หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ที่ ชื่อ วุฒิ ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ ปี สั่ง ณ วันที่
1ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟเอกผศ.พระพุทธศาสนา211/256329/09/25616329/07/63
2ผศ.ดร.ยุทนา พูนเกิดมะเริงเอกผศ.พระพุทธศาสนา50/256209/06/2561256127/03/2562
3ผศ.ฐิติพร สะสมโทผศ.พระพุทธศาสนา51/256225/06/2561256127/03/2562
4ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์โทผศ.การสอนภาษาอังกฤษ52/256204/08/2561256127/03/2562
5ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์เอกผศ.สันติศึกษา53/256204/09/2561256127/03/2562
6พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา54/256231/08/2561256127/03/2562
7รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำเอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์57/256331/10/2561256230/03/2563
8พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.(บุญชิต ณาญสํวโร),รศ.ดร.เอกรศ.ศาสนา58/256331/08/2561256230/03/2563
9พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์59/256329/09/2561256230/03/2563
10พระครูพิจิตรศุภการ (กิติศักดิ์ ฐานิสฺสโร),ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา60/256326/10/2561256230/03/2563
11พระมหาสุพจน์ สุเมโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา61/256319/10/2561256230/03/2563
12พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฒี,ผศ.ดร.เอกผศ.บาลีสันสกฤต62/256329/09/2561256230/03/2563
13พระคณูวิริยปัญญาภิวัฒน์ (ณัฐพนธ์ วิริโย),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา63/256329/09/2561256230/03/2563
14พระมหาสมบัติ ฐานวโร,ผศ.ดร.โทผศ.สังคมศึกษา64/256329/09/2561256230/03/2563
15พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโตโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์65/256331/10/2561256230/03/2563
16ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน เอกผศ.รัฐศาสตร์66/256329/06/2561256230/03/2563
17ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติเอกผศ.ภาษาอังกฤษ67/256329/09/2561256230/03/2563
18ผศ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใสโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์68/256321/08/2561256230/03/2563
19ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมืองเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์69/256331/10/2561256230/03/2563
20ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์70/256331/10/2561256230/03/2563
21ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์71/256331/10/2561256230/03/2563
22ผศ.ดร.สามารถ สุขุประการเอกผศ.พระพุทธศาสนา72/256330/10/2561256230/03/2563
23ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์เอกผศ.การสอนภาษาไทย73/256324/07/2561256230/03/2563
24ผศ.ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์เอกผศ.ศาสนา74/256325/09/2561256230/03/2563
25ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์75/256329/10/2561256230/03/2563
26ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์โทผศ.ภาษาบาลี99/256325/09/2561256230/03/2563
27ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์100/256318/10/2561256230/03/2563
28ผศ.ปัญญา กันภัยโทผศ.ศาสนา102/256312/10/2561256230/04/2563
29ผศ.ลิขสิทธิ์ สิงห์งอยโทผศ.สังคมศึกษา107/256324/08/2561256230/04/2563
30พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ (ปรัชนันท์ เตชวณฺโณ),ผศ.โทผศ.สังคมศึกษา106/256330/10/2561256230/04/2563
31พระครูภาวนาโสภิต (บุญญวิศิษฏ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์104/256318/10/2561256230/04/2563
32พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย ฐานจาโร),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา105/256329/09/2561256230/04/2563
33พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา103/256329/09/2561256230/04/2563
34พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา108/256329/09/2563256230/04/2563
35พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, (ภาคสิม),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์109/256331/10/2561256230/04/2563
36พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ ปุญฺญญาโณ),รศ.ดร.เอกรศ.สังคมศึกษา101/256331/10/2561256230/04/2563
37ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิเอกผศ.พระพุทธศาสนา110/256307/02/2562256230/04/2563
38ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุลเอกผศ.รัฐศาสตร์84/256307/02/2562256230/03/2563
39พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐศาสตร์117/256331/10/2561256227/05/2563
40พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (กุลเพชร์),รศ.ดร.เอกรศ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว118/256331/10/2561256227/05/2563
41ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธาเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์119/256331/10/2561256227/05/2563
42ผศ.ดร.เดชา กัปโกเอกผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา120/256331/10/2561256227/05/2563
