หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  
ตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

สถิติ | รายชื่อ  

ส่วนงาน ตำแหน่งวิชาการ รวม
ศ. รศ. ผศ.
  วิทยาเขตแพร่ 2 9 11
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 11 11
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 5 6
  วิทยาเขตหนองคาย 6 6
  วิทยาเขตสุรินทร์ 9 9
  วิทยาเขตพะเยา 2 6 8
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1 6 7
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 2 8 10
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 4 5
  วิทยาเขตนครราชสีมา 8 8
  วิทยาเขตขอนแก่น 5 18 23
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 5 5
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 4 4
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1 5 6
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 4 4
  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 3 3
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1 1
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 2 2
  คณะสังคมศาสตร์ 9 19 28
  คณะมนุษยศาสตร์ 2 20 22
  คณะพุทธศาสตร์ 2 7 27 36
  คณะครุศาสตร์ 8 16 24
รวม 2 41 203 246


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th