หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
ตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

สถิติ | รายชื่อ  

ตำแหน่ง ชื่อ วุฒิ สาขาวิชา ตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ส่วนงาน
ศ.รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงเอกพระพุทธศาสนา19/10/256127/11/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร.เอกปรัชญา16/12/254623/12/2546คณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),ศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา26/11/255625/4/2559คณะพุทธศาสตร์
รศ.รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์โทสังคมศึกษา31/03/255422/9/2554วิทยาเขตแพร่
รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภาโทพระพุทธศาสนา27/5/255921/12/2560วิทยาเขตแพร่
พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต),รศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา20/09/256130/04/2562วิทยาเขตแพร่
รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะเอกพระพุทธศาสนา25/07/256130/04/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม),รศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์2/6/255929/9/2561วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร),ดร.เอกพระพุทธศาสนา22/08/256026/12/2561วิทยาเขตหนองคาย
พระราเชนทร์ วิสารโท,รศ.ดร.เอกปรัชญา30/03/256107/03/2562วิทยาเขตสุรินทร์
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์เอกปรัชญา10/04/256107/03/2562วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา01/10/256130/06/2562วิทยาเขตสุรินทร์
รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดีเอกพระพุทธศาสนา27/2/255627/2/2557วิทยาเขตพะเยา
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),รศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์21/4/255730/4/2559วิทยาเขตพะเยา
พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ อรินฺทโม)เอกพระพุทธศาสนา31/07/256130/07/2562วิทยาเขตพะเยา
รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุลเอกภาษาบาลี15/05/255515/02/2556วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)เอกสันสกฤต24/08/256130/07/2562วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระเทพปริยัติมุนี,รศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา01/10/256130/08/2562วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้างเอกพระพุทธศาสนา7/11/255819/10/2559วิทยาเขตนครสวรรค์
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อนเอกสังคมศึกษา15/5/256030/8/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์โทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา7/6/254919/3/2550วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ),รศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์05/09/256107/03/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.ปกรณ์ คุณารักษ์โทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา25/9/25476/11/2549วิทยาเขตขอนแก่น
รศ.จิรภัทร แก้วกู่โทการสอนภาษาไทย29/9/254710/3/2551วิทยาเขตขอนแก่น
รศ.ดร.ดิปติ มหันตะเอกภาษาอังกฤษ19/04/255528/03/2556วิทยาเขตขอนแก่น
รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์เอกปรัชญา30/4/25565/3/2557วิทยาเขตขอนแก่น
พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ),รศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา30/12/255821/7/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา15/03/256130/01/2562วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา26/10/256125/09/2562วิทยาเขตขอนแก่น
รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดมเอกรัฐศาสตร์13/09/256130/04/2562วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร),รศ.ดร.เอกปรัชญา4/10/255420/5/2555วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ),รศ.ดร.เอกเศรษฐศาสตร์03/03/255325/2/2554คณะสังคมศาสตร์
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.โทรัฐศาสตร์31/8/25565/3/2557คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทองเอกสังคมวิทยา12/2/255726/5/2558คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมเอกรัฐศาสตร์25/2/255930/4/2559คณะสังคมศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),รศ.ดร.เอกสังคมวิทยา2/12/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร),รศ.ดร.เอกการพัฒนาสังคม1/8/25591/2/2561คณะสังคมศาสตร์
รศ.อนุภูมิ โซวเกษมโทรัฐศาสตร์1/4/25581/2/2561คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองเอกสังคมวิทยา3/7/256030/4/2561คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูรเอกรัฐศาสตร์26/1/256130/4/2561คณะสังคมศาสตร์
พระสิทธินิติธาดา (ชลัท โชติทตฺโต),รศ.ดร.เอกนิติศาสตร์3/07/256126/12/2561คณะสังคมศาสตร์
พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร),รศ.ดร.เอกการจัดการเชิงพุทธ05/09/256107/03/2562คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดชเอกรัฐศาสตร์05/09/256230/04/2562คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์เอกรัฐศาสตร์13/10/256127/11/2562คณะสังคมศาสตร์
รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอกเอกภาษาอังกฤษ30/3/255031/10/2550คณะมนุษยศาสตร์
รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์โทภาษาอังกฤษ11/12/255027/1/2552คณะมนุษยศาสตร์