43ผศ.เศรษฐพร หนุนชูโทผศ.รัฐศาสตร์121/256329/09/2561256227/05/2563
44ผศ.ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุลเอกผศ.รัฐศาสตร์122/256329/08/2561256227/05/2563
45พระครูสุตวรธรรมกิจ (เติม โสภโณ),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์123/256327/10/2561256227/05/2563
46พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา124/256318/09/2561256227/05/2563
47พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทฺธธมฺโม)เอกผศ.จิตวิทยา152/256217/08/2561256230/07/2562
48พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา1/256215/03/2561256130/01/2562
49ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรีเอกผศ.พระพุทธศาสนา2/256230/03/2562256130/01/2562
50พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค),ผศ.โทผศ.สังคมศึกษา3/256217/05/2561256130/01/2562
51พระราเชนทร์ วิสารโท,รศ.ดร.เอกรศ.ปรัชญา23/256230/03/2561256107/03/2562
52รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์เอกรศ.ปรัชญา24/256210/04/2561256107/03/2562
53พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐศาสตร์25/256205/09/2561256107/03/2562
54พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร),รศ.ดร.เอกรศ.การจัดการเชิงพุทธ26/256205/09/2561256107/03/2562
55ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะเอกผศ.พระพุทธศาสนา27/256217/02/2561256107/03/2562
56พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ28/256211/06/2561256107/03/2562
57รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดีเอกรศ.ศาสนา47/256231/08/2561256127/03/2562
58รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศเอกรศ.พระพุทธศาสนา48/25624/09/2561256127/03/2562
59รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจเอกรศ.ปรัชญา49/256231/08/2562256127/03/2562
60รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะเอกรศ.พระพุทธศาสนา69/256225/07/2561256130/04/2562
61พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา70/256231/08/2561256130/04/2562
62รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดชเอกรศ.รัฐศาสตร์71/256205/09/2562256130/04/2562
63พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต),รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา72/256220/09/2561256130/04/2562
64รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดมเอกรศ.รัฐศาสตร์73/256213/09/2561256130/04/2562
65ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์โทผศ.พระพุทธศาสนา74/256217/08/2561256130/04/2562
66ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่เอกผศ.การบริหารการศึกษา75/256207/08/2561256130/04/2562
67ผศ.บัญญัติ แพรกปานโทผศ.รัฐศาสตร์76/256201/02/2561256130/04/2562
68ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์77/256205/09/2561256130/04/2562
69พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส),ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา78/256203/10/2561256130/04/2562
70ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจเอกผศ.รัฐศาสตร์79/256224/08/2561256130/04/2562
71พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา80/256231/10/2561256130/04/2562
72พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา131/256201/10/2561256230/06/2562
73พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา132/256218/09/2561256203/06/2562
74พระคณูโกวิทอรรถวาที (อุดร อุตฺตรเมธี),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา133/256219/06/2561256230/06/2562
75ผศ.ประเด่น แบนปิงโทผศ.สังคมศึกษา134/256224/08/2561256230/06/2562
76ผศ.สมภพ สายหยุดโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์135/256230/10/2561256230/06/2562
77พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโตโทผศ.สังคมวิทยา153/256205/09/2561256230/07/2562
78พระมหาอุดร อุตฺตโรเอกผศ.การบริหารการศึกษา154/256219/10/2561256230/07/2562
79พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)เอกรศ.สันสกฤต151/256224/08/2561256230/07/2562
80พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ อรินฺทโม)เอกรศ.พระพุทธศาสนา150/256231/07/2561256230/07/2562
81พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณโทผศ.การสอนภาษาอังกฤษ158/256214/08/2561256230/08/2562
82ผศ.ดร.บุญมี พรรษาเอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ159/256214/08/2561256230/08/2562
83พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี)โทผศ.ภาษาไทย160/256221/09/2561256230/08/2562
84พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที)เอกผศ.พระพุทธศาสนา161/256225/09/2561256230/08/2562
85พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.เอกผศ.พระพุทธศานา162/256203/10/2561256230/08/2562
86พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา163/256221/09/2561256230/08/2562
87นายสุพล ศิริโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์164/256212/10/2561256230/08/2562
88ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าวเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์165/256231/10/2561256230/08/2562
