หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
แยกตามสาขาวิชา (ปี 2563)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ชื่อ ตำแหน่ง วุฒิ ตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ส่วนงาน
AdministratorAdminศ.ตรีAdmin1010101บัณฑิตวิทยาลัย
HahaHahaศ.ตรีHaha02/04/2020คณะพุทธศาสตร์
การจัดการเชิงพุทธผศ.ดร.วินัย ภูมิสุขผศ.เอก19/11/255715/11/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคงผศ.เอก31/08/256125/09/2562วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ผศ.ดร.ผศ.เอก27/1/256131/7/2561วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พระครูวิสุทธานันทคุณ,ผศ.ดร.ผศ.เอก31/10/256127/11/2562วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก21/3/256010/10/2560คณะสังคมศาสตร์
พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร),รศ.ดร.รศ.เอก05/09/256107/03/2562คณะสังคมศาสตร์
พระมหาสุนันท์,ผศ.ดร.ผศ.เอก31/10/256127/11/2562คณะสังคมศาสตร์
การบริหารการศึกษาพระมหาอุดร อุตฺตโรผศ.เอก19/10/256130/07/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ผศ.เอก07/08/256130/04/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูพิจิตรศุภการ (กิติศักดิ์ ฐานิสฺสโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก26/10/256130/03/2563วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระมหาสุพจน์ สุเมโธ,ผศ.ดร.ผศ.เอก19/10/256130/03/2563วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่รศ.เอก9/4/255720/1/2558คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยรศ.เอก20/8/255714/12/2558คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณรศ.เอก21/4/255719/8/2559คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สิน งามประโคนรศ.เอก31/3/25593/1/2561คณะครุศาสตร์
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส),ผศ.ดร.ผศ.เอก03/10/256130/04/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก31/10/256130/04/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ผศ.เอก03/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก03/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์ผศ.เอก31/10/256127/11/2562คณะครุศาสตร์
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ,ผศ.ดร. (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก)ผศ.เอก03/10/256130/10/2562คณะครุศาสตร์
พระครูกิตติญาณวิสิฐ,ผศ.ดร. (ธนา กิตฺติญาโณ)ผศ.เอก03/10/256130/10/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ระวิง เรืองสังข์ผศ.เอก03/10/256130/10/2562คณะครุศาสตร์
การพัฒนาสังคมพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร),รศ.ดร.รศ.เอก1/8/25591/2/2561คณะสังคมศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนาพระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ),รศ.ดร.รศ.เอก21/03/255623/12/2556คณะครุศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร.รศ.เอก2/9/256029/6/2561คณะครุศาสตร์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนวพระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256128/10/2563วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนวผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้วผศ.เอก20/9/255915/11/2560วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
การสอนภาษาอังกฤษผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ผศ.โท04/08/256127/03/2562วิทยาเขตแพร่
ผศ.เกียรติศักดิ์ บุตรราชผศ.โท24/08/256128/10/2563วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ธนู ศรีทองผศ.เอก15/9/255713/8/2559วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์,ผศ.ดร.ผศ.เอก01/10/256130/09/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก11/06/256107/03/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณผศ.โท14/08/256130/08/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.บุญมี พรรษาผศ.เอก14/08/256130/08/2562คณะครุศาสตร์
การสอนภาษาไทยพระครูปริยัติคุณรังษี (ลิขิต รตนรํสี),ผศ.ผศ.โท22/1/25584/3/2560วิทยาลัยสงฆ์เลย
ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ผศ.เอก24/07/256130/03/2563วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. (ทองสา ฐานิสฺสโร)ผศ.โท29/09/256128/10/2563วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก3/7/255631/5/2557คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอกรศ.เอก20/1/255822/1/2559คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขผศ.เอก04/09/256127/08/2563คณะครุศาสตร์
จริยศึกษา
จิตวิทยาผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงผศ.เอก29/10/25482/4/2551คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.สุชน ประวัติดีผศ.โท17/11/254827/1/2552คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุลผศ.เอก10/8/255915/11/2560คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.ผศ.เอก1/4/25591/2/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทฺธธมฺโม)ผศ.เอก17/08/256130/07/2562คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ผศ.เอก25/01/256126/12/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,รศ.ดร.รศ.เอก31/10/256127/08/2563คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.สรายุทธ อุดมผศ.เอก19/10/256130/09/2563คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญผศ.เอก30/06/256130/09/2563คณะมนุษยศาสตร์