พระราชวรมุนี (พล อาภากโร),รศ.ดร.เอกภาษาอังกฤษ3/07/256126/12/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ),รศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา29/11/25447/12/2544คณะพุทธศาสตร์
พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต),รศ.ดร.เอกปรัชญา29/11/25447/12/2544คณะพุทธศาสตร์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา26/8/255420/5/2555คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตรเอกพระพุทธศาสนา24/6/255626/5/2557คณะพุทธศาสตร์
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี),รศ.ดร.เอกปรัชญา1/12/256027/3/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุลเอกพระพุทธศาสนา21/7/256030/4/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.รังษี สุทนต์โทพระพุทธศาสนา1/8/256030/4/2561คณะพุทธศาสตร์
พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ),ผศ.ดร.เอกบาลีสันสกฤต31/12/256128/11/2561คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดีเอกศาสนา31/08/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศเอกพระพุทธศาสนา4/09/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจเอกปรัชญา31/08/256227/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา31/08/256130/04/2562คณะพุทธศาสตร์
รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียรเอกสังคมศึกษา01/03/255530/8/2555คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคมเอกจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว01/03/255530/8/2555คณะครุศาสตร์
พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ),รศ.ดร.เอกการสอนพระพุทธศาสนา21/03/255623/12/2556คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่เอกการบริหารการศึกษา9/4/255720/1/2558คณะครุศาสตร์
พระมหาสหัส ฐิตสาโร,รศ.ดร.เอกการบริหารการศึกษา21/6/25578/10/2558คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยเอกการบริหารการศึกษา20/8/255714/12/2558คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอกเอกการสอนภาษาไทย20/1/255822/1/2559คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณเอกการบริหารการศึกษา21/4/255719/8/2559คณะครุศาสตร์
รศ.ดร.สิน งามประโคนเอกการบริหารการศึกษา31/3/25593/1/2561คณะครุศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร.เอกการสอนพระพุทธศาสนา2/9/256029/6/2561คณะครุศาสตร์
ผศ.ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาโทสังคมศึกษา20/10/254729/4/2549วิทยาเขตแพร่
พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต(พรหมเรศ โชติวโร),ผศ.ดร.เอกการบริหารการศึกษา28/4/255116/6/2552วิทยาเขตแพร่
ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์โทสังคมศึกษา18/12/255114/8/2552วิทยาเขตแพร่
พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา22/4/255230/9/2552วิทยาเขตแพร่
ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็มโทสังคมศึกษา23/2/255516/11/2555วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์เอกสังคมวิทยา28/2/255720/4/2558วิทยาเขตแพร่
ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำโทพระพุทธศาสนา27/5/255911/8/2560วิทยาเขตแพร่
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา24/8/256031/7/2561วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์เอกสังคมศึกษา18/10/255926/12/2561วิทยาเขตแพร่
ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์โทการสอนภาษาอังกฤษ04/08/256127/03/2562วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจเอกรัฐศาสตร์24/08/256130/04/2562วิทยาเขตแพร่
ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์เอกสังคมศึกษา18/10/255926/12/2561วิทยาเขตแพร่
ผศ.สำราญ ขันสำโรงโทภาษาอังกฤษ11/7/254914/5/2550วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์เอกสังคมศึกษา11/7/254913/9/2550วิทยาเขตเชียงใหม่
พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล,ผศ.โทพระพุทธศาสนา7/9/254931/10/2550วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่นโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์6/8/255116/6/2552วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชรโทปรัชญา4/6/25584/7/2558วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสิริปริยัตยาภิรัต (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.โทสังคมศึกษา7/1/255830/4/2559วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์เอกภาษาอังกฤษ10/10/255817/4/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา19/7/256031/7/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.เอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์25/09/256125/09/2562วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัตเอกรัฐศาสตร์15/03/256113/11/2561วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.บัญชา จำปารักษ์โทสังคมศึกษา17/2/254829/4/2549วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.สุพิมล ศรศักดาโทสังคมศึกษา27/4/255230/9/2552วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกศาสนา08/01/255617/08/2556วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.บรรยัสถ์ ฝางคำเอกสังคมศึกษา3/6/255911/8/2560วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภาเอกพระพุทธศาสนา15/11/256030/8/2561วิทยาเขตอุบลราชธานี
