หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
ตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

สถิติ | รายชื่อ  

ส่วนงาน ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  วิทยาเขตแพร่ 1 9 10
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 9 9
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 5 5
  วิทยาเขตหนองคาย 4 4
  วิทยาเขตสุรินทร์ 8 8
  วิทยาเขตพะเยา 2 5 7
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1 3 4
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 1 1
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 1 4 5
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 3 4
  วิทยาเขตนครราชสีมา 6 6
  วิทยาเขตขอนแก่น 5 16 21
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 4 4
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1 4 5
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1 1
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 2 2
  คณะสังคมศาสตร์ 5 19 24
  คณะมนุษยศาสตร์ 2 18 20
  คณะพุทธศาสตร์ 2 4 24 30
  คณะครุศาสตร์ 6 14 20
รวม 2 29 167 198


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th