หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2564

ที่ ชื่อ วุฒิ ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ปีคำสั่ง
คณะครุศาสตร์
1พระครูวิรุฬห์สุตคุณ,ผศ.ดร. (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก)เอกผศ.การบริหารการศึกษา205/256203/10/256130/10/2562256
2พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ),รศ.ดร.เอกรศ.การสอนพระพุทธศาสนา629/255621/03/255623/12/25562556
3พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนภาษาไทย271/25573/7/255631/5/25572556
4รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่เอกรศ.การบริหารการศึกษา22/25589/4/255720/1/25582557
5รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัยเอกรศ.การบริหารการศึกษา894/255820/8/255714/12/25582558
6รศ.ดร.สมชัย ศรีนอกเอกรศ.การสอนภาษาไทย24/255920/1/255822/1/25592558
7รศ.ดร.อินถา ศิริวรรณเอกรศ.การบริหารการศึกษา562/255921/4/255719/8/25592559
8พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา1013/255931/3/255920/12/25592559
9รศ.ดร.สิน งามประโคนเอกรศ.การบริหารการศึกษา3/256131/3/25593/1/25612560
10พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา144/256120/12/25591/2/25612560
11พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว517/256127/10/255930/4/25612560
12พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร.เอกรศ.การสอนพระพุทธศาสนา797/25612/9/256029/6/25612561
13ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์เอกผศ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว1209/256119/7/256029/9/25612561
14พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ28/256211/06/256107/03/25622561
15พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส),ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา78/256203/10/256130/04/25622561
16พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา80/256231/10/256130/04/25622561
17พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณโทผศ.การสอนภาษาอังกฤษ158/256214/08/256130/08/25622562
18ผศ.ดร.บุญมี พรรษาเอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ159/256214/08/256130/08/25622562
19ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลาโทผศ.สังคมศึกษา183/256231/10/256125/09/25622562
20ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์เอกผศ.การบริหารการศึกษา191/256203/10/256125/09/25622562
21พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา190/256203/10/256125/09/25622562
22ผศ.ดร.บุญเชิด ชำนิศาสตร์เอกผศ.การบริหารการศึกษา233/256231/10/256127/11/25622562
23พระครูกิตติญาณวิสิฐ,ผศ.ดร. (ธนา กิตฺติญาโณ)เอกผศ.การบริหารการศึกษา206/256203/10/256130/10/25622562
24ผศ.ดร.ระวิง เรืองสังข์เอกผศ.การบริหารการศึกษา207/256203/10/256130/10/25622562
25พระวิเทศพรหมคุณ (พิชาภพ ปุญฺญญาโณ),รศ.ดร.เอกรศ.สังคมศึกษา101/256331/10/256130/04/25632562
26พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (กุลเพชร์),รศ.ดร.เอกรศ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว118/256331/10/256127/05/25632562
27ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขเอกผศ.การสอนภาษาไทย235/256304/09/256127/08/25632563
คณะพุทธศาสตร์
28Hahaตรีศ.HahaHahaHaha02/04/20202019
29พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร.เอกศ.ปรัชญา254716/12/254623/12/25462546
30ผศ.ไกรวุฒิ มโนรัตน์โทผศ.พระพุทธศาสนา160/25529/6/255122/4/25522551
31พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา159/25529/6/255122/4/25522551
32พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา491/255220/2/255230/9/25522552
33ผศ.สมควร นิยมวงศ์โทผศ.บาลีสันสกฤต494/25522/10/255130/9/25522552
34พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา330/255526/8/255420/5/25552554
35รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตรเอกรศ.พระพุทธศาสนา245/255724/6/255626/5/25572556
36ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลาเอกผศ.พระพุทธศาสนา489/25576/11/25565/9/25572557
37ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมเอกผศ.พระพุทธศาสนา739/25575/2/255726/11/25572557
38ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์โทผศ.ภาษาสันสกฤต21/255920/10/255722/1/25592558
39พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),ศ.ดร.เอกศ.พระพุทธศาสนา255926/11/255625/4/25592558
40ผศ.สันติ เมืองแสงโทผศ.พระพุทธศาสนา227/25601/2/255926/4/25602559
41พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา146/256110/2/25601/2/25612560
42พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี),รศ.ดร.เอกรศ.ปรัชญา363/25611/12/256027/3/25612560
43ผศ.ดร.แสวง นิลนามะเอกผศ.ศาสนา947/256119/7/256031/7/25612561
44Phra Walmoruwe Piyaratana,Asst.Prof.Dr.เอกผศ.พระพุทธศาสนา948/256125/7/256031/7/25612561
45ผศ.ดร.ตวงเพชร สมศรีเอกผศ.พระพุทธศาสนา950/256125/1/256131/7/25612561
46พระศรีรัตนโบล (สุริโย อุตตเมธี),ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา1060/256112/7/256030/8/25612561
47พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที),ผศ.โทผศ.ปรัชญา1210/256115/3/256129/9/25612561