ผศ.ทวี เขจรกุลโทสังคมศึกษา02/12/255322/9/2554วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอเอกพระพุทธศาสนา30/5/255714/12/2558วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสนโทภาษาอังกฤษ28/6/25574/3/2560วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุเอกสังคมศึกษา7/2/256029/6/2561วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาดเอกภาษาอังกฤษ14/6/256031/7/2561วิทยาเขตหนองคาย
ผศ.บรรจง โสดาดีโทปรัชญา12/12/255010/9/2551วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศโทรัฐศาสตร์11/12/255116/6/2552วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร),ผศ.ดร.เอกสังคมศึกษา28/5/255212/11/2552วิทยาเขตสุรินทร์
พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา22/08/255129/6/2553วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.ดร.ธนู ศรีทองเอกการสอนภาษาอังกฤษ15/9/255713/8/2559วิทยาเขตสุรินทร์
พระศรีวิสุทธิคุณ (มาณพ ปิยสีโล),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา22/8/255918/5/2560วิทยาเขตสุรินทร์
พระมหาสมพาน ชาคโร,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา27/5/256031/7/2561วิทยาเขตสุรินทร์
ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์โทสังคมศึกษา28/4/25502/4/2551วิทยาเขตพะเยา
ผศ.จักรแก้ว นามเมืองโทสังคมศึกษา12/6/255127/1/2552วิทยาเขตพะเยา
ผศ.คนอง วังฝายแก้วโทรัฐศาสตร์1/06/255229/6/2553วิทยาเขตพะเยา
พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ),ผศ.ดร.โทพระพุทธศาสนา07/05/255623/12/2556วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณเอกพระพุทธศาสนา18/7/255918/5/2560วิทยาเขตพะเยา
ผศ.พิศมัย วงศ์จำปาโทรัฐศาสตร์12/4/256030/4/2561วิทยาเขตพะเยา
ดร.สหัทยา วิเศษเอกรัฐศาสตร์17/2/256121/12/2561วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะเอกพระพุทธศาสนา17/02/256107/03/2562วิทยาเขตพะเยา
ผศ.ดร.จารุวรรณ พึ่งเทียรเอกพระพุทธศาสนา26/11/255131/5/2553วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา28/8/25565/3/2557วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระมหาสุรชัย วราสโภ,ผศ.ดร.เอกภาษาสันสกฤต10/4/25584/3/2560วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครองเอกภาษาบาลี21/6/25603/1/2561วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พระมหาโกมล กมโล,ผศ.โทภาษาบาลี27/5/256017/4/2561วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตรโทสังคมศึกษา20/05/255229/6/2553วิทยาเขตนครสวรรค์
พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา8/12/255730/4/2559วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสินเอกรัฐประศาสนศาสตร์28/2/256010/10/2560วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด กนฺตธมฺโม),ผศ.ดร.เอกรัฐประศาสนศาสตร์9/3/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.ดร.เอกรัฐประศาสนศาสตร์28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนาเอกพระพุทธศาสนา28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์เอกรัฐประศาสนศาสตร์28/2/25601/2/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ศศิกิจ อ่ำจุ้ยโทรัฐศาสตร์23/8/256030/4/2561วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค),ผศ.โทสังคมศึกษา17/05/256130/01/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
พระมหาอุดร อุตฺตโรเอกการบริหารการศึกษา19/10/256130/07/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียงเอกสังคมศึกษา19/10/256125/09/2562วิทยาเขตนครสวรรค์
ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา27/8/254715/5/2549วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.สำเริง แก้วเรืองฤทธิ์เอกสังคมวิทยา27/6/255016/6/2552วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาดเอกรัฐศาสตร์17/1/256129/6/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโรโทสังคมศึกษา17/2/256121/12/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรีเอกพระพุทธศาสนา30/03/256230/01/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่เอกการบริหารการศึกษา07/08/256130/04/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.บัญญัติ แพรกปานโทรัฐศาสตร์01/02/256130/04/2562วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา17/01/256113/11/2561วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดีเอกพระพุทธศาสนา15/8/254820/2/2551วิทยาเขตนครราชสีมา
พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์1/11/255620/1/2558วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุขเอกการจัดการเชิงพุทธ19/11/255715/11/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา2/9/255721/7/2559วิทยาเขตนครราชสีมา
พระครูสังวราภิรักษ์ (อิ๊ต สํวโร),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา20/6/255818/5/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา23/4/255921/12/2560วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุลเอกรัฐศาสตร์3/6/255931/7/2561วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.ยุทนา พูนเกิดมะเริงเอกพระพุทธศาสนา09/06/256127/03/2562วิทยาเขตนครราชสีมา
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.เอกพระพุทธศานา03/10/256130/08/2562วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ดร.พิชติ ปุริมาตรเอกรัฐศาสตร์15/02/256113/11/2561วิทยาเขตนครราชสีมา