รศ.ดร.ประยูร สุยะใจรศ.เอก31/10/256130/09/2563คณะมนุษยศาสตร์
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก27/10/255930/4/2561คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ผศ.เอก19/7/256029/9/2561คณะครุศาสตร์
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (กุลเพชร์),รศ.ดร.รศ.เอก31/10/256127/05/2563คณะครุศาสตร์
จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว
ธรรมนิเทศผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสูผศ.เอก31/08/256125/09/2562คณะพุทธศาสตร์
นิติศาสตร์พระสิทธินิติธาดา (ชลัท โชติทตฺโต),รศ.ดร.รศ.เอก3/07/256126/12/2561คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐผศ.เอก31/10/256124/12/2562คณะสังคมศาสตร์
บาลีสันสกฤตผศ.สมควร นิยมวงศ์ผศ.โท2/10/255130/9/2552คณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ),ผศ.ดร.รศ.เอก31/12/256128/11/2561คณะพุทธศาสตร์
พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฒี,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256130/03/2563คณะพุทธศาสตร์
ปรัชญาผศ.เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชรผศ.โท4/6/25584/7/2558วิทยาเขตเชียงใหม่
พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส)ผศ.ดร.ผศ.เอก19/10/256129/07/2563วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.บรรจง โสดาดีผศ.โท12/12/255010/9/2551วิทยาเขตสุรินทร์
พระราเชนทร์ วิสารโท,รศ.ดร.รศ.เอก30/03/256107/03/2562วิทยาเขตสุรินทร์
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์รศ.เอก10/04/256107/03/2562วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณผศ.เอก10/1/255110/9/2551วิทยาเขตขอนแก่น
รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์รศ.เอก30/4/25565/3/2557วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้นผศ.เอก21/2/255727/11/2557วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก26/10/256128/10/2563วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก26/10/256128/10/2563วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร),รศ.ดร.รศ.เอก4/10/255420/5/2555วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
รศ.ดร.ปัญญา นามสง่ารศ.เอก29/09/256124/12/62วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก1/10/256124/12/2562วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร.ศ.เอก16/12/254623/12/2546คณะพุทธศาสตร์
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.ผศ.เอก9/6/255122/4/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก10/2/25601/2/2561คณะพุทธศาสตร์
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี),รศ.ดร.รศ.เอก1/12/256027/3/2561คณะพุทธศาสตร์
พระศรีรัตนโบล (สุริโย อุตตเมธี),ผศ.ดร.ผศ.เอก12/7/256030/8/2561คณะพุทธศาสตร์
พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที),ผศ.ผศ.โท15/3/256129/9/2561คณะพุทธศาสตร์
พระมหาไพรัชน์ ธัมมฺทีโปผศ.เอก24/5/ 256121/12/2561คณะพุทธศาสตร์
พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ดร.ผศ.เอก4/6/256121/12/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจรศ.เอก31/08/256227/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระพุทธศานาพระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.ผศ.เอก03/10/256130/08/2562วิทยาเขตนครราชสีมา
พระพุทธศาสนาผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำผศ.โท27/5/255911/8/2560วิทยาเขตแพร่
รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภารศ.โท27/5/255921/12/2560วิทยาเขตแพร่
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ),ผศ.ดร.ผศ.เอก24/8/256031/7/2561วิทยาเขตแพร่
พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต),รศ.ดร.รศ.เอก20/09/256130/04/2562วิทยาเขตแพร่
พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม,ผศ.ดร.ผศ.เอก18/09/256127/11/2562วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงผศ.เอก20/05/255225/1/2553วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก19/7/256031/7/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะรศ.เอก25/07/256130/04/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.ผศ.เอก25/09/256127/11/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงศ.เอก19/10/256127/11/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.ธีรยุทธ วิสุทธิผศ.เอก31/10/256130/10/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิผศ.เอก07/02/256230/04/2563วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภาผศ.เอก15/11/256030/8/2561วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอผศ.เอก30/5/255714/12/2558วิทยาเขตหนองคาย
พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร),ดร.รศ.เอก22/08/256026/12/2561วิทยาเขตหนองคาย
พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก14/08/256129/07/2563วิทยาเขตหนองคาย
พระครูปัญญาธรรมานุกิจ,ผศ.ดร. (ไทย ปญฺญาธโร)ผศ.โท04/09/256130/09/2563วิทยาเขตหนองคาย
พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.ผศ.เอก22/08/255129/6/2553วิทยาเขตสุรินทร์
พระศรีวิสุทธิคุณ (มาณพ ปิยสีโล),ผศ.ดร.ผศ.เอก22/8/255918/5/2560วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.รศ.เอก01/10/256130/06/2562วิทยาเขตสุรินทร์
พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ,ผศ.ผศ.โท29/09/256330/04/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระอธิการเวียง กิตฺติวณโณ,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256129/07/2563วิทยาเขตสุรินทร์
รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดีรศ.เอก27/2/255627/2/2557วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณผศ.เอก18/7/255918/5/2560วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะผศ.เอก17/02/256107/03/2562วิทยาเขตพะเยา
พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรญาโณ),ดร.ผศ.เอก17/02/256113/11/2561วิทยาเขตพะเยา
พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ อรินฺทโม)รศ.เอก31/07/256130/07/2562วิทยาเขตพะเยา
พระครูวรวรรณวิฑูรย์,ผศ.ดร.ผศ.เอก31/07/256127/11/2562วิทยาเขตพะเยา
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/8/25565/3/2557วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระเทพปริยัติมุนี,รศ.ดร.รศ.เอก01/10/256130/08/2562วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ผศ.ดร.ผศ.เอก25/09/256127/08/2563วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้างรศ.เอก7/11/255819/10/2559วิทยาเขตนครสวรรค์
พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร.ผศ.เอก8/12/255730/4/2559วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนาผศ.เอก28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.สามารถ สุขุประการผศ.เอก30/10/256130/03/2563วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรีผศ.เอก30/03/256230/01/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร.ผศ.เอก17/01/256113/11/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล อนุวฑฺฒโน),ดร.ผศ.เอก30/03/256113/11/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.พีระศิลป์ บุญทองผศ.เอก26/10/256327/08/2563วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.ผศ.เอก2/9/255721/7/2559วิทยาเขตนครราชสีมา
พระครูสังวราภิรักษ์ (อิ๊ต สํวโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก20/6/255818/5/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก23/4/255921/12/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.ยุทนา พูนเกิดมะเริงผศ.เอก09/06/256127/03/2562วิทยาเขตนครราชสีมา
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.ผศ.เอก26/10/256129/07/2563วิทยาเขตนครราชสีมา
พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล),ผศ.ดร.ผศ.เอก1/8/25574/7/2558วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล ฐานทฺตโต),ผศ.ดร.ผศ.เอก3/9/25579/4/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ),รศ.ดร.รศ.เอก30/12/255821/7/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส),ผศ.ดร.ผศ.เอก20/1/255822/9/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก20/1/255914/1/2560วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร.รศ.เอก15/03/256130/01/2562วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร.รศ.เอก26/10/256125/09/2562วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสนผศ.เอก29/08/256130/10/2563วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256128/10/2563วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร,ผศ.ผศ.โท29/09/256128/10/2563วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,ผศ.ผศ.โท13/2/255821/7/2559วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท),ผศ.ผศ.โท22/8/255921/12/2560วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสุโข),ผศ.ดร.ผศ.เอก23/1/25601/2/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระครูกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์ กิตฺติเมธี),ผศ.ผศ.โท20/11/256031/7/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร.ผศ.เอก25/09/256324/06/2563วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
พระคณูโกวิทอรรถวาที (อุดร อุตฺตรเมธี),ผศ.ดร.ผศ.เอก19/06/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนาผศ.เอก19/06/256125/09/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี)ผศ.เอก04/04/256113/11/2561วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟผศ.เอก29/09/256129/07/63วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ),ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256130/04/2563วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/08/256127/11/2562วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจรศ.เอก29/09/256127/08/2563วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง ปญฺญาวชิโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก27/5/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร.ผศ.เอก10/4/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256129/07/2563วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ผศ.เอก25/09/256130/09/2563วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ.ผศ.โท9/3/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ผศ.เกศรา สว่างวงศ์ผศ.โท15/03/256113/11/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/12/255819/10/2559วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.ฐิติพร สะสมผศ.โท25/06/256127/03/2562วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ผศ.โท17/08/256130/04/2562วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
พระมหาอานนท์ อานนฺโท,ผศ.ดร.ผศ.เอก3/10/255918/5/2560วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผศ.ดร.สานุ มหัธนานุดุลย์ผศ.เอก3/10/255911/8/2560วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผศ.ดร.สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุลผศ.เอก20/09/256124/12/2562วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี,ดร.ผศ.เอก29/09/256124/06/2563วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์ผศ.โท9/6/255122/4/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก20/2/255230/9/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.รศ.เอก26/8/255420/5/2555คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตรรศ.เอก24/6/255626/5/2557คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลาผศ.เอก6/11/25565/9/2557คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมผศ.เอก5/2/255726/11/2557คณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),ศ.ดร.ศ.เอก26/11/255625/4/2559คณะพุทธศาสตร์
ผศ.สันติ เมืองแสงผศ.โท1/2/255926/4/2560คณะพุทธศาสตร์
Phra Walmoruwe Piyaratana,Asst.Prof.Dr.ผศ.เอก25/7/256031/7/2561คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรีผศ.เอก25/1/256131/7/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศรศ.เอก4/09/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก31/08/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รศ.เอก31/08/256130/04/2562คณะพุทธศาสตร์
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.ผศ.เอก18/09/256103/06/2562คณะพุทธศาสตร์
พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที)ผศ.เอก25/09/256130/08/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ดร.ผศ.เอก21/09/256130/08/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256124/12/2562คณะพุทธศาสตร์
พระเจริญ วฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256124/12/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ผศ.ดร.ผศ.เอก04/09/256130/10/2562คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษรรศ.เอก30/10/256230/10/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน (แก้วมณี),รศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256124/12/2562คณะพุทธศาสตร์
พุทธศิลปกรรมนายปฏิเวธ เสาว์คงผศ.โท18/10/256127/08/2563วิทยาเขตเชียงใหม่
ภาษาบาลีผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ผศ.โท25/09/256130/03/2563วิทยาเขตเชียงใหม่
รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุลรศ.เอก15/05/255515/02/2556วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครองผศ.เอก21/6/25603/1/2561วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระมหาโกมล กมโล,ผศ.ผศ.โท27/5/256017/4/2561วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน)ผศ. ดร.ผศ.เอก09/04/256130/10/2562วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต,ผศ.ผศ.โท29/09/256130/09/2563วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ภาษาสันสกฤตผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ผศ.โท20/10/255722/1/2559คณะพุทธศาสตร์
ภาษาอังกฤษผศ.สำราญ ขันสำโรงผศ.โท11/7/254914/5/2550วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ผศ.เอก10/10/255817/4/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสนผศ.โท28/6/25574/3/2560วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาดผศ.เอก14/6/256031/7/2561วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติผศ.เอก29/09/256130/03/2563วิทยาเขตหนองคาย
รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์รศ.เอก19/10/256127/08/2563วิทยาเขตนครราชสีมา
รศ.ดร.ดิปติ มหันตะรศ.เอก19/04/255528/03/2556วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.ผศ.เอก18/10/255626/5/2557วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร.ผศ.เอก18/01/255617/08/2556วิทยาลัยสงฆ์เลย
ผศ.ภราดร สุขพันธ์ผศ.โท30/10/256130/09/2563วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัยผศ.โท29/4/255929/9/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ผศ.เอก7/4/254812/8/2549คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศผศ.เอก25/12/255722/1/2559คณะมนุษยศาสตร์