48พระมหาไพรัชน์ ธัมมฺทีโปเอกผศ.ปรัชญา1673/256124/5/ 256121/12/25612561
49พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม,ดร.เอกผศ.ปรัชญา1676/25614/6/256121/12/25612561
50พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ),ผศ.ดร.เอกรศ.บาลีสันสกฤต1582/256131/12/256128/11/25612561
51รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดีเอกรศ.ศาสนา47/256231/08/256127/03/25622561
52รศ.ดร.สุเทพ พรมเลิศเอกรศ.พระพุทธศาสนา48/25624/09/256127/03/25622561
53รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจเอกรศ.ปรัชญา49/256231/08/256227/03/25622561
54ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์เอกผศ.สันติศึกษา53/256204/09/256127/03/25622561
55พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา54/256231/08/256127/03/25622561
56พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา70/256231/08/256130/04/25622561
57พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา132/256218/09/256103/06/25622562
58พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที)เอกผศ.พระพุทธศาสนา161/256225/09/256130/08/25622562
59พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา163/256221/09/256130/08/25622562
60ผศ.ดร.บุญเลิศ โอฐสูเอกผศ.ธรรมนิเทศ188/256231/08/256125/09/25622562
61พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา258/256229/09/256124/12/25622562
62พระเจริญ วฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา259/256229/09/256124/12/25622562
63พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา201/256204/09/256130/10/25622562
64พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ผศ.ดร. (ตุนิน)เอกผศ.สันติศึกษา204/256218/09/256130/10/25622562
65พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.(บุญชิต ณาญสํวโร),รศ.ดร.เอกรศ.ศาสนา58/256331/08/256130/03/25632562
66พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฒี,ผศ.ดร.เอกผศ.บาลีสันสกฤต62/256329/09/256130/03/25632562
67ผศ.ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์เอกผศ.ศาสนา74/256325/09/256130/03/25632562
68รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษรเอกรศ.พระพุทธศาสนา198/256230/10/256230/10/25622562
69พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน (แก้วมณี),รศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา258/256229/09/256124/12/25622562
คณะมนุษยศาสตร์
70ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสงโทผศ.ภาษาไทย112/25507/1/254819/3/25502549
71ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์เอกผศ.ภาษาอังกฤษ214/25497/4/254812/8/25492549
72ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดงเอกผศ.จิตวิทยา150/255129/10/25482/4/25512550
73ผศ.สุชน ประวัติดีโทผศ.จิตวิทยา029/255217/11/254827/1/25522551
74ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศเอกผศ.ภาษาอังกฤษ22/255925/12/255722/1/25592558
75ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุลเอกผศ.จิตวิทยา1099/256010/8/255915/11/25602560
76พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.จิตวิทยา142/25611/4/25591/2/25612560
77พระมหาจิรฉันท์ จิรเมธี,ผศ.โทผศ.ภาษาไทย432/256128/11/255817/4/25612560
78พระราชวรมุนี (พล อาภากโร),รศ.ดร.เอกรศ.ภาษาอังกฤษ1698/25613/07/256126/12/25612561
79ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์เอกผศ.จิตวิทยา1702/256125/01/256126/12/25612561
80พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ พุทฺธธมฺโม)เอกผศ.จิตวิทยา152/256217/08/256130/07/25622562
81พระศรีสิทธิมุนี (เฉลิมชัย ชยเมธี)โทผศ.ภาษาไทย160/256221/09/256130/08/25622562
82ผศ.เชน นครโทผศ.ภาษาไทย236/256331/10/256127/08/25632563
83พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,รศ.ดร.เอกรศ.จิตวิทยา227/256331/10/256127/08/25632563
84ผศ.ดร.สรายุทธ อุดมเอกผศ.จิตวิทยา305/256319/10/256130/09/25632563
85ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญเอกผศ.จิตวิทยา304/256330/06/256130/09/25632563
86รศ.ดร.ประยูร สุยะใจเอกรศ.จิตวิทยา303/256331/10/256130/09/25632563
คณะสังคมศาสตร์
87ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์เอกผศ.รัฐศาสตร์109/255027/9/254819/3/25502549
88ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นเอกผศ.เศรษฐศาสตร์033/255315/05/255225/1/25532552
89พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.โทรศ.รัฐศาสตร์101/255731/8/25565/3/25572556
90ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุขโทผศ.เศรษฐศาสตร์664/255713/2/255725/11/25572557
91รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมเอกรศ.รัฐศาสตร์303/255925/2/255930/4/25592558
92ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโตเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์25/25603/9/255814/1/25602559
93ผศ.เดช ชูจันอัดโทผศ.เศรษฐศาสตร์134/256018/1/25594/3/25602559
94ผศ.ผดุง วรรณทองโทผศ.สังคมวิทยา135/256018/1/25594/3/25602559
95พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร),รศ.ดร.เอกรศ.สังคมวิทยา136/25602/12/25594/3/25602559
96ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์189/25602/7/25591/4/25602559
97ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมีเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์190/25602/7/25591/4/25602559
98พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร),ผศ.ดร.เอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ972/256021/3/256010/10/25602560
99ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์1/256112/4/25603/1/25612560
100พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร),รศ.ดร.เอกรศ.การพัฒนาสังคม151/25611/8/25591/2/25612560
101ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีตเอกผศ.รัฐศาสตร์519/256112/4/256030/4/25612560
102รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทองเอกรศ.สังคมวิทยา521/25613/7/256030/4/25612560
103รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูรเอกรศ.รัฐศาสตร์522/256126/1/256130/4/25612560
104พระคมสัน ฐิตเมธโส,ผศ.โทผศ.เศรษฐศาสตร์794/25612/8/256029/6/25612561
105พระสิทธินิติธาดา (ชลัท โชติทตฺโต),รศ.ดร.เอกรศ.นิติศาสตร์1699/25613/07/256126/12/25612561
106พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร),รศ.ดร.เอกรศ.การจัดการเชิงพุทธ26/256205/09/256107/03/25622561
107รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดชเอกรศ.รัฐศาสตร์71/256205/09/256230/04/25622561
108ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์77/256205/09/256130/04/25622561
109พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโตโทผศ.สังคมวิทยา153/256205/09/256130/07/25622562
110ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าวเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์165/256231/10/256130/08/25622562
111พระมหาสุนันท์,ผศ.ดร.เอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ232/256231/10/256127/11/25622562
112รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์เอกรศ.รัฐศาสตร์222/256213/10/256127/11/25622562
113รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลืองเอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์257/256231/10/256124/12/25622562
114ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาวเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์260/25621/10/256124/12/25622562
115ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐเอกผศ.นิติศาสตร์264/256231/10/256124/12/25622562
116ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมืองเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์69/256331/10/256130/03/25632562
117ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์70/256331/10/256130/03/25632562
118ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์71/256331/10/256130/03/25632562
119ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุลเอกผศ.รัฐศาสตร์84/256307/02/256230/03/25632562
120พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐศาสตร์117/256331/10/256127/05/25632562
121ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธาเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์119/256331/10/256127/05/25632562
122ผศ.ดร.เดชา กัปโกเอกผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา120/256331/10/256127/05/25632562
บัณฑิตวิทยาลัย
123Adminตรีศ.AdministratorAdminAdmin1010101-1
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
124พระมหาอานนท์ อานนฺโท,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา387/25603/10/255918/5/25602558
125ผศ.ดร.สานุ มหัธนานุดุลย์เอกผศ.พระพุทธศาสนา738/25603/10/255911/8/25602560
126พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา๒๖๑/๒๕๖๒1/10/256124/12/25622562
127ผศ.ดร.สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุลเอกผศ.พระพุทธศาสนา262/256220/09/256124/12/25622562
128พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา187/256329/09/256124/06/25632563
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
129พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา887/255928/12/255819/10/25592559
130ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์เอกผศ.รัฐศาสตร์1703/256118/05/256126/12/25612561
131พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์1704/256130/05/256126/12/25612561
132ผศ.ฐิติพร สะสมโทผศ.พระพุทธศาสนา51/256225/06/256127/03/25622561
133ผศ.เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์โทผศ.พระพุทธศาสนา74/256217/08/256130/04/25622561
134ผศ.ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุลเอกผศ.รัฐศาสตร์122/256329/08/256127/05/25632562
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
135พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์631/255607/05/255623/12/25562556
136ผศ.ปรีชา บุญทวีโทผศ.รัฐศาสตร์881/256020/6/255926/9/25602560
137พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา226/256201/10/256127/11/25622562
138ผศ.ลิขสิทธิ์ สิงห์งอยโทผศ.สังคมศึกษา107/256324/08/256130/04/25632562
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
139พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา434/25619/3/256017/4/25612560
140ผศ.ดร.สุทธิพร สายทองเอกผศ.รัฐศาสตร์945/256128/3/256031/7/25612561