ผศ.ประกอบ มีโคตรกองโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา31/5/254815/5/2549วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุลเอกรัฐศาสตร์16/9/254512/5/2549วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณเอกปรัชญา10/1/255110/9/2551วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรีเอกรัฐศาสตร์24/4/255516/11/2555วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.เอกภาษาอังกฤษ18/10/255626/5/2557วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้นเอกปรัชญา21/2/255727/11/2557วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา1/8/25574/7/2558วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.วิทยา ทองดีเอกสังคมศึกษา3/9/25576/8/2558วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศโทพระพุทธศาสนา1/8/25578/10/2558วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ประยูร แสงใสเอกสังคมศึกษา29/10/255716/2/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล ฐานทฺตโต),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา3/9/25579/4/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา20/1/255822/9/2559วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา20/1/255914/1/2560วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชเอกรัฐศาสตร์11/12/25584/3/2560วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลเอกรัฐศาสตร์10/4/25601/2/2561วิทยาเขตขอนแก่น
ผศ.อนุสรณ์ นางทะราชโทสังคมศึกษา19/12/256030/8/2561วิทยาเขตขอนแก่น
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร.เอกภาษาอังกฤษ18/01/255617/08/2556วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,ผศ.โทพระพุทธศาสนา13/2/255821/7/2559วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระครูปริยัติคุณรังษี (ลิขิต รตนรํสี),ผศ.โทการสอนภาษาไทย22/1/25584/3/2560วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญฺ,ผศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์12/10/256030/8/2561วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญ),ผศ.โทพระพุทธศาสนา15/8/255926/9/2560วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท),ผศ.โทพระพุทธศาสนา22/8/255921/12/2560วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสุโข),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา23/1/25601/2/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
พระครูกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์ กิตฺติเมธี),ผศ.โทพระพุทธศาสนา20/11/256031/7/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาคเอกรัฐประศาสนศาสตร์03/02/256013/11/2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคงเอกการจัดการเชิงพุทธ31/08/256125/09/2562วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์เอกรัฐประศาสนศาสตร์27/5/255926/4/2560วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ,ผศ.โทรัฐประศาสนศาสตร์27/5/255926/9/2560วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระคณูโกวิทอรรถวาที (อุดร อุตฺตรเมธี),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา19/06/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ประเด่น แบนปิงโทสังคมศึกษา24/08/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนาเอกพระพุทธศาสนา19/06/256125/09/2562วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี)เอกพระพุทธศาสนา04/04/256113/11/2561วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ผศ.ดร.เอกการจัดการเชิงพุทธ27/1/256131/7/2561วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีเอกสังคมศึกษา31/10/255722/1/2559วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผศ.สมภพ สายหยุดโทรัฐประศาสนศาสตร์30/10/256130/06/2562วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดาเอกรัฐประศาสนศาสตร์6/7/256131/7/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณเอกรัฐประศาสนศาสตร์26/12/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงามเอกภาษาอังกฤษ15/5/255021/8/2551วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.ชานนท์ วงศ์นวลโทสังคมศึกษา1/11/25565/3/2557วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัยโทภาษาอังกฤษ29/4/255929/9/2561วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
นายสุพล ศิริโทรัฐประศาสนศาสตร์12/10/256130/08/2562วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้วเอกการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว20/9/255915/11/2560วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง ปญฺญาวชิโร),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา27/5/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา10/4/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ผศ.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมาโทรัฐศาสตร์18/10/255930/8/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย สิริปญฺโญ),ผศ.โทรัฐศาสตร์10/01/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระครูสังวรสุตกิต (อนันต์ ญาณสํวโร),ผศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์5/7/25576/8/2558วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ.โทพระพุทธศาสนา9/3/256017/4/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ผศ.ดร.สุทธิพร สายทองเอกรัฐศาสตร์28/3/256031/7/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ผศ.เกศรา สว่างวงศ์โทพระพุทธศาสนา15/03/256113/11/2561วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์07/05/255623/12/2556วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ผศ.ปรีชา บุญทวีโทรัฐศาสตร์20/6/255926/9/2560วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม),ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา28/12/255819/10/2559วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์เอกรัฐศาสตร์18/05/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกรัฐศาสตร์30/05/256126/12/2561วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.ฐิติพร สะสมโทพระพุทธศาสนา25/06/256127/03/2562วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์โทพระพุทธศาสนา17/08/256130/04/2562วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
พระมหาอานนท์ อานนฺโท,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา3/10/255918/5/2560วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผศ.ดร.สานุ มหัธนานุดุลย์เอกพระพุทธศาสนา3/10/255911/8/2560วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
ผศ.สถิตย์ ศิลปชัยโทพระพุทธศาสนา5/4/254829/4/2549คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ชวัชชัย ไชยสาโทรัฐศาสตร์27/9/254812/8/2549คณะสังคมศาสตร์
ผศ.สำราญ อิ่มจิตต์โทปรัชญา27/9/25482/4/2551คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ณัฐพงศ์ สังวรวรรณโทมานุษยวิทยา27/7/255016/6/2552คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเอกเศรษฐศาสตร์15/05/255225/1/2553คณะสังคมศาสตร์
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุขโทเศรษฐศาสตร์13/2/255725/11/2557คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโตเอกรัฐประศาสนศาสตร์3/9/255814/1/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.เดช ชูจันอัดโทเศรษฐศาสตร์18/1/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ผดุง วรรณทองโทสังคมวิทยา18/1/25594/3/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์เอกรัฐประศาสนศาสตร์2/7/25591/4/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีเอกรัฐประศาสนศาสตร์2/7/25591/4/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตรเอกรัฐประศาสนศาสตร์2/7/25591/4/2560คณะสังคมศาสตร์
พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร),ผศ.ดร.เอกการจัดการเชิงพุทธ21/3/256010/10/2560คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาเอกรัฐประศาสนศาสตร์12/4/25603/1/2561คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตเอกรัฐศาสตร์12/4/256030/4/2561คณะสังคมศาสตร์
พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ.โทเศรษฐศาสตร์2/8/256029/6/2561คณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อเอกรัฐประศาสนศาสตร์05/09/256130/04/2562คณะสังคมศาสตร์
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโตโทสังคมวิทยา05/09/256130/07/2562คณะสังคมศาสตร์
ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าวเอกรัฐประศาสนศาสตร์31/10/256130/08/2562คณะสังคมศาสตร์
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา25/11/25456/5/2547คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัยโทภาษาไทย23/6/25477/2/2548คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์โทภาษาไทย19/4/254829/4/2549คณะมนุษยศาสตร์
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม),ผศ.โทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา18/6/25477/2/2548คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงโทภาษาไทย7/1/254819/3/2550คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์เอกภาษาอังกฤษ7/4/254812/8/2549คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาสุริยา วรเมธี,ผศ.ดร.เอกภาษาอังกฤษ25/7/25489/8/2550คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงเอกจิตวิทยา29/10/25482/4/2551คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.สมศักดิ์ ปาละสุวรรณโทภาษาไทย6/7/25499/8/2550คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.โกวิท พานแก้วโทภาษาอังกฤษ2/3/255031/10/2550คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.สุชน ประวัติดีโทจิตวิทยา17/11/254827/1/2552คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ทนงค์ ลำประไพโทภาษาอังกฤษ07/08/255022/3/2552คณะมนุษยศาสตร์
พระครูปฐมวรวัฒน์ (ทองศรี เอกวํโส),ผศ.ดร.เอกจิตวิทยา11/2/255725/11/2557คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศเอกภาษาอังกฤษ25/12/255722/1/2559คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล,ผศ.โทภาษาไทย22/9/255820/12/2559คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุลเอกจิตวิทยา10/8/255915/11/2560คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.เอกจิตวิทยา1/4/25591/2/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี,ผศ.โทภาษาไทย28/11/255817/4/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทฺธธมฺโม)เอกจิตวิทยา17/08/256130/07/2562คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์เอกจิตวิทยา25/01/256126/12/2561คณะมนุษยศาสตร์
พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี)โทภาษาไทย21/09/256130/08/2562คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ชำนะ พาซื่อโทปรัชญา16/8/25437/12/2544คณะพุทธศาสตร์
พระสมภาร สมภาโร,ผศ.โทพระพุทธศาสนา1/10/254819/3/2550คณะพุทธศาสตร์
ผศ.เฉลียว รอดเขียวโทปรัชญา8/1/255121/8/2551คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์โทพระพุทธศาสนา9/6/255122/4/2552คณะพุทธศาสตร์
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.เอกปรัชญา9/6/255122/4/2552คณะพุทธศาสตร์
ผศ.พิพัฒน์ คงประเสริฐโทพระพุทธศาสนา6/10/255116/6/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ,ผศ.โทภาษาบาลี4/10/255116/6/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาชะเอม สุวีโร,ผศ.โทบาลีสันสกฤต25/2/255214/8/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว,ผศ.โทภาษาบาลี13/2/255230/9/2552คณะพุทธศาสตร์
พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา20/2/255230/9/2552คณะพุทธศาสตร์
ผศ.มั่น เสือสูงเนินโทพระพุทธศาสนา6/10/255130/9/2552คณะพุทธศาสตร์
ผศ.สมควร นิยมวงศ์โทบาลีสันสกฤต2/10/255130/9/2552คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลาเอกพระพุทธศาสนา6/11/25565/9/2557คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมเอกพระพุทธศาสนา5/2/255726/11/2557คณะพุทธศาสตร์
ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์โทภาษาสันสกฤต20/10/255722/1/2559คณะพุทธศาสตร์
ผศ.สันติ เมืองแสงโทพระพุทธศาสนา1/2/255926/4/2560คณะพุทธศาสตร์
พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.เอกปรัชญา10/2/25601/2/2561คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะเอกศาสนา19/7/256031/7/2561คณะพุทธศาสตร์
Phra Walmoruwe Piyaratana,Asst.Prof.Dr.เอกพระพุทธศาสนา25/7/256031/7/2561คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรีเอกพระพุทธศาสนา25/1/256131/7/2561คณะพุทธศาสตร์
พระศรีรัตนโบล (สุริโย อุตตเมธี),ผศ.ดร.เอกปรัชญา12/7/256030/8/2561คณะพุทธศาสตร์
พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที),ผศ.โทปรัชญา15/3/256129/9/2561คณะพุทธศาสตร์
พระมหาไพรัชน์ ธัมมฺทีโปเอกปรัชญา24/5/ 256121/12/2561คณะพุทธศาสตร์
พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ดร.เอกปรัชญา4/6/256121/12/2561คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์เอกสันติศึกษา04/09/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา31/08/256127/03/2562คณะพุทธศาสตร์
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกพระพุทธศาสนา18/09/256103/06/2562คณะพุทธศาสตร์
พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที)เอกพระพุทธศาสนา25/09/256130/08/2562คณะพุทธศาสตร์
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ดร.เอกพระพุทธศาสนา21/09/256130/08/2562คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสูเอกธรรมนิเทศ31/08/256125/09/2562คณะพุทธศาสตร์
ผศ.ดร.วศิน กาญจนวณิชย์กุลเอกการบริหารการศึกษา5/2/25457/2/2548คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณเอกการบริหารการศึกษา14/5/25478/9/2548คณะครุศาสตร์
ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์โทการบริหารการศึกษา6/5/254931/10/2550คณะครุศาสตร์
ผศ.สมหมาย ดูยอดรัมย์โทสังคมศึกษา20/2/255020/2/2551คณะครุศาสตร์
ผศ.ทองใส ตามบุญโทการสอนภาษาไทย9/7/255021/8/2551คณะครุศาสตร์
พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ),ผศ.โทการบริหารการศึกษา26/9/255116/6/2552คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์เอกสังคมศึกษา6/3/255114/8/2552คณะครุศาสตร์
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.เอกจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว27/1/255230/9/2552คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์เอกการบริหารการศึกษา25/02/255225/1/2553คณะครุศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกการสอนภาษาไทย3/7/255631/5/2557คณะครุศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร.เอกการสอนพระพุทธศาสนา20/8/255716/2/2559คณะครุศาสตร์
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย),ผศ.ดร.เอกสังคมศึกษา31/3/255920/12/2559คณะครุศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกสังคมศึกษา20/12/25591/2/2561คณะครุศาสตร์
พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว27/10/255930/4/2561คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์เอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว19/7/256029/9/2561คณะครุศาสตร์
พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.เอกการสอนภาษาอังกฤษ11/06/256107/03/2562คณะครุศาสตร์
พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส),ผศ.ดร.เอกการบริหารการศึกษา03/10/256130/04/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกการบริหารการศึกษา31/10/256130/04/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณโทการสอนภาษาอังกฤษ14/08/256130/08/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.บุญมี พรรษาเอกการสอนภาษาอังกฤษ14/08/256130/08/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาโทสังคมศึกษา31/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์เอกการบริหารการศึกษา03/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกการบริหารการศึกษา03/10/256125/09/2562คณะครุศาสตร์


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th