หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
แยกตามสาขาวิชา (ปี 2561)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  การจัดการเชิงพุทธ 3 3
  การบริหารการศึกษา 3 2 5
  การพัฒนาสังคม 1 1
  การสอนพระพุทธศาสนา 1 2 3
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 1 1
  การสอนภาษาไทย 1 2 3
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 6 6
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2 2
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 0
  บาลีสันสกฤต 1 1
  ปรัชญา 1 3 12 16
  พระพุทธศาสนา 1 8 50 59
  ภาษาบาลี 1 3 4
  ภาษาสันสกฤต 2 2
  ภาษาอังกฤษ 1 10 11
  ภาษาไทย 3 3
  มานุษยวิทยา 1 1
  รัฐประศาสนศาสตร์ 1 13 14
  รัฐศาสตร์ 6 23 29
  ศาสนา 3 3
  สังคมวิทยา 3 3 6
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 2 3
  สังคมศึกษา 1 19 20
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 4 4
รวม 2 31 169 202


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th