หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2557

ส่วนงาน ตำแหน่ง/ระดับการศึกษา รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
  คณะครุศาสตร์ 10 2 12
  คณะพุทธศาสตร์ 6 8 3 1 18
  คณะมนุษยศาสตร์ 2 4 6
  คณะสังคมศาสตร์ 2 8 1 11
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 1 1 1 3
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 1 1
  วิทยาเขตขอนแก่น 3 4 1 2 10
  วิทยาเขตนครราชสีมา 2 2
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 1 3
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 1 3 4
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 2 1 3
  วิทยาเขตพะเยา 4 2 1 7
  วิทยาเขตสุรินทร์ 2 3 5
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 2 3
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 2 3 5
  วิทยาเขตแพร่ 4 3 1 8
  ผลรวมทุกส่วนงาน 28 59 4 10 1 102กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th