หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2557

ที่ ชื่อ วุฒิ ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ปีคำสั่ง
คณะครุศาสตร์
1ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์เอกผศ.สังคมศึกษา382/25526/3/255114/8/25522552
2พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.เอกผศ.จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว487/255227/1/255230/9/25522552
3ผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์เอกผศ.การบริหารการศึกษา035/255325/02/255225/1/25532552
4รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียรเอกรศ.สังคมศึกษา553/255501/03/255530/8/25552555
5รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคมเอกรศ.จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว554/255501/03/255530/8/25552555
6พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ),ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนพระพุทธศาสนา629/255621/03/255623/12/25562556
7พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนภาษาไทย271/25573/7/255631/5/25572556
8รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่เอกรศ.การบริหารการศึกษา22/25589/4/255720/1/25582557
คณะพุทธศาสตร์
9พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร.เอกศ.ปรัชญา254716/12/254623/12/25462546
10ผศ.เฉลียว รอดเขียวโทผศ.ปรัชญา324/25518/1/255121/8/25512551
11ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์โทผศ.พระพุทธศาสนา160/25529/6/255122/4/25522551
12พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา159/25529/6/255122/4/25522551
13พระมหาชะเอม สุวีโร,ผศ.โทผศ.บาลีสันสกฤต385/255225/2/255214/8/25522552
14พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา491/255220/2/255230/9/25522552
15ผศ.มั่น เสือสูงเนินโทผศ.พระพุทธศาสนา493/25526/10/255130/9/25522552
16ผศ.สมควร นิยมวงศ์โทผศ.บาลีสันสกฤต494/25522/10/255130/9/25522552
17พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา330/255526/8/255420/5/25552554
18รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตรเอกรศ.พระพุทธศาสนา245/255724/6/255626/5/25572556
19ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลาเอกผศ.พระพุทธศาสนา489/25576/11/25565/9/25572557
20ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมเอกผศ.พระพุทธศาสนา739/25575/2/255726/11/25572557
คณะมนุษยศาสตร์
21ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงโทผศ.ภาษาไทย112/25507/1/254819/3/25502549
22ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์เอกผศ.ภาษาอังกฤษ214/25497/4/254812/8/25492549
23พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.ดร.เอกผศ.จิตวิทยา108/255030/6/254819/3/25502549
24ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงเอกผศ.จิตวิทยา150/255129/10/25482/4/25512550
25ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจเอกผศ.จิตวิทยา069/25511/3/255020/2/25512550
26ผศ.สุชน ประวัติดีโทผศ.จิตวิทยา029/255217/11/254827/1/25522551
27พระครูปฐมวรวัฒน์ (ทองศรี เอกวํโส),ผศ.ดร.เอกผศ.จิตวิทยา666/255711/2/255725/11/25572557
คณะสังคมศาสตร์
28ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเอกผศ.เศรษฐศาสตร์033/255315/05/255225/1/25532552
29พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.โทรศ.รัฐศาสตร์101/255731/8/25565/3/25572556
30ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุขโทผศ.เศรษฐศาสตร์664/255713/2/255725/11/25572557
31รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทองเอกรศ.สังคมวิทยา303/255812/2/255726/5/25582557
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
32พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์631/255607/05/255623/12/25562556
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
33รศ.ดร.ปัญญา นามสง่าเอกรศ.ปรัชญา256/256229/09/256124/12/6262
34ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงามเอกผศ.ภาษาอังกฤษ323/255115/5/255021/8/25512551
35พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร),รศ.ดร.เอกรศ.ปรัชญา331/25554/10/255420/5/25552554
36ผศ.ชานนท์ วงศ์นวลโทผศ.สังคมศึกษา98/25571/11/25565/3/25572556
วิทยาลัยสงฆ์เลย
37พระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร.เอกผศ.ภาษาอังกฤษ394/255618/01/255617/08/25562556
วิทยาเขตขอนแก่น
38ผศ.ประกอบ มีโคตรกองโทผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา111/254931/5/254815/5/25492548
