หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งวิชาการ | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2560

ส่วนงาน ตำแหน่ง/ระดับการศึกษา รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
  คณะครุศาสตร์ 1 4 5 10
  คณะพุทธศาสตร์ 6 9 2 2 19
  คณะมนุษยศาสตร์ 3 5 8
  คณะสังคมศาสตร์ 1 7 1 2 11
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 1 1 4
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 1 2 3
  วิทยาเขตขอนแก่น 2 11 3 16
  วิทยาเขตนครราชสีมา 3 3
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 1 4
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 1 3 1 5
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1 1 1 3
  วิทยาเขตพะเยา 3 2 5
  วิทยาเขตสุรินทร์ 4 3 7
  วิทยาเขตหนองคาย 2 2
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 2 1 3
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 5 3 8
  วิทยาเขตแพร่ 4 3 7
  ผลรวมทุกส่วนงาน 37 64 3 16 2 122กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th