หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
ตำแหน่งวิชาการพิเศษ (ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)

สถิติ | รายชื่อ  

ส่วนงาน ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ผศ.พิเศษ
  วิทยาเขตแพร่ 2 2
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 1 2
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 5 5
  วิทยาเขตหนองคาย 2 2
  วิทยาเขตสุรินทร์ 1 1
  วิทยาเขตพะเยา 1 1
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1 1
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 2 2
  วิทยาเขตขอนแก่น 3 3
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 2
  คณะสังคมศาสตร์ 1 4 5
  คณะมนุษยศาสตร์ 1 1
  คณะพุทธศาสตร์ 4 1 1 6
  คณะครุศาสตร์ 2 2
รวม 5 8 24 37


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th