หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
แยกตามสาขาวิชา (ปี 2562)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  tester 1 1
  การจัดการเชิงพุทธ 1 3 4
  การบริหารการศึกษา 3 3 6
  การพัฒนาสังคม 1 1
  การสอนพระพุทธศาสนา 1 1 2
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 3 3
  การสอนภาษาไทย 1 2 3
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 7 7
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2 2
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 0
  นิติศาสตร์ 1 1
  บาลีสันสกฤต 1 1 2
  ปรัชญา 1 6 11 18
  พระพุทธศาสนา 1 13 52 66
  ภาษาบาลี 1 2 3
  ภาษาสันสกฤต 1 1
  ภาษาอังกฤษ 2 10 12
  ภาษาไทย 2 2
  มานุษยวิทยา 0
  รัฐประศาสนศาสตร์ 1 14 15
  รัฐศาสตร์ 8 22 30
  ศาสนา 1 2 3
  สังคมวิทยา 2 2 4
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 2 3
  สังคมศึกษา 1 20 21
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 1
  สันติศึกษา 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 4 4
รวม 3 45 169 217


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th