/6/255016/6/2552วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทองรศ.เอก12/2/255726/5/2558คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ผดุง วรรณทองผศ.โท18/1/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),รศ.ดร.รศ.เอก2/12/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองรศ.เอก3/7/256030/4/2561คณะสังคมศาสตร์
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโตผศ.โท05/09/256130/07/2562คณะสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำผศ.เอก27/8/254715/5/2549วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์รศ.โท7/6/254919/3/2550วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.ปกรณ์ คุณารักษ์รศ.โท25/9/25476/11/2549วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ประกอบ มีโคตรกองผศ.โท31/5/254815/5/2549วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม),ผศ.ผศ.โท18/6/25477/2/2548คณะมนุษยศาสตร์
สังคมศึกษาผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาผศ.โท20/10/254729/4/2549วิทยาเขตแพร่
ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์ผศ.โท18/12/255114/8/2552วิทยาเขตแพร่
รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์รศ.โท31/03/255422/9/2554วิทยาเขตแพร่
ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็มผศ.โท23/2/255516/11/2555วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์ผศ.เอก18/10/255926/12/2561วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์ผศ.เอก18/10/255926/12/2561วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ผศ.เอก11/7/254913/9/2550วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสิริปริยัตยาภิรัต (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.ผศ.โท7/1/255830/4/2559วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.บัญชา จำปารักษ์ผศ.โท17/2/254829/4/2549วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.สุพิมล ศรศักดาผศ.โท27/4/255230/9/2552วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.บรรยัสถ์ ฝางคำผศ.เอก3/6/255911/8/2560วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ทวี เขจรกุลผศ.โท02/12/255322/9/2554วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุผศ.เอก7/2/256029/6/2561วิทยาเขตหนองคาย
พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/5/255212/11/2552วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ผศ.โท28/4/25502/4/2551วิทยาเขตพะเยา
ผศ.จักรแก้ว นามเมืองผศ.โท12/6/255127/1/2552วิทยาเขตพะเยา
ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตรผศ.โท20/05/255229/6/2553วิทยาเขตนครสวรรค์
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อนรศ.เอก15/5/256030/8/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค),ผศ.ผศ.โท17/05/256130/01/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียงผศ.เอก19/10/256125/09/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโรผศ.โท17/2/256121/12/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.วิทยา ทองดีผศ.เอก3/9/25576/8/2558วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ประยูร แสงใสผศ.เอก29/10/255716/2/2559วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.อนุสรณ์ นางทะราชผศ.โท19/12/256030/8/2561วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ประเด่น แบนปิงผศ.โท24/08/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีผศ.เอก31/10/255722/1/2559วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผศ.ชานนท์ วงศ์นวลผศ.โท1/11/25565/3/2557วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์ผศ.โท20/2/255020/2/2551คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์ผศ.เอก6/3/255114/8/2552คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียรรศ.เอก01/03/255530/8/2555คณะครุศาสตร์
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย),ผศ.ดร.ผศ.เอก31/3/255920/12/2559คณะครุศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก20/12/25591/2/2561คณะครุศาสตร์
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาผศ.โท31/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่นผศ.โท6/8/255116/6/2552วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.ผศ.เอก25/09/256125/09/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
สันติศึกษาผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ผศ.เอก04/09/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
สันสกฤตพระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)รศ.เอก24/08/256130/07/2562วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เศรษฐศาสตร์ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นผศ.เอก15/05/255225/1/2553คณะสังคมศาสตร์
พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ),รศ.ดร.รศ.เอก03/03/255325/2/2554คณะสังคมศาสตร์
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุขผศ.โท13/2/255725/11/2557คณะสังคมศาสตร์
ผศ.เดช ชูจันอัดผศ.โท18/1/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ.ผศ.โท2/8/256029/6/2561คณะสังคมศาสตร์


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th