พระราชวรมุนี (พล อาภากโร),รศ.ดร.รศ.เอก3/07/256126/12/2561คณะมนุษยศาสตร์
ภาษาไทยผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงผศ.โท7/1/254819/3/2550คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี,ผศ.ผศ.โท28/11/255817/4/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี)ผศ.โท21/09/256130/08/2562คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.เชน นครผศ.โท31/10/256127/08/2563คณะมนุษยศาสตร์
มานุษยวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำรศ.เอก31/10/256130/03/2563วิทยาเขตเชียงใหม่
พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, (ภาคสิม),ผศ.ดร.ผศ.เอก31/10/256130/04/2563วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโตผศ.โท31/10/256130/03/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระปลัดสุระ ญาณธโร,ผศ.ดร.ผศ.เอก31/10/256130/09/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ สิริธโร),รศ.ดร.รศ.เอก30/1/25602/8/2560วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสินผศ.เอก28/2/256010/10/2560วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ผศ.เอก28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ดร.นิเทศ สนั่นนารีผศ.เอก01/10/256130/10/2562วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาคผศ.เอก03/02/256013/11/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ผศ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใสผศ.โท21/08/256130/03/2563วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญผศ.โท21/08/256128/10/2563วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ผศ.เอก27/5/255926/4/2560วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ,ผศ.ผศ.โท27/5/255926/9/2560วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์ผศ.เอก18/10/256130/03/2563วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูภาวนาโสภิต (บุญญวิศิษฏ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ),ผศ.ดร.ผศ.เอก18/10/256130/04/2563วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ผศ.เอก31/10/256124/12/2562วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์ผศ.เอก29/10/256130/03/2563วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พระครูปริยัติวรเมธี,ผศ. (อชิรวิชญานันท์ อริยเมธิโก)ผศ.โท27/10/256130/09/2563วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผศ.สมภพ สายหยุดผศ.โท30/10/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดาผศ.เอก6/7/256131/7/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณผศ.เอก26/12/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน),ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256130/03/2563วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พระราชรัตนสุธี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม)รศ.เอก31/10/256127/08/2563วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
นายสุพล ศิริผศ.โท12/10/256130/08/2562วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโตผศ.เอก3/9/255814/1/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ผศ.เอก2/7/25591/4/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีผศ.เอก2/7/25591/4/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาผศ.เอก12/4/25603/1/2561คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อผศ.เอก05/09/256130/04/2562คณะสังคมศาสตร์
ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าวผศ.เอก31/10/256130/08/2562คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลืองรศ.เอก31/10/256124/12/2562คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาวผศ.เอก1/10/256124/12/2562คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมืองผศ.เอก31/10/256130/03/2563คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ผศ.เอก31/10/256130/03/2563คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ผศ.เอก31/10/256130/03/2563คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธาผศ.เอก31/10/256127/05/2563คณะสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจผศ.เอก24/08/256130/04/2562วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัตผศ.เอก15/03/256113/11/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกรผศ.โท06/10/256130/10/2563วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม),รศ.ดร.รศ.เอก2/6/255929/9/2561วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.คิด วรุณดีผศ.เอก29/09/256127/11/62วิทยาเขตหนองคาย
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256127/11/2562วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศผศ.โท11/12/255116/6/2552วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.เศรษฐพร หนุนชูผศ.โท29/09/256127/05/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ญาณธีโร)ผศ.โท31/10/256124/06/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูสุธรรมกิจโกศล (สุพัฒน์ สุภทฺโท),ผศ.ผศ.โท31/10/256129/07/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),รศ.ดร.รศ.เอก21/4/255730/4/2559วิทยาเขตพะเยา
