หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
แยกตามสาขาวิชา (ปี 2563)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  Administrator 1 1
  Haha 1 1
  การจัดการเชิงพุทธ 1 6 7
  การบริหารการศึกษา 3 10 13
  การพัฒนาสังคม 1 1
  การสอนพระพุทธศาสนา 1 1 2
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 5 5
  การสอนภาษาไทย 1 2 3
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 8 8
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2 2
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 0
  ธรรมนิเทศ 1 1
  นิติศาสตร์ 1 1 2
  บาลีสันสกฤต 1 1 2
  ปรัชญา 1 7 11 19
  พระพุทธศานา 1 1
  พระพุทธศาสนา 2 16 62 80
  ภาษาบาลี 1 3 4
  ภาษาสันสกฤต 1 1
  ภาษาอังกฤษ 2 10 12
  ภาษาไทย 3 3
  มานุษยวิทยา 0
  รัฐประศาสนศาสตร์ 2 19 21
  รัฐศาสตร์ 9 29 38
  ศาสนา 1 2 3
  สังคมวิทยา 2 3 5
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 2 3
  สังคมศึกษา 1 26 27
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 2
  สันติศึกษา 2 2
  สันสกฤต 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 4 4
รวม 5 52 218 275


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th