หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
แยกตามสาขาวิชา (ปี 2560)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  การจัดการเชิงพุทธ 2 2
  การบริหารการศึกษา 2 3 5
  การสอนพระพุทธศาสนา 2 2
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 1 1
  การสอนภาษาไทย 1 2 3
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 6 6
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1
  บาลีสันสกฤต 1 1
  ปรัชญา 1 2 9 12
  พระพุทธศาสนา 1 5 37 43
  ภาษาบาลี 1 1 2
  ภาษาสันสกฤต 1 1
  ภาษาสันสฤต 1 1
  ภาษาอังกฤษ 1 7 8
  ภาษาไทย 2 2
  มานุษยวิทยา 1 1
  รัฐประศาสนศาสตร์ 1 8 9
  รัฐศาสตร์ 3 15 18
  ศาสนา 2 2
  สังคมวิทยา 2 4 6
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 2 3
  สังคมศึกษา 1 17 18
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 3 3
รวม 2 21 129 152


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th