ผศ.พิศมัย วงศ์จำปาผศ.โท12/4/256030/4/2561วิทยาเขตพะเยา
ดร.สหัทยา วิเศษผศ.เอก17/2/256121/12/2561วิทยาเขตพะเยา
พระครูพิศาลสรกิจ (สุทิน สุทิโน)ผศ.ดร.ผศ.เอก31/10/256130/10/2562วิทยาเขตพะเยา
พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ผศ.ดร.ผศ.เอก18/10/256130/10/2562วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ศศิกิจ อ่ำจุ้ยผศ.โท23/8/256030/4/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาดผศ.เอก17/1/256129/6/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ),รศ.ดร.รศ.เอก05/09/256107/03/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.บัญญัติ แพรกปานผศ.โท01/02/256130/04/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.ผศ.เอก1/11/255620/1/2558วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุลผศ.เอก3/6/255931/7/2561วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.พิชติ ปุริมาตรผศ.เอก15/02/256113/11/2561วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชผศ.เอก11/12/25584/3/2560วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลผศ.เอก10/4/25601/2/2561วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูสุตธรรมภาณี ,ผศ.(สำนวน โอภาโส)ผศ.โท29/09/256130/10/2562วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.จีระ ศรเสนาผศ.โท03/10/256129/07/2563วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญฺ,ผศ.ดร.ผศ.เอก12/10/256030/8/2561วิทยาลัยสงฆ์เลย
รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดมรศ.เอก13/09/256130/04/2562วิทยาลัยสงฆ์เลย
ผศ.ดร.บุศรา โพธิสุขผศ.เอก06/11/256228/10/2563วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูสุตวรธรรมกิจ (เติม โสภโณ),ผศ.ดร.ผศ.เอก27/10/256127/05/2563วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.สยามพร พันธไชยผศ.เอก10/10/256129/07/2563วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผศ.อภิชญา พรรณศรีผศ.โท27/10/256130/09/2563วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
ผศ.ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาสผศ.เอก29/09/256128/10/2563วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม,ผศ.ผศ.โท04/09/256127/08/2563วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ผศ.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมาผศ.โท18/10/255930/8/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย สิริปญฺโญ),ผศ.ผศ.โท10/01/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน ผศ.เอก29/06/256130/03/2563วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ผศ.ดร.สุทธิพร สายทองผศ.เอก28/3/256031/7/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.ผศ.เอก07/05/255623/12/2556วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผศ.ปรีชา บุญทวีผศ.โท20/6/255926/9/2560วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ผศ.เอก18/05/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก30/05/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุลผศ.เอก29/08/256127/05/2563วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ผศ.เอก27/9/254819/3/2550คณะสังคมศาสตร์
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.รศ.โท31/8/25565/3/2557คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมรศ.เอก25/2/255930/4/2559คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตผศ.เอก12/4/256030/4/2561คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูรรศ.เอก26/1/256130/4/2561คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดชรศ.เอก05/09/256230/04/2562คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์รศ.เอก13/10/256127/11/2562คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุลผศ.เอก07/02/256230/03/2563คณะสังคมศาสตร์
พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),รศ.ดร.รศ.เอก31/10/256127/05/2563คณะสังคมศาสตร์
ศาสนาพระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.ผศ.เอก08/01/255617/08/2556วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ปัญญา กันภัยผศ.โท12/10/256130/04/2563วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะผศ.เอก19/7/256031/7/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดีรศ.เอก31/08/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.(บุญชิต ณาญสํวโร),รศ.ดร.รศ.เอก31/08/256130/03/2563คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์ผศ.เอก25/09/256130/03/2563คณะพุทธศาสตร์
สังคมวิทยาผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ผศ.เอก28/2/255720/4/2558วิทยาเขตแพร่
ผศ.ผดุง วรรณทองผศ.โท18/1/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),รศ.ดร.รศ.เอก2/12/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองรศ.เอก3/7/256030/4/2561คณะสังคมศาสตร์