89พระเทพปริยัติมุนี,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา153/256201/10/2561256230/08/2562
90ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาโทผศ.สังคมศึกษา183/256231/10/2561256225/09/2562
91ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์เอกผศ.การบริหารการศึกษา191/256203/10/2561256225/09/2562
92ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคงเอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ189/256231/08/2561256225/09/2562
93ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสูเอกผศ.ธรรมนิเทศ188/256231/08/2561256225/09/2562
94ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียงเอกผศ.สังคมศึกษา192/256219/10/2561256225/09/2562
95พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์193/256225/09/2561256225/09/2562
96พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา190/256203/10/2561256225/09/2562
97ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนาเอกผศ.พระพุทธศาสนา186/256219/06/2561256225/09/2562
98พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา185/256226/10/2561256225/09/2562
99ผศ.ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์เอกผศ.การบริหารการศึกษา233/256231/10/2561256227/11/2562
100พระครูวรวรรณวิฑูรย์,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา224/256231/07/2561256227/11/2562
101พระครูวิสุทธานันทคุณ,ผศ.ดร.เอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ231/256231/10/2561256227/11/2562
102พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา226/256201/10/2561256227/11/2562
103พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา227/256225/09/2561256227/11/2562
104พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา225/256229/08/2561256227/11/2562
105พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์229/256229/09/2561256227/11/2562
106พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา228/256218/09/2561256227/11/2562
107พระมหาสุนันท์,ผศ.ดร.เอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ232/256231/10/2561256227/11/2562
108รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์เอกรศ.รัฐศาสตร์222/256213/10/2561256227/11/2562
109รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงเอกศ.พระพุทธศาสนา223/256219/10/2561256227/11/2562
110รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลืองเอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์257/256231/10/2561256224/12/2562
111พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา258/256229/09/2561256224/12/2562
112พระเจริญ วฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา259/256229/09/2561256224/12/2562
113ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาวเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์260/25621/10/2561256224/12/2562
114พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา๒๖๑/๒๕๖๒1/10/2561256224/12/2562
115ผศ.ดร.สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุลเอกผศ.พระพุทธศาสนา262/256220/09/2561256224/12/2562
116ผศ.ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์263/256231/10/2561256224/12/2562
117ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐเอกผศ.นิติศาสตร์264/256231/10/2561256224/12/2562
118พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน)ผศ. ดร.เอกผศ.ภาษาบาลี199/256209/04/2561256230/10/2562
119พระครูพิศาลสรกิจ (สุทิน สุทิโน)ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์200/256231/10/2561256230/10/2562
120พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา201/256204/09/2561256230/10/2562
121พระครูสุตธรรมภาณี ,ผศ.(สำนวน โอภาโส)โทผศ.รัฐศาสตร์202/256229/09/2561256230/10/2562
122ดร.นิเทศ สนั่นนารีเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์203/256201/10/2561256230/10/2562
123พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ผศ.ดร. (ตุนิน)เอกผศ.สันติศึกษา204/256218/09/2561256230/10/2562
124พระครูวิรุฬห์สุตคุณ,ผศ.ดร. (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก)เอกผศ.การบริหารการศึกษา205/256203/10/256125630/10/2562
125พระครูกิตติญาณวิสิฐ,ผศ.ดร. (ธนา กิตฺติญาโณ)เอกผศ.การบริหารการศึกษา206/256203/10/2561256230/10/2562
126ผศ.ดร.ระวิง เรืองสังข์เอกผศ.การบริหารการศึกษา207/256203/10/2561256230/10/2562
127พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์208/256218/10/2561256230/10/2562
128ผศ.ดร.ธีรยุทธ วิสุทธิเอกผศ.พระพุทธศาสนา209/256231/10/2561256230/10/2562
129ผศ.อาเดช อุปนันท์โทผศ.สังคมศึกษา210/256230/10/2561256230/10/2562
130รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษรเอกรศ.พระพุทธศาสนา198/256230/10/2562256230/10/2562
131พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน (แก้วมณี),รศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา258/256229/09/2561256224/12/2562
132พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ผศ.ดร.เอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ941/256127/1/2561256131/7/2561
133ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์1/256112/4/256025603/1/2561
134ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครองเอกผศ.ภาษาบาลี2/256121/6/256025603/1/2561
135รศ.ดร.สิน งามประโคนเอกรศ.การบริหารการศึกษา3/256131/3/255925603/1/2561
136พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.จิตวิทยา142/25611/4/255925601/2/2561
137พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา144/256120/12/255925601/2/2561
138พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์145/256128/2/256025601/2/2561
139พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา146/256110/2/256025601/2/2561
140ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนาเอกผศ.พระพุทธศาสนา147/256128/2/256025601/2/2561
141พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสุโข),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา148/256123/1/256025601/2/2561
142ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลเอกผศ.รัฐศาสตร์149/256110/4/256025601/2/2561
143ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์150/256128/2/256025601/2/2561
144พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร),รศ.ดร.เอกรศ.การพัฒนาสังคม151/25611/8/255925601/2/2561
145พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี),รศ.ดร.เอกรศ.ปรัชญา363/25611/12/2560256027/3/2561
146ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์เอกผศ.ภาษาอังกฤษ429/256110/10/2558256017/4/2561
147พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง ปญฺญาวชิโร),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา430/256127/5/2560256017/4/2561
148พระมหาโกมล กมโล,ผศ.โทผศ.ภาษาบาลี431/256127/5/2560256017/4/2561
149พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี,ผศ.โทผศ.ภาษาไทย432/256128/11/2558256017/4/2561
150พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา433/256110/4/2560256017/4/2561
151พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา434/25619/3/2560256017/4/2561
152พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว517/256127/10/2559256030/4/2561
153ผศ.พิศมัย วงศ์จำปาโทผศ.รัฐศาสตร์518/256112/4/2560256030/4/2561
154ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตเอกผศ.รัฐศาสตร์519/256112/4/2560256030/4/2561
155ผศ.ศศิกิจ อ่ำจุ้ยโทผศ.รัฐศาสตร์520/256123/8/2560256030/4/2561
156รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองเอกรศ.สังคมวิทยา521/25613/7/2560256030/4/2561
157รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูรเอกรศ.รัฐศาสตร์522/256126/1/2561256030/4/2561
158พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ.โทผศ.เศรษฐศาสตร์794/25612/8/2560256129/6/2561
159ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาดเอกผศ.รัฐศาสตร์795/256117/1/2561256129/6/2561
160ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุเอกผศ.สังคมศึกษา796/25617/2/2560256129/6/2561
161พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร.เอกรศ.การสอนพระพุทธศาสนา797/25612/9/2560256129/6/2561
162พระครูกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์ กิตฺติเมธี),ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา943/256120/11/2560256131/7/2561
163ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุลเอกผศ.รัฐศาสตร์944/25613/6/2559256131/7/2561
164ผศ.ดร.สุทธิพร สายทองเอกผศ.รัฐศาสตร์945/256128/3/2560256131/7/2561
165ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาดเอกผศ.ภาษาอังกฤษ946/256114/6/2560256131/7/2561
166ผศ.ดร.แสวง นิลนามะเอกผศ.ศาสนา947/256119/7/2560256131/7/2561
167Phra Walmoruwe Piyaratana,Asst.Prof.Dr.เอกผศ.พระพุทธศาสนา948/256125/7/2560256131/7/2561
168พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา949/256124/8/2560256131/7/2561
169ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรีเอกผศ.พระพุทธศาสนา950/256125/1/2561256131/7/2561
170พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา951/256119/7/2560256131/7/2561
171ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดาเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์952/25616/7/2561256131/7/2561
172ผศ.อนุสรณ์ นางทะราชโทผศ.สังคมศึกษา1019/256119/12/2560256130/8/2561
173รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อนเอกรศ.สังคมศึกษา1020/256115/5/2560256130/8/2561
174ผศ.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมาโทผศ.รัฐศาสตร์1021/256118/10/2559256130/8/2561
175พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญฺ,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์1022/256112/10/2560256130/8/2561
176ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภาเอกผศ.พระพุทธศาสนา1023/256115/11/2560256130/8/2561
177พระศรีรัตนโบล (สุริโย อุตตเมธี),ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา1060/256112/7/2560256130/8/2561
178พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐศาสตร์1207/25612/6/2559256129/9/2561
179ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัยโทผศ.ภาษาอังกฤษ1208/256129/4/2559256129/9/2561
180ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์เอกผศ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว1209/256119/7/2560256129/9/2561
181พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที),ผศ.โทผศ.ปรัชญา1210/256115/3/2561256129/9/2561
182พระมหาไพรัชน์ ธัมมฺทีโปเอกผศ.ปรัชญา1673/256124/5/ 2561256121/12/2561
183พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ดร.เอกผศ.ปรัชญา1676/25614/6/2561256121/12/2561
184ดร.สหัทยา วิเศษเอกผศ.รัฐศาสตร์1674/256117/2/2561256121/12/2561
185พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโรโทผศ.สังคมศึกษา1675/256117/2/2561256121/12/2561
186พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ),ผศ.ดร.เอกรศ.บาลีสันสกฤต1582/256131/12/2561256128/11/2561
187พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร),ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา1697/256122/08/2560256126/12/2561
188พระราชวรมุนี (พล อาภากโร),รศ.ดร.เอกรศ.ภาษาอังกฤษ1698/25613/07/2561256126/12/2561
189พระสิทธินิติธาดา (ชลัท โชติทตฺโต),รศ.ดร.เอกรศ.นิติศาสตร์1699/25613/07/2561256126/12/2561
190ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์เอกผศ.สังคมศึกษา1700/256118/10/2559256126/12/2561
191พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย สิริปญฺโญ),ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์1701/256110/01/2561256126/12/2561
192ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์เอกผศ.จิตวิทยา1702/256125/01/2561256126/12/2561
193ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์เอกผศ.รัฐศาสตร์1703/256118/05/2561256126/12/2561
194พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์1704/256130/05/2561256126/12/2561
195ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์1705/256126/12/2561256126/12/2561
196พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรญาโณ),ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา1493/256117/02/2561256113/11/2561
197ผศ.เกศรา สว่างวงศ์โทผศ.พระพุทธศาสนา1495/256115/03/2561256113/11/2561
198ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัตเอกผศ.รัฐศาสตร์1496/256115/03/2561256113/11/2561
199ผศ.ดร.พิชติ ปุริมาตรเอกผศ.รัฐศาสตร์1492/256115/02/2561256113/11/2561
200ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาคเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์1488/256103/02/2560256113/11/2561
201พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี)เอกผศ.พระพุทธศาสนา1499/256104/04/2561256113/11/2561
202พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา1491/256117/01/2561256113/11/2561
203ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์เอกผศ.สังคมศึกษา1700/256118/10/2559256126/12/2561
204พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล อนุวฑฺฒโน),ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา1498/256130/03/2561256113/11/2561
205ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุขเอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ1097/256019/11/2557256015/11/2560
206พระมหาอานนท์ อานนฺโท,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา387/25603/10/2559255818/5/2560
207ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโตเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์25/25603/9/2558255914/1/2560
208พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา24/256020/1/2559255914/1/2560
209ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสนโทผศ.ภาษาอังกฤษ130/256028/6/255725594/3/2560
210ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชเอกผศ.รัฐศาสตร์132/256011/12/255825594/3/2560
211พระครูปริยัติคุณรังษี (ลิขิต รตนรํสี),ผศ.โทผศ.การสอนภาษาไทย133/256022/1/255825594/3/2560
212ผศ.เดช ชูจันอัดโทผศ.เศรษฐศาสตร์134/256018/1/255925594/3/2560
213ผศ.ผดุง วรรณทองโทผศ.สังคมวิทยา135/256018/1/255925594/3/2560
214พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),รศ.ดร.เอกรศ.สังคมวิทยา136/25602/12/255925594/3/2560
215ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์189/25602/7/255925591/4/2560
216ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์190/25602/7/255925591/4/2560
217ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์226/256027/5/2559255926/4/2560
218ผศ.สันติ เมืองแสงโทผศ.พระพุทธศาสนา227/25601/2/2559255926/4/2560
219พระครูสังวราภิรักษ์ (อิ๊ต สํวโร),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา384/256020/6/2558255918/5/2560
220พระศรีวิสุทธิคุณ (มาณพ ปิยสีโล),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา385/256022/8/2559255918/5/2560
221ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณเอกผศ.พระพุทธศาสนา386/256018/7/2559255918/5/2560
222พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ สิริธโร),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์705/256030/1/256025602/8/2560
223ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำโทผศ.พระพุทธศาสนา736/256027/5/2559256011/8/2560
224ผศ.ดร.บรรยัสถ์ ฝางคำเอกผศ.สังคมศึกษา737/25603/6/2559256011/8/2560
225ผศ.ดร.สานุ มหัธนานุดุลย์เอกผศ.พระพุทธศาสนา738/25603/10/2559256011/8/2560
226ผศ.ปรีชา บุญทวีโทผศ.รัฐศาสตร์881/256020/6/2559256026/9/2560
227พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ,ผศ.โทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์882/256027/5/2559256026/9/2560
228พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร),ผศ.ดร.เอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ972/256021/3/2560256010/10/2560
229ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสินเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์973/256028/2/2560256010/10/2560
230ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้วเอกผศ.การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว1098/256020/9/2559256015/11/2560
231ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุลเอกผศ.จิตวิทยา1099/256010/8/2559256015/11/2560
232พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท),ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา1177/256022/8/2559256021/12/2560
233พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา1178/256023/4/2559256021/12/2560
234รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภาโทรศ.พระพุทธศาสนา1179/256027/5/2559256021/12/2560
235รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้างเอกรศ.พระพุทธศาสนา886/25597/11/2558255919/10/2559
236รศ.ดร.สมชัย ศรีนอกเอกรศ.การสอนภาษาไทย24/255920/1/2558255822/1/2559
237ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์โทผศ.ภาษาสันสกฤต21/255920/10/2557255822/1/2559
238ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศเอกผศ.ภาษาอังกฤษ22/255925/12/2557255822/1/2559
239ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีเอกผศ.สังคมศึกษา23/255931/10/2557255822/1/2559
240พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล ฐานทฺตโต),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา225/25593/9/255725589/4/2559
241รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมเอกรศ.รัฐศาสตร์303/255925/2/2559255830/4/2559
242พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐศาสตร์304/255921/4/2557255830/4/2559
243พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา305/25598/12/2557255830/4/2559
244พระครูสิริปริยัตยาภิรัต (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.โทผศ.สังคมศึกษา306/25597/1/2558255830/4/2559
245พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),ศ.ดร.เอกศ.พระพุทธศาสนา255926/11/2556255825/4/2559
246พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ),รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา502/255930/12/2558255921/7/2559
247พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา506/25592/9/2557255921/7/2559
248พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา507/255913/2/2558255921/7/2559
249รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณเอกรศ.การบริหารการศึกษา562/255921/4/2557255919/8/2559
250ผศ.ดร.ธนู ศรีทองเอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ560/255915/9/2557255913/8/2559
251พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา749/255920/1/2558255922/9/2559
252พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา887/255928/12/2558255919/10/2559
253พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา1013/255931/3/2559255920/12/2559
254รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่เอกรศ.การบริหารการศึกษา22/25589/4/2557255720/1/2558
255พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์23/25581/11/2556255720/1/2558
256ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์เอกผศ.สังคมวิทยา242/255828/2/2557255720/4/2558
257พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา441/25581/8/255725584/7/2558
258ผศ.เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชรโทผศ.ปรัชญา442/25584/6/255825584/7/2558
259ผศ.ดร.วิทยา ทองดีเอกผศ.สังคมศึกษา525/25583/9/255725586/8/2558
260รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยเอกรศ.การบริหารการศึกษา894/255820/8/2557255814/12/2558
261ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอเอกผศ.พระพุทธศาสนา895/255830/5/2557255814/12/2558
262รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดีเอกรศ.พระพุทธศาสนา82/255727/2/2556255627/2/2557
263พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา99/255728/8/255625565/3/2557
264รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์เอกรศ.ปรัชญา100/255730/4/255625565/3/2557
265พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.โทรศ.รัฐศาสตร์101/255731/8/255625565/3/2557
266พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.ภาษาอังกฤษ243/255718/10/2556255626/5/2557
267รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตรเอกรศ.พระพุทธศาสนา245/255724/6/2556255626/5/2557
268พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนภาษาไทย271/25573/7/2556255631/5/2557
269ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลาเอกผศ.พระพุทธศาสนา489/25576/11/255625575/9/2557
270ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้นเอกผศ.ปรัชญา707/255721/2/2557255727/11/2557
271ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมเอกผศ.พระพุทธศาสนา739/25575/2/2557255726/11/2557
272ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุขโทผศ.เศรษฐศาสตร์664/255713/2/2557255725/11/2557
273รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุลเอกรศ.ภาษาบาลี56/255615/05/2555255515/02/2556
274รศ.ดร.ดิปติ มหันตะเอกรศ.ภาษาอังกฤษ134/255619/04/2555255528/03/2556
275พระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร.เอกผศ.ภาษาอังกฤษ394/255618/01/2556255617/08/2556
276พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.ศาสนา393/255608/01/2556255617/08/2556
277พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ),รศ.ดร.เอกรศ.การสอนพระพุทธศาสนา629/255621/03/2556255623/12/2556
278พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์631/255607/05/2556255623/12/2556
279พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา330/255526/8/2554255420/5/2555
280พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร),รศ.ดร.เอกรศ.ปรัชญา331/25554/10/2554255420/5/2555
281ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็มโทผศ.สังคมศึกษา743/255523/2/2555255516/11/2555
282ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงเอกผศ.พระพุทธศาสนา034/255320/05/2552255225/1/2553
283ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเอกผศ.เศรษฐศาสตร์033/255315/05/2552255225/1/2553
284ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตรโทผศ.สังคมศึกษา265/255320/05/2552255329/6/2553
285พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา264/255322/08/2551255329/6/2553
286ผศ.จักรแก้ว นามเมืองโทผศ.สังคมศึกษา028/255212/6/2551255127/1/2552
287ผศ.สุชน ประวัติดีโทผศ.จิตวิทยา029/255217/11/2548255127/1/2552
288ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์โทผศ.พระพุทธศาสนา160/25529/6/2551255122/4/2552
289พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา159/25529/6/2551255122/4/2552
290ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่นโทผศ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์281/25526/8/2551255216/6/2552
291ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศโทผศ.รัฐศาสตร์290/255211/12/2551255216/6/2552
292ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์โทผศ.สังคมศึกษา381/255218/12/2551255214/8/2552
293พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา561/255228/5/2552255212/11/2552
294พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา491/255220/2/2552255230/9/2552
295ผศ.สมควร นิยมวงศ์โทผศ.บาลีสันสกฤต494/25522/10/2551255230/9/2552
296ผศ.สุพิมล ศรศักดาโทผศ.สังคมศึกษา495/255227/4/2552255230/9/2552
297ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงเอกผศ.จิตวิทยา150/255129/10/254825502/4/2551
298ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์โทผศ.สังคมศึกษา151/255128/4/255025502/4/2551
299ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณเอกผศ.ปรัชญา347/255110/1/2551255110/9/2551
300ผศ.บรรจง โสดาดีโทผศ.ปรัชญา348/255112/12/2550255110/9/2551
301ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงโทผศ.ภาษาไทย112/25507/1/2548254919/3/2550
302ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์เอกผศ.รัฐศาสตร์109/255027/9/2548254919/3/2550
303รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์โทรศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา114/25507/6/2549254919/3/2550
304ผศ.สำราญ ขันสำโรงโทผศ.ภาษาอังกฤษ201/255011/7/2549254914/5/2550
305ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์เอกผศ.สังคมศึกษา373/255011/7/2549255013/9/2550
306ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำเอกผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา110/254927/8/2547254815/5/2549
307ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาโทผศ.สังคมศึกษา94/254920/10/2547254829/4/2549
308ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์เอกผศ.ภาษาอังกฤษ214/25497/4/2548254912/8/2549
309ผศ.ประกอบ มีโคตรกองโทผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา111/254931/5/2548254815/5/2549
310พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร.เอกศ.ปรัชญา254716/12/2546254623/12/2546
311Hahaตรีศ.HahaHahaHaha201902/04/2020
312รศ.ดร.ปัญญา นามสง่าเอกรศ.ปรัชญา256/256229/09/25616224/12/62
313ผศ.ดร.คิด วรุณดีเอกผศ.รัฐศาสตร์230/256229/09/25616227/11/62
314Adminตรีศ.AdministratorAdminAdmin-11010101


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th