หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
แยกตามสาขาวิชา (ปี 2564)

สถิติ | รายชื่อ  

สาขาวิชา ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  Administrator 1 1
  Haha 1 1
  Umum 1 1
  การจัดการเชิงพุทธ 1 6 7
  การบริหารการศึกษา 4 12 16
  การพัฒนาสังคม 1 1
  การสอนพระพุทธศาสนา 2 2
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว 1 1
  การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 1 1
  การสอนภาษาอังกฤษ 7 7
  การสอนภาษาไทย 1 5 6
  จริยศึกษา 0
  จิตวิทยา 2 8 10
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 2 3
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 0
  ธรรมนิเทศ 1 1
  นิติศาสตร์ 1 1 2
  บาลีสันสกฤต 1 2 3
  ปรัชญา 1 7 14 22
  พระพุทธศานา 1 1
  พระพุทธศาสนา 2 18 80 100
  พุทธศิลปกรรม 1 1
  ภาษาบาลี 1 5 6
  ภาษาสันสกฤต 1 1
  ภาษาอังกฤษ 3 11 14
  ภาษาไทย 4 4
  มานุษยวิทยา 0
  รัฐประศาสนศาสตร์ 4 33 37
  รัฐศาสตร์ 10 42 52
  ศาสนา 2 4 6
  สังคมวิทยา 2 3 5
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 3 4
  สังคมศึกษา 3 34 37
  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 2
  สันติศึกษา 2 2
  สันสกฤต 1 1
  เศรษฐศาสตร์ 4 4
รวม 6 66 290 362


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th