หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
ตำแหน่งวิชาการพิเศษ (ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)

สถิติ | รายชื่อ  

ตำแหน่ง ชื่อ วุฒิ สาขาวิชา ตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ส่วนงาน
ศ.พิเศษสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม),ศ.ดร.เอกภาษาบาลี11/12/255115/12/2551วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต),ศ.เอกพระพุทธศาสนา30/8/254424/9/2544คณะพุทธศาสตร์
ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐโทปรัชญา30/8/254424/9/2544คณะพุทธศาสตร์
ศ.อดิศักดิ์ ทองบุญโทปรัชญา16/12/254624/5/2547คณะพุทธศาสตร์
ศ.ดร.จำลอง สารพัดนึกเอกสันสกฤต16/12/254624/5/2547คณะพุทธศาสตร์
รศ.พิเศษรศ.ถาวร เสาร์ศรีจันทร์โทจริยศึกษา5/2/254824/10/2549วิทยาเขตเชียงใหม่
รศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์เอกรัฐศาสตร์19/2/255829/4/2560วิทยาเขตนครสวรรค์
รศ.วิชัย ธรรมชอบโทรัฐประศาสนศาสตร์19/7/25609/8/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล),รศ.โทการจัดการเชิงพุทธ27/1/25619/8/2561วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
รศ.พล.ท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์เอกรัฐประศาสนศาสตร์10/6/255918/5/2561คณะสังคมศาสตร์
พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ ปาสาทิโก),รศ.โทพระพุทธศาสนา25/02/255231/8/2553คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.อดิศร เพียงเกษเอกสังคมศึกษา12/9/254830/4/2552คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.อำนวย เดชชัยศรีเอกการบริหารการศึกษา25/06/255226/1/2553คณะครุศาสตร์
ผศ.พิเศษผศ.สาธร แก่นมณีโทสังคมศึกษา2/12/254724/10/2549วิทยาเขตแพร่
ผศ.สายสมร วิทยศิริโทการบริหารการศึกษา14/8/255118/8/2552วิทยาเขตแพร่
ผศ.สมบูรณ์ ตาสนธิโทพระพุทธศาสนา6/1/255224/9/2552วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์ (วิจิตร ปสุโต),ผศ.ดร.เอกศาสนา14/12/255505/06/2556วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.โสรัจ นามอ่อนโทศาสนา2/7/255819/8/2559วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ สํวโร),ผศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์1/2/256027/12/2560วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์เอกศาสนา9/11/255912/3/2561วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.สมนึก จันทร์โสดาโทรัฐศาสตร์15/5/256012/3/2561วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระครูจิรธรรมธัช (จิตจรูณรัตน์ จิรธมฺโม),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา17/1/255814/5/2559วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชคเอกเศรษฐศาสตร์26/1/25609/8/2561วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ชาลี ชื่นรัมย์โทรัฐศาสตร์12/12/255023/12/2551วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.พูล พัฒใหม่โทรัฐศาสตร์14/11/255023/12/2551วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.ทักษิณาร์ ไกรราชเอกพระพุทธศาสนา25/7/256018/5/2561วิทยาเขตขอนแก่น
พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี),ผศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์19/7/25609/8/2561วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ธวัลรัตน์ แดงหาญเอกพระพุทธศาสนา25/7/256017/8/2561วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ปกรณ์ มหากันธาเอกพระพุทธศาสนา6/2/25606/11/2560วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.เกษม ณ กรมโทจริยศึกษา9/12/255126/3/2553วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.พ.อ.เกื้อ ชัยภูมิโทพระพุทธศาสนา23/1/256018/5/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุลเอกรัฐศาสตร์1/6/255217/6/2553คณะสังคมศาสตร์
ว่าที่ พ.ต.ผศ.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาลเอกรัฐศาสตร์20/5/255231/8/2553คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณเอกรัฐประศาสนศาสตร์20/2/255912/3/2561คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.เสนอ อัศวมันตาเอกรัฐประศาสนศาสตร์28/8/256012/3/2561คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.คำเอียง กองสินเอกภาษาศาสตร์17/10/255712/3/2561คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.บุญทวี สุจิกุลเอกภาษาอังกฤษ4/4/25454/4/2545คณะพุทธศาสตร์


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th