หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2564

ส่วนงาน ตำแหน่ง/ระดับการศึกษา รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
  คณะครุศาสตร์ 2 16 9 27
  คณะพุทธศาสตร์ 5 24 10 1 2 42
  คณะมนุษยศาสตร์ 5 9 3 17
  คณะสังคมศาสตร์ 5 19 1 11 36
  บัณฑิตวิทยาลัย 1 1
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 5 5
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 2 4 6
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2 2 4
  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 2 1 3
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 3 7 10
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1 2 4 7
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 2 2 4
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2 5 7
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 3 3
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 6 7 13
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 4 2 6
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 2 3 1 6
  วิทยาเขตขอนแก่น 5 14 5 24
  วิทยาเขตนครราชสีมา 10 1 11
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 9 1 1 13
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 3 8 4 15
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 2 4 3 9
  วิทยาเขตพะเยา 3 7 3 13
  วิทยาเขตสุรินทร์ 8 9 3 20
  วิทยาเขตหนองคาย 2 7 1 10
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 2 5 1 8
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 7 10 2 1 20
  วิทยาเขตแพร่ 5 6 1 1 13
  ผลรวมทุกส่วนงาน 85 204 3 63 2 3 360กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th