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโตผศ.โท05/09/256130/07/2562คณะสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำผศ.เอก27/8/254715/5/2549วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์รศ.โท7/6/254919/3/2550วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ประกอบ มีโคตรกองผศ.โท31/5/254815/5/2549วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.เดชา กัปโกผศ.เอก31/10/256127/05/2563คณะสังคมศาสตร์
สังคมศึกษาผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาผศ.โท20/10/254729/4/2549วิทยาเขตแพร่
ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์ผศ.โท18/12/255114/8/2552วิทยาเขตแพร่
ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็มผศ.โท23/2/255516/11/2555วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์ผศ.เอก18/10/255926/12/2561วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์ผศ.เอก18/10/255926/12/2561วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ผศ.เอก11/7/254913/9/2550วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสิริปริยัตยาภิรัต (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.ผศ.โท7/1/255830/4/2559วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.สุพิมล ศรศักดาผศ.โท27/4/255230/9/2552วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.บรรยัสถ์ ฝางคำผศ.เอก3/6/255911/8/2560วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร),ผศ.ดร.ผศ.เอก18/09/256127/05/2563วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุผศ.เอก7/2/256029/6/2561วิทยาเขตหนองคาย
พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก28/5/255212/11/2552วิทยาเขตสุรินทร์
พระคณูวิริยปัญญาภิวัฒน์ (ณัฐพนธ์ วิริโย),ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256130/03/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระมหาสมบัติ ฐานวโร,ผศ.ดร.ผศ.โท29/09/256130/03/2563วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย ฐานจาโร),ผศ.ดร.ผศ.เอก29/09/256130/04/2563วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ผศ.โท28/4/25502/4/2551วิทยาเขตพะเยา
ผศ.จักรแก้ว นามเมืองผศ.โท12/6/255127/1/2552วิทยาเขตพะเยา
ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตรผศ.โท20/05/255229/6/2553วิทยาเขตนครสวรรค์
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อนรศ.เอก15/5/256030/8/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค),ผศ.ผศ.โท17/05/256130/01/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียงผศ.เอก19/10/256125/09/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,รศ.ดร. (ธานี สุขโชโต)รศ.เอก20/10/256127/08/2563วิทยาเขตนครสวรรค์
พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโรผศ.โท17/2/256121/12/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.วิทยา ทองดีผศ.เอก3/9/25576/8/2558วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.อนุสรณ์ นางทะราชผศ.โท19/12/256030/8/2561วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ประเด่น แบนปิงผศ.โท24/08/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.อาเดช อุปนันท์ผศ.โท30/10/256130/10/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ปรีชา ศรีสอนใจผศ.โท20/10/256128/10/2563วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูวิบูลเจติยาทร,ผศ. (จำเริญ ธีรปญฺโญ)ผศ.โท20/10/256128/10/2563วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีผศ.เอก31/10/255722/1/2559วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ (ปรัชนันท์ เตชวณฺโณ),ผศ.ผศ.โท30/10/256130/04/2563วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.ผศ.เอก01/10/256127/11/2562วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผศ.ลิขสิทธิ์ สิงห์งอยผศ.โท24/08/256130/04/2563วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย),ผศ.ดร.ผศ.เอก31/3/255920/12/2559คณะครุศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร.ผศ.เอก20/12/25591/2/2561คณะครุศาสตร์
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาผศ.โท31/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์
พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ ปุญฺญญาโณ),รศ.ดร.รศ.เอก31/10/256130/04/2563คณะครุศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่นผศ.โท6/8/255116/6/2552วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.ผศ.เอก25/09/256125/09/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
สันติศึกษาผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ผศ.เอก04/09/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ผศ.ดร. (ตุนิน)ผศ.เอก18/09/256130/10/2562คณะพุทธศาสตร์
สันสกฤตพระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)รศ.เอก24/08/256130/07/2562วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เศรษฐศาสตร์ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นผศ.เอก15/05/255225/1/2553คณะสังคมศาสตร์
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุขผศ.โท13/2/255725/11/2557คณะสังคมศาสตร์
ผศ.เดช ชูจันอัดผศ.โท18/1/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ.ผศ.โท2/8/256029/6/2561คณะสังคมศาสตร์


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th