หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
ตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

สถิติ | รายชื่อ  

ส่วนงาน ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  วิทยาเขตแพร่ 3 12 15
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 1 10 12
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 5 6
  วิทยาเขตหนองคาย 1 5 6
  วิทยาเขตสุรินทร์ 3 7 10
  วิทยาเขตพะเยา 3 8 11
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 3 5 8
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 2 11 13
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 8 10
  วิทยาเขตนครราชสีมา 10 10
  วิทยาเขตขอนแก่น 7 16 23
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 1 4 5
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 5 5
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 6 6
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1 3 4
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 5 5
  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 4 4
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 5 5
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 2 2
  คณะสังคมศาสตร์ 13 19 32
  คณะมนุษยศาสตร์ 3 21 24
  คณะพุทธศาสตร์ 2 12 30 44
  คณะครุศาสตร์ 10 23 33
รวม 3 66 233 302


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th