หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ส่วนงาน ตำแหน่ง/ระดับการศึกษา รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
  tester 1 1
  คณะครุศาสตร์ 6 5 11
  คณะพุทธศาสตร์ 6 15 4 2 27
  คณะมนุษยศาสตร์ 3 7 10
  คณะสังคมศาสตร์ 4 10 1 5 20
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1 1 2
  วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1 3 4
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 1 1 4
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1 1 2
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 3 1 4
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 2 3 5
  วิทยาเขตขอนแก่น 3 11 3 17
  วิทยาเขตนครราชสีมา 7 7
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 1 4
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 2 5 3 10
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1 3 1 5
  วิทยาเขตพะเยา 3 2 2 7
  วิทยาเขตสุรินทร์ 2 6 8
  วิทยาเขตหนองคาย 1 4 5
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 3 1 5
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 5 5 10
  วิทยาเขตแพร่ 4 3 1 8
  ผลรวมทุกส่วนงาน 48 106 3 25 1 2 185กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th