39รศ.จิรภัทร แก้วกู่โทรศ.การสอนภาษาไทย118/255129/9/254710/3/25512550
40ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณเอกผศ.ปรัชญา347/255110/1/255110/9/25512551
41ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรีเอกผศ.รัฐศาสตร์744/255524/4/255516/11/25552555
42รศ.ดร.ดิปติ มหันตะเอกรศ.ภาษาอังกฤษ134/255619/04/255528/03/25562555
43รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์เอกรศ.ปรัชญา100/255730/4/25565/3/25572556
44พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.ภาษาอังกฤษ243/255718/10/255626/5/25572556
45ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้นเอกผศ.ปรัชญา707/255721/2/255727/11/25572557
วิทยาเขตนครราชสีมา
46ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์เอกผศ.ภาษาอังกฤษ91/254920/1/254829/4/25492548
47ผศ.ดร.ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดีเอกผศ.พระพุทธศาสนา070/255115/8/254820/2/25512549
48พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์23/25581/11/255620/1/25582557
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
49ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำเอกผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา110/254927/8/254715/5/25492548
50รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์โทรศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา114/25507/6/254919/3/25502549
51ผศ.ดร.สำเริง แก้วเรืองฤทธิ์เอกผศ.สังคมวิทยา282/255227/6/255016/6/25522552
วิทยาเขตนครสวรรค์
52ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตรโทผศ.สังคมศึกษา265/255320/05/255229/6/25532553
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
53ผศ.ดร.จารุวรรณ พึ่งเทียรเอกผศ.พระพุทธศาสนา195/255326/11/255131/5/25532552
54รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุลเอกรศ.ภาษาบาลี56/255615/05/255515/02/25562555
55พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา99/255728/8/25565/3/25572556
วิทยาเขตพะเยา
56ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์โทผศ.สังคมศึกษา151/255128/4/25502/4/25512550
57ผศ.จักรแก้ว นามเมืองโทผศ.สังคมศึกษา028/255212/6/255127/1/25522551
58ผศ.คนอง วังฝายแก้วโทผศ.รัฐศาสตร์266/25531/06/255229/6/25532553
59พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ),ผศ.ดร.โทผศ.พระพุทธศาสนา630/255607/05/255623/12/25562556
60รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดีเอกรศ.พระพุทธศาสนา82/255727/2/255627/2/25572556
วิทยาเขตสุรินทร์
61ผศ.บรรจง โสดาดีโทผศ.ปรัชญา348/255112/12/255010/9/25512551
62ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศโทผศ.รัฐศาสตร์290/255211/12/255116/6/25522552
63พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา561/255228/5/255212/11/25522552
64พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา264/255322/08/255129/6/25532553
วิทยาเขตอุบลราชธานี
65ผศ.สุพิมล ศรศักดาโทผศ.สังคมศึกษา495/255227/4/255230/9/25522552
66พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.ศาสนา393/255608/01/255617/08/25562556
วิทยาเขตเชียงใหม่
67ผศ.สำราญ ขันสำโรงโทผศ.ภาษาอังกฤษ201/255011/7/254914/5/25502549
68ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์เอกผศ.สังคมศึกษา373/255011/7/254913/9/25502550
69ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่นโทผศ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์281/25526/8/255116/6/25522552
70ผศ.อภิรมย์ สีดาคำโทผศ.รัฐศาสตร์490/255728/10/25565/9/25572557
วิทยาเขตแพร่
71ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาโทผศ.สังคมศึกษา94/254920/10/254729/4/25492548
72พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต(พรหมเรศ โชติวโร),ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา289/255228/4/255116/6/25522552
73ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์โทผศ.สังคมศึกษา381/255218/12/255114/8/25522552
74พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฎฐ์ ชวนปญฺโญ),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา489/255222/4/255230/9/25522552
75รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์โทรศ.สังคมศึกษา590/255431/03/255422/9/25542554
76ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็มโทผศ.สังคมศึกษา743/255523/2/255516/11/25552555
77ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์เอกผศ.สังคมวิทยา242/255828/2/255720/4/25582557


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail :