หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
แยกตามสาขาวิชา (ปี 2561)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  การจัดการเชิงพุทธ 2 2
  การบริหารการศึกษา 3 2 5
  การพัฒนาสังคม 1 1
  การสอนพระพุทธศาสนา 2 2
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 1 1
  การสอนภาษาไทย 1 2 3
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 6 6
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 0
  บาลีสันสกฤต 1 1
  ปรัชญา 1 2 10 13
  พระพุทธศาสนา 1 6 39 46
  ภาษาบาลี 1 2 3
  ภาษาสันสกฤต 2 2
  ภาษาอังกฤษ 1 7 8
  ภาษาไทย 2 2
  มานุษยวิทยา 1 1
  รัฐประศาสนศาสตร์ 1 12 13
  รัฐศาสตร์ 4 17 21
  ศาสนา 2 2
  สังคมวิทยา 2 3 5
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 2 3
  สังคมศึกษา 18 18
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 3 3
รวม 2 23 138 163


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th