หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามสาขาวิชา (ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  การจัดการเชิงพุทธ 2 2
  การบริหารการศึกษา 3 8 11
  การสอนพระพุทธศาสนา 2 2
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 1 1
  การสอนภาษาไทย 2 3 5
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 6 6
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1 2
  บาลีสันสกฤต 2 2
  ปรัชญา 1 3 12 16
  พระพุทธศาสนา 1 6 47 54
  ภาษาบาลี 1 3 4
  ภาษาสันสกฤต 1 1
  ภาษาสันสฤต 1 1
  ภาษาอังกฤษ 3 11 14
  ภาษาไทย 5 5
  มานุษยวิทยา 2 2
  รัฐประศาสนศาสตร์ 8 8
  รัฐศาสตร์ 3 18 21
  ศาสนา 2 2
  สังคมวิทยา 2 3 5
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 3 5
  สังคมศึกษา 2 21 23
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 1 3 4
รวม 2 29 167 198


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th