หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามสาขาวิชา (ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  Administrator 0
  Haha 0
  Umum 0
  การจัดการเชิงพุทธ 1 4 5
  การบริหารการศึกษา 5 12 17
  การพัฒนาสังคม 1 1
  การสอนพระพุทธศาสนา 2 1 3
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว 0
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 5 5
  การสอนภาษาไทย 2 3 5
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 7 7
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2 2
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1 2
  ธรรมนิเทศ 1 1
  นิติศาสตร์ 1 1
  บาลีสันสกฤต 1 2 3
  ปรัชญา 1 7 13 21
  พระพุทธศานา 1 1
  พระพุทธศาสนา 2 19 62 83
  พุทธศิลปกรรม 0
  ภาษาบาลี 1 4 5
  ภาษาสันสกฤต 2 2
  ภาษาอังกฤษ 4 13 17
  ภาษาไทย 7 7
  มานุษยวิทยา 1 1
  รัฐประศาสนศาสตร์ 18 18
  รัฐศาสตร์ 10 27 37
  ศาสนา 1 2 3
  สังคมวิทยา 3 4 7
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 3 5
  สังคมศึกษา 3 30 33
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 2
  สันติศึกษา 1 1
  สันสกฤต 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 1 4 5
รวม 3 66 233 302


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th