141ผศ.เกศรา สว่างวงศ์โทผศ.พระพุทธศาสนา1495/256115/03/256113/11/25612561
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
142ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้วเอกผศ.การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว1098/256020/9/255915/11/25602560
143พระครูศรีปัญญาวิกรม (บุญเรือง ปญฺญาวชิโร),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา430/256127/5/256017/4/25612560
144พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา433/256110/4/256017/4/25612560
145ผศ.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมาโทผศ.รัฐศาสตร์1021/256118/10/255930/8/25612561
146พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย สิริปญฺโญ),ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์1701/256110/01/256126/12/25612561
147ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน เอกผศ.รัฐศาสตร์66/256329/06/256130/03/25632562
148พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา206/256329/09/256129/07/25632563
149ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์เอกผศ.พระพุทธศาสนา315/256325/09/256130/09/25632563
150พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว324/256329/09/256128/10/25632563
151พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. (ทองสา ฐานิสฺสโร)โทผศ.การสอนภาษาไทย319/256329/09/256128/10/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
152พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม,ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์233/256304/09/256127/08/25632563
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
153นายสุพล ศิริโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์164/256212/10/256130/08/25622562
154ผศ.ปัญญา กันภัยโทผศ.ศาสนา102/256312/10/256130/04/25632562
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
155รศ.ดร.ปัญญา นามสง่าเอกรศ.ปรัชญา256/256229/09/256124/12/6262
156พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร),รศ.ดร.เอกรศ.ปรัชญา331/25554/10/255420/5/25552554
157ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัยโทผศ.ภาษาอังกฤษ1208/256129/4/255929/9/25612561
158พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา225/256229/08/256127/11/25622562
159พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์59/256329/09/256130/03/25632562
160พระราชรัตนสุธี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม)เอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์230/256331/10/256127/08/25632563
161รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจเอกรศ.พระพุทธศาสนา228/256329/09/256127/08/25632563
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
162ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดาเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์952/25616/7/256131/7/25612561
163ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์1705/256126/12/256126/12/25612561
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
164ผศ.ดร.จตุพล พรหมมีเอกผศ.สังคมศึกษา23/255931/10/255722/1/25592558
165ผศ.สมภพ สายหยุดโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์135/256230/10/256130/06/25622562
166พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ (ปรัชนันท์ เตชวณฺโณ),ผศ.โทผศ.สังคมศึกษา106/256330/10/256130/04/25632562
167พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา103/256329/09/256130/04/25632562
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
168ผศ.ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟเอกผศ.พระพุทธศาสนา211/256329/09/256129/07/6363
169ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์75/256329/10/256130/03/25632562
170พระครูสุตวรธรรมกิจ (เติม โสภโณ),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์123/256327/10/256127/05/25632562
171ผศ.ดร.สยามพร พันธไชยเอกผศ.รัฐศาสตร์213/256310/10/256129/07/25632563
172ผศ.อภิชญา พรรณศรีโทผศ.รัฐศาสตร์309/256327/10/256130/09/25632563
173พระครูปริยัติวรเมธี,ผศ. (อชิรวิชญานันท์ อริยเมธิโก)โทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์308/256327/10/256130/09/25632563
174ผศ.ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาสเอกผศ.รัฐศาสตร์326/256329/09/256128/10/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
175พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ผศ.ดร.เอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ941/256127/1/256131/7/25612561
176พระครูวิสุทธานันทคุณ,ผศ.ดร.เอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ231/256231/10/256127/11/25622562
177ผศ.ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์263/256231/10/256124/12/25622562
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
178ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์226/256027/5/255926/4/25602559
179พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ,ผศ.โทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์882/256027/5/255926/9/25602560
180พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี)เอกผศ.พระพุทธศาสนา1499/256104/04/256113/11/25612561
181พระคณูโกวิทอรรถวาที (อุดร อุตฺตรเมธี),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา133/256219/06/256130/06/25622562
182ผศ.ประเด่น แบนปิงโทผศ.สังคมศึกษา134/256224/08/256130/06/25622562
183ผศ.ดร.ไพรินทร์ ณ วันนาเอกผศ.พระพุทธศาสนา186/256219/06/256125/09/25622562
184ผศ.อาเดช อุปนันท์โทผศ.สังคมศึกษา210/256230/10/256130/10/25622562
185ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์100/256318/10/256130/03/25632562
186พระครูภาวนาโสภิต (บุญญวิศิษฏ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์104/256318/10/256130/04/25632562
187ผศ.ภราดร สุขพันธ์โทผศ.ภาษาอังกฤษ311/256330/10/256130/09/25632563
188ผศ.ดร.บุศรา โพธิสุขเอกผศ.รัฐศาสตร์329/256306/11/256228/10/25632563
189ผศ.ปรีชา ศรีสอนใจโทผศ.สังคมศึกษา328/256320/10/256128/10/25632563
190พระครูวิบูลเจติยาทร,ผศ. (จำเริญ ธีรปญฺโญ)โทผศ.สังคมศึกษา323/256320/10/256128/10/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
191ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคงเอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ189/256231/08/256125/09/25622562
192พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา185/256325/09/256324/06/25632563
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
193พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท),ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา1177/256022/8/255921/12/25602560
194พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสุโข),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา148/256123/1/25601/2/25612560
195พระครูกิตติพัฒนานุยุต (อธิวัฒน์ กิตฺติเมธี),ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา943/256120/11/256031/7/25612561
196ผศ.ดร.ฤทธิชัย แกมนาคเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์1488/256103/02/256013/11/25612561
197ผศ.ดำเนิน ปัญญาผ่องใสโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์68/256321/08/256130/03/25632562
198พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์325/256321/08/256128/10/25632563
วิทยาลัยสงฆ์เลย
199พระมหาสังเวช จนฺทโสภี,ผศ.ดร.เอกผศ.ภาษาอังกฤษ394/255618/01/255617/08/25562556
200พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา507/255913/2/255821/7/25592559
201พระครูปริยัติคุณรังษี (ลิขิต รตนรํสี),ผศ.โทผศ.การสอนภาษาไทย133/256022/1/25584/3/25602559
202พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญฺ,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์1022/256112/10/256030/8/25612561
203รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดมเอกรศ.รัฐศาสตร์73/256213/09/256130/04/25622561
204ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์เอกผศ.การสอนภาษาไทย73/256324/07/256130/03/25632562
วิทยาเขตขอนแก่น
205ผศ.ประกอบ มีโคตรกองโทผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา111/254931/5/254815/5/25492548
206ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณเอกผศ.ปรัชญา347/255110/1/255110/9/25512551
207รศ.ดร.ดิปติ มหันตะเอกรศ.ภาษาอังกฤษ134/255619/04/255528/03/25562555
208รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์เอกรศ.ปรัชญา100/255730/4/25565/3/25572556
209พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.ภาษาอังกฤษ243/255718/10/255626/5/25572556
210ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้นเอกผศ.ปรัชญา707/255721/2/255727/11/25572557
211พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา441/25581/8/25574/7/25582558
212ผศ.ดร.วิทยา ทองดีเอกผศ.สังคมศึกษา525/25583/9/25576/8/25582558
213พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล ฐานทฺตโต),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา225/25593/9/25579/4/25592558
214พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ),รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา502/255930/12/255821/7/25592559
215พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา749/255920/1/255822/9/25592559
216พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา24/256020/1/255914/1/25602559
217ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชเอกผศ.รัฐศาสตร์132/256011/12/25584/3/25602559
218ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลเอกผศ.รัฐศาสตร์149/256110/4/25601/2/25612560
219ผศ.อนุสรณ์ นางทะราชโทผศ.สังคมศึกษา1019/256119/12/256030/8/25612561
220พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา1/256215/03/256130/01/25622561
221พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา185/256226/10/256125/09/25622562
222พระครูสุตธรรมภาณี ,ผศ.(สำนวน โอภาโส)โทผศ.รัฐศาสตร์202/256229/09/256130/10/25622562
223ดร.นิเทศ สนั่นนารีเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์203/256201/10/256130/10/25622562
224ผศ.จีระ ศรเสนาโทผศ.รัฐศาสตร์212/256303/10/256129/07/25632563
225ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสนเอกผศ.พระพุทธศาสนา313/256329/08/256130/10/25632563
226พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา322/256329/09/256128/10/25632563
227พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา321/256329/09/256128/10/25632563
228พระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา320/256326/10/256128/10/25632563
229พระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา320/256326/10/256128/10/25632563
วิทยาเขตนครราชสีมา
230พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์23/25581/11/255620/1/25582557
231พระใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา506/25592/9/255721/7/25592559
232พระครูสังวราภิรักษ์ (อิ๊ต สํวโร),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา384/256020/6/255818/5/25602559
233ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุขเอกผศ.การจัดการเชิงพุทธ1097/256019/11/255715/11/25602560
234พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา1178/256023/4/255921/12/25602560
235ผศ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุลเอกผศ.รัฐศาสตร์944/25613/6/255931/7/25612561
236ผศ.ดร.ยุทนา พูนเกิดมะเริงเอกผศ.พระพุทธศาสนา50/256209/06/256127/03/25622561
237ผศ.ดร.พิชติ ปุริมาตรเอกผศ.รัฐศาสตร์1492/256115/02/256113/11/25612561
238พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร.เอกผศ.พระพุทธศานา162/256203/10/256130/08/25622562
239พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา209/256326/10/256129/07/25632563
240รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์เอกรศ.ภาษาอังกฤษ229/256319/10/256127/08/25632563
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
241ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำเอกผศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา110/254927/8/254715/5/25492548
242รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์โทรศ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา114/25507/6/254919/3/25502549
243ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาดเอกผศ.รัฐศาสตร์795/256117/1/256129/6/25612561
244พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโรโทผศ.สังคมศึกษา1675/256117/2/256121/12/25612561
245ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรีเอกผศ.พระพุทธศาสนา2/256230/03/256230/01/25622561
246พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐศาสตร์25/256205/09/256107/03/25622561
247ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่เอกผศ.การบริหารการศึกษา75/256207/08/256130/04/25622561
248ผศ.บัญญัติ แพรกปานโทผศ.รัฐศาสตร์76/256201/02/256130/04/25622561
249พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา1491/256117/01/256113/11/25612561
250พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล อนุวฑฺฒโน),ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา1498/256130/03/256113/11/25612561
251พระครูพิจิตรศุภการ (กิติศักดิ์ ฐานิสฺสโร),ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา60/256326/10/256130/03/25632562
252พระมหาสุพจน์ สุเมโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.การบริหารการศึกษา61/256319/10/256130/03/25632562
253ผศ.ดร.พีระศิลป์ บุญทองเอกผศ.พระพุทธศาสนา238/256326/10/256327/08/25632563
วิทยาเขตนครสวรรค์
254ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตรโทผศ.สังคมศึกษา265/255320/05/255229/6/25532553
255พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา305/25598/12/255730/4/25592558
256รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้างเอกรศ.พระพุทธศาสนา886/25597/11/255819/10/25592559
257พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ สิริธโร),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์705/256030/1/25602/8/25602560
258ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโศภา อบสินเอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์973/256028/2/256010/10/25602560
259พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์145/256128/2/25601/2/25612560
260ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนาเอกผศ.พระพุทธศาสนา147/256128/2/25601/2/25612560
261ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์150/256128/2/25601/2/25612560
262ผศ.ศศิกิจ อ่ำจุ้ยโทผศ.รัฐศาสตร์520/256123/8/256030/4/25612560
263รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อนเอกรศ.สังคมศึกษา1020/256115/5/256030/8/25612561
264พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค),ผศ.โทผศ.สังคมศึกษา3/256217/05/256130/01/25622561
265พระมหาอุดร อุตฺตโรเอกผศ.การบริหารการศึกษา154/256219/10/256130/07/25622562
266ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียงเอกผศ.สังคมศึกษา192/256219/10/256125/09/25622562
267ผศ.ดร.สามารถ สุขุประการเอกผศ.พระพุทธศาสนา72/256330/10/256130/03/25632562
268พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,รศ.ดร. (ธานี สุขโชโต)เอกรศ.สังคมศึกษา231/256320/10/256127/08/25632563
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
269รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุลเอกรศ.ภาษาบาลี56/255615/05/255515/02/25562555
270พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา99/255728/8/25565/3/25572556
271ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครองเอกผศ.ภาษาบาลี2/256121/6/25603/1/25612560
272พระมหาโกมล กมโล,ผศ.โทผศ.ภาษาบาลี431/256127/5/256017/4/25612560
273พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ)เอกรศ.สันสกฤต151/256224/08/256130/07/25622562
274พระเทพปริยัติมุนี,รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา153/256201/10/256130/08/25622562
275พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน)ผศ. ดร.เอกผศ.ภาษาบาลี199/256209/04/256130/10/25622562
276พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา234/256325/09/256127/08/25632563
277พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต,ผศ.โทผศ.ภาษาบาลี310/256329/09/256130/09/25632563
วิทยาเขตพะเยา
278ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์โทผศ.สังคมศึกษา151/255128/4/25502/4/25512550
279ผศ.จักรแก้ว นามเมืองโทผศ.สังคมศึกษา028/255212/6/255127/1/25522551
280รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดีเอกรศ.พระพุทธศาสนา82/255727/2/255627/2/25572556
281พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐศาสตร์304/255921/4/255730/4/25592558
282ผศ.ดร.สุเทพ สารบรรณเอกผศ.พระพุทธศาสนา386/256018/7/255918/5/25602559
283ผศ.พิศมัย วงศ์จำปาโทผศ.รัฐศาสตร์518/256112/4/256030/4/25612560
284ดร.สหัทยา วิเศษเอกผศ.รัฐศาสตร์1674/256117/2/256121/12/25612561
285ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะเอกผศ.พระพุทธศาสนา27/256217/02/256107/03/25622561
286พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรญาโณ),ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา1493/256117/02/256113/11/25612561
287พระราชปริยัติ (ณษิกรณ์ อรินฺทโม)เอกรศ.พระพุทธศาสนา150/256231/07/256130/07/25622562
288พระครูวรวรรณวิฑูรย์,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา224/256231/07/256127/11/25622562
289พระครูพิศาลสรกิจ (สุทิน สุทิโน)ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์200/256231/10/256130/10/25622562
290พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์208/256218/10/256130/10/25622562
วิทยาเขตสุรินทร์
291ผศ.บรรจง โสดาดีโทผศ.ปรัชญา348/255112/12/255010/9/25512551
292ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศโทผศ.รัฐศาสตร์290/255211/12/255116/6/25522552
293พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา561/255228/5/255212/11/25522552
294พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา264/255322/08/255129/6/25532553
295ผศ.ดร.ธนู ศรีทองเอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ560/255915/9/255713/8/25592559
296พระศรีวิสุทธิคุณ (มาณพ ปิยสีโล),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา385/256022/8/255918/5/25602559
297พระราเชนทร์ วิสารโท,รศ.ดร.เอกรศ.ปรัชญา23/256230/03/256107/03/25622561
298รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์เอกรศ.ปรัชญา24/256210/04/256107/03/25622561
299พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา131/256201/10/256130/06/25622562
300พระคณูวิริยปัญญาภิวัฒน์ (ณัฐพนธ์ วิริโย),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา63/256329/09/256130/03/25632562
301พระมหาสมบัติ ฐานวโร,ผศ.ดร.โทผศ.สังคมศึกษา64/256329/09/256130/03/25632562
302พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโตโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์65/256331/10/256130/03/25632562
303พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย ฐานจาโร),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา105/256329/09/256130/04/25632562
304พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา108/256329/09/256330/04/25632562
305ผศ.เศรษฐพร หนุนชูโทผศ.รัฐศาสตร์121/256329/09/256127/05/25632562
306พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ญาณธีโร)โทผศ.รัฐศาสตร์186/256331/10/256124/06/25632563
307พระครูสุธรรมกิจโกศล (สุพัฒน์ สุภทฺโท),ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์210/256331/10/256129/07/25632563
308พระอธิการเวียง กิตฺติวณโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา207/256329/09/256129/07/25632563
309พระปลัดสุระ ญาณธโร,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์307/256331/10/256130/09/25632563
310พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ306/256301/10/256130/09/25632563
วิทยาเขตหนองคาย
311ผศ.ดร.คิด วรุณดีเอกผศ.รัฐศาสตร์230/256229/09/256127/11/6262
312ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอเอกผศ.พระพุทธศาสนา895/255830/5/255714/12/25582558
313ผศ.วัฒนา มุลเมืองแสนโทผศ.ภาษาอังกฤษ130/256028/6/25574/3/25602559
314ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุเอกผศ.สังคมศึกษา796/25617/2/256029/6/25612561
315ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาดเอกผศ.ภาษาอังกฤษ946/256114/6/256031/7/25612561
316พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร),ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา1697/256122/08/256026/12/25612561
317พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐศาสตร์229/256229/09/256127/11/25622562
318ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติเอกผศ.ภาษาอังกฤษ67/256329/09/256130/03/25632562
319พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา205/256314/08/256129/07/25632563
320พระครูปัญญาธรรมานุกิจ,ผศ.ดร. (ไทย ปญฺญาธโร)โทผศ.พระพุทธศาสนา312/256304/09/256130/09/25632563
วิทยาเขตอุบลราชธานี
321ผศ.สุพิมล ศรศักดาโทผศ.สังคมศึกษา495/255227/4/255230/9/25522552
322พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.ศาสนา393/255608/01/255617/08/25562556
323ผศ.ดร.บรรยัสถ์ ฝางคำเอกผศ.สังคมศึกษา737/25603/6/255911/8/25602560
324ผศ.ดร.สิปป์มงคล ป้องภาเอกผศ.พระพุทธศาสนา1023/256115/11/256030/8/25612561
325พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม),รศ.ดร.เอกรศ.รัฐศาสตร์1207/25612/6/255929/9/25612561
326พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, (ภาคสิม),ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์109/256331/10/256130/04/25632562
327พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร),ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมศึกษา124/256318/09/256127/05/25632562
328ผศ.เกียรติศักดิ์ บุตรราชโทผศ.การสอนภาษาอังกฤษ327/256324/08/256128/10/25632563
วิทยาเขตเชียงใหม่
329ผศ.สำราญ ขันสำโรงโทผศ.ภาษาอังกฤษ201/255011/7/254914/5/25502549
330ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์เอกผศ.สังคมศึกษา373/255011/7/254913/9/25502550
331ผศ.ประเสริฐ ปอนถิ่นโทผศ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์281/25526/8/255116/6/25522552
332ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงเอกผศ.พระพุทธศาสนา034/255320/05/255225/1/25532552
333ผศ.เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชรโทผศ.ปรัชญา442/25584/6/25584/7/25582558
334พระครูสิริปริยัตยาภิรัต (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน),ผศ.โทผศ.สังคมศึกษา306/25597/1/255830/4/25592558
335ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์เอกผศ.ภาษาอังกฤษ429/256110/10/255817/4/25612560
336พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา951/256119/7/256031/7/25612561
337รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะเอกรศ.พระพุทธศาสนา69/256225/07/256130/04/25622561
338ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัตเอกผศ.รัฐศาสตร์1496/256115/03/256113/11/25612561
339พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.เอกผศ.สังคมสงเคราะห์ศาสตร์193/256225/09/256125/09/25622562
340พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา227/256225/09/256127/11/25622562
341รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรงเอกศ.พระพุทธศาสนา223/256219/10/256127/11/25622562
342ผศ.ดร.ธีรยุทธ วิสุทธิเอกผศ.พระพุทธศาสนา209/256231/10/256130/10/25622562
343รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำเอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์57/256331/10/256130/03/25632562
344ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์โทผศ.ภาษาบาลี99/256325/09/256130/03/25632562
345ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิเอกผศ.พระพุทธศาสนา110/256307/02/256230/04/25632562
346พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส)ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา208/256319/10/256129/07/25632563
347นายปฏิเวธ เสาว์คงโทผศ.พุทธศิลปกรรม237/256318/10/256127/08/25632563
348ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกรโทผศ.รัฐศาสตร์314/256306/10/256130/10/25632563
วิทยาเขตแพร่
349ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาโทผศ.สังคมศึกษา94/254920/10/254729/4/25492548
350ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์โทผศ.สังคมศึกษา381/255218/12/255114/8/25522552
351ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็มโทผศ.สังคมศึกษา743/255523/2/255516/11/25552555
352ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์เอกผศ.สังคมวิทยา242/255828/2/255720/4/25582557
353ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำโทผศ.พระพุทธศาสนา736/256027/5/255911/8/25602560
354รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภาโทรศ.พระพุทธศาสนา1179/256027/5/255921/12/25602560
355พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม สุเมโธ),ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา949/256124/8/256031/7/25612561
356ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์เอกผศ.สังคมศึกษา1700/256118/10/255926/12/25612561
357ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์โทผศ.การสอนภาษาอังกฤษ52/256204/08/256127/03/25622561
358พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต),รศ.ดร.เอกรศ.พระพุทธศาสนา72/256220/09/256130/04/25622561
359ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจเอกผศ.รัฐศาสตร์79/256224/08/256130/04/25622561
360ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์เอกผศ.สังคมศึกษา1700/256118/10/255926/12/25612561
361พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา228/256218/09/256127/11/25622562


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th