หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามสาขาวิชา (ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  การจัดการเชิงพุทธ 2 2
  การบริหารการศึกษา 4 7 11
  การพระพุทธศาสนา 1 1
  การพัฒนาสังคม 1 1
  การสอนพระพุทธศาสนา 2 2
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 1 1
  การสอนภาษาไทย 2 3 5
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 7 7
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 1
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1 2
  บาลีสันสกฤต 2 2
  ปรัชญา 1 4 13 18
  พระพุทธศาสนา 1 9 51 61
  ภาษาบาลี 1 5 6
  ภาษาสันสกฤต 2 2
  ภาษาอังกฤษ 3 12 15
  ภาษาไทย 6 6
  มานุษยวิทยา 1 1
  รัฐประศาสนศาสตร์ 12 12
  รัฐศาสตร์ 5 21 26
  ศาสนา 2 2
  สังคมวิทยา 3 3 6
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 3 5
  สังคมศึกษา 2 23 25
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 1 4 5
รวม 2 39 186 227


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th